goteborg.se
Vi använder nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera, funktionella kakor för vår Lyssnafunktion, för att styra informationsmeddelanden och för att spara inställningar vid uppspelning av filmer. Vi använder även statistikkakor för att mäta uppspelning av filmer på webbplatsen. Kakor vi använder och hur du kan hantera dem.
/ Om webbplatsen / E-tjänster och blanketter / Blanketter
Blanketter
Lyssna
Här kan du söka upp, hämta hem, fylla i samt skriva ut blanketter.
Blanketter fördelat efter ämne
Välj det ämnesområde som du vill hämta hem en blankett inom. Du kan fylla i blanketten direkt på datorn och sedan skriva ut den.
Betalning via autogiro är smidigt och enkelt. Skriv ut blanketten, fyll i den, skriv under och skicka den till adressen på blanketten.
Autogiroblankett, medgivande
2 sidor
Anmälan autogiro
Inom Göteborgs Stad är det varje förvaltning eller bolag som ansvarar för hur de behandlar personuppgifter. Det innebär att de har ansvaret för att personuppgifter behandlas lagligt, säkert och korrekt. Dina personuppgifter skyddas av dataskyddsförordningen, också kallad GDPR. Så behandlar Göteborgs Stad personuppgifter
Blankett för registerutdrag (dataskyddsförordningen)
Här hittar du blanketter för avlopp och vatten, byggärenden, bostadsanpassning samt kartor och lantmäteri.
Bostadsanpassning
Ansök om bostadsanpassningsbidrag
Bostadsanpassningsbidrag är ett bidrag för dig som har en funktionsnedsättning och som behöver anpassa din bostad för att den ska bli så funktionell som möjligt för dig.
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag med anvisningar
Fastighetsägarens medgivande vid hyresrätt och bostadsrätt
Bor du i hyresrätt eller bostadsrätt behöver din fastighetsägare (bostadsrättsförening) godkänna att du anpassar bostaden. Ägaren måste även avstå från krav på återställande.
Fastighetsägarens medgivande vid hyresrätt och bostadsrätt 
Fastighetsägarens medgivande vid äganderätt
Bor du i äganderätt, exempelvis ett småhus, måste de som äger bostaden godkänna anpassningen. Ägaren måste även avstå från krav på återställande.
Fastighetsägarens medgivande vid äganderätt
Nyttjanderättshavarens medgivande
Om någon annan än du, helt eller delvis, står på kontraktet till hyresrätten eller på köpeavtalet till bostadsrätten måste de godkänna att du anpassar bostaden.
Nyttjanderättshavarens medgivande 
Fullmakt för ombud vid ansökan om bostadsanpassning
Har du svårt att göra ansökan på egen hand kan du be ett ombud om hjälp. Ditt ombud behöver då en fullmakt.
Fullmakt för ombud 
Ansök om reparationsbidrag
Har du tidigare fått bidrag för anpassning av din bostad och anpassningen behöver lagas eller underhållas kan du ansöka om reparationsbidrag.
Ansökan om reparationsbidrag
Ansök om återställningsbidrag
Fastighetsägare kan söka återställningsbidrag för att återställa anpassningar. Bidraget lämnas under vissa förutsättningar till ägare av hyres- och bostadsrättshus. Läs mer om
Ansökan om återställningsbidrag 
Bygga och riva
Ansökan för byggärenden
Ansökan för byggärenden
Ansökan om strandskyddsdispens
Ansökan om strandskyddsdispens
Förslag till kontrollplan för enklare ärenden utan kontrollansvarig
Förslag till kontrollplan för enklare ärenden utan kontrollansvarig
Förslag till kontrollplan för installation av hiss, bostadsanpassning
Förslag till kontrollplan för installation av hiss, bostadsanpassning
Förslag till kontrollplan för rivning av småhus
Förslag till kontrollplan för rivning av småhus
Anmälan av kontrollansvarig
Detta är en kompletteringsblankett, om du till exempel har glömt fylla i kontrollansvarig, på ansökan för byggärenden. Om byggherren byter kontrollansvarig under projektets genomförande ska stadsbyggnadskontoret genast informeras och en ny anmälan om kontrollansvarig göras.
Anmälan kontrollansvarig - Blankett nya PBL
Ansök om planbesked
Planbesked - Blankett
Begäran om slutbesked
Blanketten ska användas för begäran av slutbesked och lämnas till stadsbyggnadskontoret när projektet är färdigställt. I alla ärenden där du tidigare fått ett startbesked ska du begära ett slutbesked.
