goteborg.se
Vi använder nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera, funktionella kakor för vår Lyssnafunktion, för att styra informationsmeddelanden och för att spara inställningar vid uppspelning av filmer. Vi använder även statistikkakor för att mäta uppspelning av filmer på webbplatsen. Kakor vi använder och hur du kan hantera dem.
/ Kommun och politik / Beslut, insyn och rättssäkerhet / Behandling av personuppgifter i Göteborgs Stad
Behandling av personuppgifter i Göteborgs Stad
Lyssna
Inom Göteborgs Stad är det varje förvaltning eller bolag som ansvarar för hur de behandlar personuppgifter. Det innebär att de har ansvaret för att personuppgifter behandlas lagligt, säkert och korrekt. Dina personuppgifter skyddas av dataskyddsförordningen, också kallad GDPR.
Vad är en personuppgift?
Vad innebär behandling av personuppgifter?
Personuppgiftsansvar
Rättslig grund för behandlingarna
Anledning att behandla personuppgifter
Ursprung och mottagare
Period för lagring av personuppgifter
Den registrerades rättigheter
Offentlighetsprincipen
Om du vill vara anonym eller har skyddad identitet
Om du använder sociala medier
Registerutdrag
Kontaktuppgifter till förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad
Frågor och svar
Filer och dokument
Kontakta Göteborgs Stads kontaktcenter
Relaterad information
Vad är en personuppgift?
En personuppgift är all typ av information som kan identifiera en levande person, till exempel ett personnamn, personnummer, kontaktuppgifter, ett identifikationsnummer, bostadsadress, IP-adress. Det kan också vara foto eller rörlig bild. 
Vad innebär behandling av personuppgifter?
Behandling av personuppgifter är all typ av hantering som man kan göra med personuppgifter. Exempelvis på begrepp som används vid hantering kan vara: samla in, lagra, gallra, läsa, sprida, arkivera, kopiera eller tillhandahållande på annat sätt såsom justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.
Personuppgiftsansvar
Inom Göteborgs Stad är det respektive förvaltning eller bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. De ansvarar för att personuppgifterna behandlas lagligt, säkert och i övrigt korrekt.
Rättslig grund för behandlingarna
Göteborgs Stads behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Det innebär bland annat att det ska finnas stöd i lagen för behandlingen. Grunden kan vara att det är nödvändigt för att kommunen ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse eller för myndighetsutövning. Behandling kan även vara nödvändig på grund av en rättslig förpliktelse eller för fullgörande av ett avtal (exempelvis vid parkeringsböter, ansökan om bygglov). Det kan också vara så att du själv gett samtycke till behandlingen.
Anledning att behandla personuppgifter
Göteborgs Stad behöver behandla personuppgifter till exempel vid ansökan om bygglov, bistånd, tillstånd enligt miljöbalken med mera. För att kunna handlägga olika typer av ärenden måste kommunen kunna identifiera den det gäller. Behandling kan behövas också vid olika typer av avtal, till exempel anställning, upplåtelser av mark eller bostäder. Personuppgifterna kan även användas för statistik och arkivändamål.
Ursprung och mottagare
Göteborgs Stad behandlar personuppgifter från enskilda som kontaktar kommunen i olika ärenden eller för synpunkter. Uppgifterna kan också komma från offentliga register, andra myndigheter eller föreningar. Uppgifter kan till exempel hämtas om vem som är bolagsföreträdare från Bolagsverket, folkbokföringsuppgifter från SPAR eller vem som är inskriven som tomträttshavare från Lantmäteriets fastighetsregister. De som kommunen kan dela personuppgifterna med kan vara inom kommunen till exempel registratorer, handläggare, it-personal och personalansvariga eller andra myndigheter, upphandlade leverantörer samt de personuppgiftsbiträden som ibland anlitas för att kommunen ska kunna fullgöra sina uppgifter. Om kommunen behöver överföra dina uppgifter till tredje land* ska du få reda på det.
*En stat som inte ingår i Europeiska Unionen (EU) eller är ansluten till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).
Period för lagring av personuppgifter
Personuppgifter sparas så länge det är nödvändigt. Därefter beror det på vad som gäller för arkivering och gallring i allmänna handlingar. Personuppgifter av ringa eller tillfällig betydelse raderas då de inte längre är aktuella.
Den registrerades rättigheter
Den som har personuppgifter lagrade inom Göteborgs Stad har rätt att få tillgång till sina uppgifter. Det kan vara för att rätta, radera, flytta eller begränsa användningen av uppgifterna. Det kan också vara för att invända mot behandlingen. Har du gett samtycke kan du när som helst ta tillbaka det.
I den mån automatiserat beslutsfattande förekommer (att en maskin fattar beslut som påverkar dina rättigheter utifrån de uppgifter du lämnat) ska du informeras om detta.
Offentlighetsprincipen
Göteborgs Stad omfattas av tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär bland annat att meddelanden som skickas till kommunen normalt blir allmänna handlingar. Kommunen är skyldig att på begäran lämna ut uppgifter i allmänna handlingar, efter sekretessprövning. Reglerna om allmänna handlingars offentlighet och arkivregler kan innebära vissa begränsningar av dina rättigheter.
Om du vill vara anonym eller har skyddad identitet
Vill du lämna en synpunkt eller kontakta en tjänsteperson anonymt ska du inte lämna med några personliga uppgifter då dessa uppgifter registreras och därmed blir allmän handling.
Om du använder sociala medier
Om du använder sociala medier, till exempel Facebook, för att komma i kontakt med Göteborgs Stad, överförs informationen samt personuppgifter alltid till tredje part (företaget/organisationen som driver det sociala mediet). För din egen skull rekommenderar Göteborgs Stad dig att inte skicka känslig information till kommunen via sociala medier.
