donate.wikimedia.org
Loading…
(If the form does not load, your web browser may not be supported. Please try a different browser.)
המטרות שלשמן נועדה התרומה
טכנולוגיה: שרתים, פס רחב, תחזוקה, פיתוח. ויקיפדיה הוא האתר מספר 5 בעולם, והוא פועל בעזרת סכומי כסף זעירים הרבה יותר מן הסכומים שהאתרים האחרים המובילים ביותר פועלים בעזרתם.
אנשים: 10 האתרים האחרים המובילים ביותר מעסיקים אלפי עובדים. אנו מעסיקים 550 עובדים, והופכים את תרומתכם להשקעה מצויינת ויעילה ביותר לארגון שלא למטרות רווח.
מידע על פטור ממס
איננו מוכרים את המידע שלך ואיננו סוחרים בו עם איש. תרומתך מהווה את הסכמתך לשתף את המידע האישי שלך עם קרן ויקימדיה, הארגון ללא כוונת רווח שמארח את ויקיפדיה ואת המיזמים האחרים של ויקימדיה, ועם ספקי השירות שלה בהתאם למדיניות התורמים שלנו. קרן ויקימדיה וספקי השירות שלה נמצאים בארצות הברית ובארצות אחרות שחוקי הפרטיות שלהן אולי שונים מאלה שלך. למידע נוסף נא לקרוא את מדיניות התורמים שלנו.
תורמים קבועים יחויבו מדי חודש על ידי קרן ויקימדיה באותו יום בחודש שבו הועברה התרומה הראשונה, עד היום שבו תבקשו מאתנו להפסיק את החיוב. תרומות שהועברו בימים 29, 30 או 31 בחודש יחויבו בחודשים קצרים יותר ביום האחרון של החודש, קרוב ככל האפשר למועד המקורי. לשאלות אנא פנו לכתובת: donate@wikimedia.org
בעיות בתרומה? דרכים אחרות לתרום שאלות נפוצות