Blankett Begäran om slutbesked
Anmälan om PCB-sanering av fogmassor
Blanketten skickas in av fastighetsägaren minst tre veckor innan saneringen påbörjas. Uppgifterna redovisas per byggnad. Finns det flera byggnader på samma fastighet, använder ni en blankett per byggnad. 3 sidor. Blankett RA9115
Anmälan om PCB-sanering av fogmassor
Slutredovisning av sanerad PCB
Uppgifterna redovisas per byggnad. Finns det flera byggnader på samma fastighet, använder ni en blankett per byggnad. 2 sidor. Blankett RA9114
Slutredovisning av sanerad PCB
Dispens för utsortering av avfall
Dispens för utsortering av avfall
Miljöinventering inför rivning
Blankett RA9074 Miljöinventering inför rivning
Intyg om att cistern tagits ur bruk
1 sida,  blankett RA9062
Intyg om att cistern tagits ur bruk
Kartor, mätning och lantmäteri
Ansökan om lantmäteriförrättning
2 sidor, blankett Bl0211
Ansökan om lantmäteriförrättning
Beställning av mätningstjänster
Samlingsblankett för mätning
Ansökan om fristående sakkunnig
Ansökan om fristående sakkunnig
Ändrade andelstal
2 sidor, blankett RA9047
Anmäl ändrade andelstal - Blankett
Beställning av digitalt uttag från kartdatabaser
Uttag av kartdatabaser - Blankett 
Beställning av nybyggnadskarta
Beställningsblankett enkel nybyggnadskarta 
Beställningsblankett normal nybyggnadskarta
Avfall, vatten och avlopp
Anmälan av ändrad avfallshantering, kompostering med mera
2 sidor, blankett RA9019
Blankett för ändrad avfallstjänst
Blankett för ändrad avfallstjänst Södra skärgården
Anmälan om ägarbyte, gäller abonnemang för avfall och va
1 sida, blankett RA9039
Anmälan om ägarbyte, gäller abonnemang för avfall och va
Blankett för vilande abonnemang för sophämtning
1 sida, blankett RA9038
Blankett för vilande abonnemang för sophämtning
Överenskommelse om källsortering för flerbostadshus med mera
2 sidor, blankett RA9040
Överenskommelse om källsortering för flerbostadshus med mera
Fullmakt för att hämta ut ÅVC-kort på återvinningscentral
Fullmakt för privatperson
Fullmakt för företag och verksamheter
Enskilt avlopp med WC
Blankett RA9131
Anordnande eller ändring av enskild avloppsanordning där WC ingår
Anmälan/ansökan om bad-, disk och tvättvattenavlopp
Blankett RA9132
Anmälan/ansökan om bad-, disk och tvättvattenavlopp
Ansökan om tillstånd för torrtoalett/förmultningstoalett/separett
Blankett RA9132
Ansökan om tillstånd för torrtoalett/förmultningstoalett/separett
Kontrollrapport för installation av enskilt avlopp
Kontrollrapport installation enskilt avlopp
Ansluta till vatten och avlopp
Beställning VA-anslutning (ej småhus)
Beställning VA-anslutning (småhus)
Dispens för glesare slamtömning av sluten tank, slamavskiljare och minireningsverk
Blankett RA9129 
Ansökan om dispens för glesare slamtömning av sluten tank, slamavskiljare och
minireningsverk
Dispens för eget omhändertag av slam eller latrin
Blankett RA9128
Ansökan om dispens för eget omhändertag av slam eller latrin
Dispens för eget omhändertag av fosforfälla
Blankett RA9130
Ansökan om dispens för eget omhändertag av fosforfälla
Anmälan enligt vattenskyddsföreskrifter för Göta Älv
2 sidor, blankett RA9015
Anmälan enligt vattenskyddsföreskrifter för Göta Älv
Ansökan om tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifter för Göta Älv
2 sidor, blankett RA9018
Ansökan om tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifter för Göta Älv
Övriga blanketter
Autogiroanmälan
medgivande om autogiro
Anmälan autogiro
Säkerhet för gatukostnader, pantsättning
Blankett RA9012
Säkerhet för gatukostnader, pantsättning
Tillstånd för installation av värmepumpanläggning
3 sidor, blankett RA9023
Tillstånd för installation av värmepumpanläggning
​Dödsboanmälan
Om en närstående har avlidit kan du göra en dödsboanmälan om tillgångarna i boet endast täcker begravningskostnader och andra utgifter i samband med dödsfallet.