Det innebär att kommunen aldrig via sociala medier svarar på frågor som rör individärenden inom till exempel socialtjänst eller barnomsorg.
Registerutdrag
Beställer du ett registerutdrag från Göteborgs Stad får du endast ut eventuella personuppgiftsbehandlingar som en förvaltning eller ett bolag har. Med blanketten för registerutdrag kan du inte beställa övriga handlingar som till exempel journaler eller betyg. För få se dessa handlingar ska du vända dig direkt till förvaltningen eller bolaget som hanterar dem.
Du hittar blanketten för registerutdrag under rubriken Filer och dokument.
Kontaktuppgifter till förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad
Varje förvaltning och bolag ansvarar för hur de hanterar personuppgifter. Du som har frågor om behandlingen eller vill ha tillgång till dina personuppgifter kan kontakta respektive förvaltning eller bolag direkt. Du kan också kontakta Göteborgs Stads kontaktcenter, som sedan hjälper dig vidare till den förvaltning eller bolag som det gäller.
Arbetsmarknad och vuxenutbildning 
Fastighetskontoret
Förskoleförvaltningen
Förvaltningen för funktionsstöd
Grundskoleförvaltningen
Idrotts- och föreningsförvaltningen
Intraservice
Inköp och  upphandling
Konsument och medborgarservice
Kretslopp och vatten
Kulturförvaltningen 
Lokalförvaltningen
Miljöförvaltningen
Park- och natur
Regionarkivet
Socialförvaltningen Centrum
Socialförvaltningen Hisingen
Socialförvaltningen Nordost
Socialförvaltningen Sydväst
Stadsbyggnadskontoret
Stadsledningskontoret
Trafikkontoret
Utbildningsförvaltningen
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen
Boplats
Bostadsbolaget
Business Region Göteborg AB
Familjebostäder
Framtiden AB
Poseidon
Försäkrings AB Göta lejon
Förvaltnings AB Göteborgslokaler
Got Event AB
Grefab
Gryaab
Gårdstensbostäder
Göteborg & Co
Göteborg Energi AB
Egnahemsbolaget
Göteborgs Hamn AB
Göteborgs Spårvägar AB
Göteborgs Stadshus AB
Göteborgs Kollektivtrafik AB
Göteborgs Stad Leasing AB
Göteborgs Stadsteater AB
Göteborgs Tekniska College AB
Higab
Johanneberg Science Park
Lindholmen Science Park
Liseberg AB
Renova
Störningsjouren AB
Älvstranden Utveckling AB
Frågor och svar
SDF Angered
SDF Askim-Frölunda-Högsbo 
SDF Centrum
SDF Lundby
SDF Majorna-Linné
SDF Norra Hisingen
SDF Västra Göteborg
SDF Västra Hisingen
SDF Örgryte-Härlanda
SDF Östra Göteborg
Arbetsmarknad och vuxenutbildning 
Fastighetskontoret
Förskoleförvaltningen
Grundskoleförvaltningen
Idrotts- och föreningsförvaltningen
Intraservice
Inköp och  upphandling
Konsument och medborgarservice
Kretslopp och vatten
Kulturförvaltningen 
Lokalförvaltningen
Miljöförvaltningen
Park- och natur
Regionarkivet
Social resursförvaltning
Stadsbyggnadskontoret
Stadsledningskontoret
Trafikkontoret
Utbildningsförvaltningen
Boplats
Bostadsbolaget
Business Region Göteborg AB
Familjebostäder
Framtiden AB
Poseidon
Försäkrings AB Göta lejon
Förvaltnings AB Göteborgslokaler
Got Event AB
Grefab
Gryaab
Gårdstensbostäder
Göteborg & Co
Göteborg Energi AB
Egnahemsbolaget
Göteborgs Hamn AB
Göteborgs Spårvägar AB
Göteborgs Stadshus AB
Göteborgs Kollektivtrafik AB
Göteborgs Stad Leasing AB
Göteborgs Stadsteater AB
Göteborgs Tekniska College AB
Higab
Johanneberg Science Park
Lindholmen Science Park
Liseberg AB
Renova
Störningsjouren AB
Älvstranden Utveckling AB
Filer och dokument
Blankett för registerutdrag (dataskyddsförordningen)
Blankett för registerutdrag (dataskyddsförordningen)
261 kB
Kontakta Göteborgs Stads kontaktcenter
Har du synpunkter eller frågor kan du kontakta kontaktcenter.
Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Telefontider
Mån-fre kl. 7-18. Stängt helgdagar.
Besöksadress
Ekelundsgatan 1
Öppettider
Mån-fre kl. 8.30-16.30
Postadress
Göteborgs Stad
404 82 Göteborg
Fysisk tillgänglighet
Tillgänglighetsinformation
Mejla oss
goteborg@goteborg.se
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt
Namn (obligatoriskt)
Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken. (obligatoriskt)
Så behandlar Göteborgs Stad dina personuppgifter
Relaterad information
Om kakor (cookies) på goteborg.se
Kontakta oss
Kontakta Göteborgs Stad
Felanmälan - gator, torg, parker
Lämna synpunkter
Följ oss i sociala medier
Om webbplatsen
Om webbplatsen
Behandling av personuppgifter
Tillgänglighetsredogörelse
Hitta snabbt
Vattenläckor, elavbrott och andra störningar
Sök nämndhandlingar
Hitta politiker
Personalingången

goteborg.se är Göteborgs Stads officiella webbplats.
Göteborgs Stads kontaktcenter:
031-365 00 00