4 sidor, blankett RA9903
Dödsboanmälan
Här hittar du blanketter för ansökan, ändringar och uppsägning av plats. Här finns även blanketter för verksamheter i förskolan, grundskola och grundsärskola samt fritidshem.
Autogiroanmälan, medgivande
Anmälan autogiro
Förskola och familjedaghem
Ansökan till förskola och familjedaghem (pedagogisk verksamhet)
Blankett skickas till förskoleförvaltningen. 3 sidor, blankettnamn RA9013.
Ansökan till förskola och familjedaghem (pedagogisk verksamhet)
Schema för vistelsetid inom förskola och familjedaghem (pedagogisk omsorg)
Blankett skickas till förskoleförvaltningen.
2 sidor, blankettnamn RA9012. 

Anmälan om ändrat omsorgsbehov vid arbetslöshet
Avser barn i förskola och familjedaghem (pedagogisk omsorg) med arbetslös vårdnadshavare.
Blankettnamn RA9083.
Anmälan om ändrat omsorgsbehov vid arbetslöshet
Ansök om utökad vistelsetid i förskola
Blankett skickas till förskoleförvaltningen.
Ansökan om utökad vistelsetid i förskola
Familje- och inkomstredovisning
Blankett skickas till förskoleförvaltningen.
Familje- och inkomstredovisning
Uppsägning av plats inom förskola eller familjedaghem (pedagogisk omsorg)
Blankett skickas till förskoleförvaltningen.
Blankettnamn RA64001

Grundskola
Önska förskoleklass och grundskola
Blankett för att önska förskoleklass och grundskola. Blanketten används också om du vill ansöka om ett skolbyte.  Blanketten skickas till grundskoleförvaltningen. 
Önska skola
RA0101 Application for a place in a municipal preschool classes and comprehensive schools
Ansök om uppskjuten skolplikt
Blankett för ansökan. Blanketten skickas till grundskoleförvaltningen.
Ansök om uppskjuten skolplikt
Ansökan till flexgruppen (Stöd för skolvägrande elever)
2 sidor.
Ansökan till flexgruppen - särskild undervisningsgrupp
Grundsärskola
Söka grundsärskola
Blankett för att söka grundsärskola. Blanketten skickas till grundskoleförvaltningen. 
Söka grundsärskola
Blankett för ansökan och medgivande till integrering i grundsärskolan
Om ditt barn inte har rätt till en plats i grundsärskola, men du ändå vill att barnet ska gå där, så kan du ansöka om att ditt barn ska integreras i en grundsärskoleklass. Ditt barn får då grundskoleundervisning, men är placerad i en grundsärskoleklass. Du ansöker genom att fylla i blanketten och skicka till grundskoleförvaltningen.
Blankett för ansökan om medgivande till integrering i grundsärskolan
Blankett för ansökan och medgivande till integrering i grundskolan
Elever som är mottagna i grundsärskolan kan antingen gå i en grundsärskola eller integreras i en grundskola.  Om du vill att ditt barn ska gå i en grundskoleklass måste du själv ansöka om det. Det gör du genom att fylla i blanketten och skicka den till grundskoleförvaltningen. 
Blankett för ansökan och medgivande till integrering i grundskolan
Fritidshem
Ansök till fritidshem 
Blankett skickas till grundskoleförvaltningen.
3 sidor, blankettnamn RA9020
Ansökan till fritidshem och familjedaghem
Familje- och inkomstredovisning
Blankettnamn RA0134

Familje- och inkomstredovisning
RA0134 Family/Income statement (blankett på engelska)
Schema för vistelsetid för fritidshem
Blankett lämnas till den verksamhet där barnet är placerad.
2 sidor, blankettnamn RA9012.  
Schema för vistelsetid för fritidshem
Uppsägning av plats inom fritidshem eller familjedaghem (pedagogisk omsorg)
Blankett skickas till grundskoleförvaltningen.
Blankettnamn RA9014
Uppsägning av plats inom fritidshem eller familjedaghem
Resor
Ansökan om skolskjuts
Alla som är skrivna i Göteborg får skolkort för att resa med kollektivtrafiken. Om du av olika skäl inte kan resa med kollektivtrafiken från där du bor kan du få skolskjuts.
Ansök om skolskjuts
Beställning av utflyktsresa
Beställningen fylls i av en ansvarig på skolan och mejlas direkt in till serviceresor.
Beställning av utflyktsresa
Skolskjuts upphör
Avbeställningen fylls i av en ansvarig på skolan och mejlas direkt in till serviceresor när en eller flera elever slutar på skolan.
Skolskjuts upphör
Anmälan till miljöförvaltningen om lokaler för förskola, skola, fritidshem med mera
2 sidor, blankett RA9103
Anmälan till miljöförvaltningen om lokaler för förskola, skola, fritidshem med mera
Registrering av livsmedelsverksamhet
Blankett  RA9112, 2 sid
Registrering av livsmedelsverksamhet
Här hittar du blanketter för bassängbad, solarier och lokaler för hygienisk behandling som fotvård, tatuering och akupunktur. Du hittar också blanketter för förskole- och skollokaler.
Anmälan av bassängbad, bubbelpool, floating med mera
antal sidor 2, blankett RA9105
Anmälan av bassängbad, bubbelpool, floating m m
Anmälan om sanering av tandvårdsklinik
Blankett RA9127
Anmälan om sanering av tandvårdsklinik
Bassängbad – Svarsblankett för avvikelser i vattenkvaliteten
En sida, blankett RA9120
Bassängbad – Svarsblankett för avvikelser i vattenkvaliteten
Anmälan till miljöförvaltningen om lokaler för förskola, skola, fritidshem med mera
antal sidor 2, blankett RA9103
Anmälan till miljöförvaltningen om lokaler för förskola, skola, fritidshem med mera
Anmälan om solarieverksamhet
antal sidor 2, blankett RA9104
Anmälan om solarieverksamhet
Anmälan av lokaler för hygienisk behandling
antal sidor 2, blankett RA9016
Anmälan av lokaler för hygienisk behandling
Här hittar du blanketter för avfall, vatten och avlopp, miljöfarlig verksamhet och tillstånd för värmepump. 
Avfall, vatten och avlopp
Anmälan av ändrad avfallshantering
Blankett för ändrad avfallstjänst
Blankett för ändrad avfallstjänst Södra skärgården
Anmälan om ägarbyte, gäller abonnemang för avfall och VA
antal sidor 1, blankett RA9039
Anmälan om ägarbyte, gäller abonnemang för avfall och va
Blankett för vilande abonnemang för sophämtning
antal sidor 1, blankett RA9038
Blankett för vilande abonnemang för sophämtning
Fullmakt för att hämta ut ÅVC-kort på återvinningscentral
Fullmakt för att hämta ut ÅVC-kort på återvinningscentral (privatperson)
Fullmakt för att hämta ut ÅVC-kort på återvinningscentral (företag och verksamheter)
Enskilt avlopp med WC
Blankett RA9131
Anordnande eller ändring av enskild avloppsanordning där WC ingår
Anmälan/ansökan om bad-, disk och tvättvattenavlopp
Blankett RA9132
Anmälan/ansökan om bad-, disk och tvättvattenavlopp
Ansökan om tillstånd för torrtoalett/förmultningstoalett/separett
Blankett RA9132
Ansökan om tillstånd för torrtoalett/förmultningstoalett/separett
Kontrollrapport för installation av enskilt avlopp
Kontrollrapport installation enskilt avlopp
Dispens för glesare slamtömning av sluten tank, slamavskiljare och minireningsverk
Blankett RA9129 
Ansökan om dispens för glesare slamtömning av sluten tank, slamavskiljare och
minireningsverk
Dispens för eget omhändertag av slam eller latrin
Blankett RA9128
Ansökan om dispens för eget omhändertag av slam eller latrin
Dispens för eget omhändertag av fosforfälla
Blankett RA9130
Ansökan om dispens för eget omhändertag av fosforfälla
Överenskommelse om källsortering för flerbostadshus med mera
antal sidor 2, blankett RA9040
Överenskommelse om källsortering för flerbostadshus med mera
Anmälan enligt vattenskyddsföreskrifter för Göta älv
antal sidor 2, blankett RA9015
Anmälan enligt vattenskyddsföreskrifter för Göta älv
Tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifter för Göta älv
antal sidor 2, blankett RA9018
Tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifter för Göta älv
Anmälan om dagvattenanläggning
2 sidor, blankett RA9116
Anmälan om dagvattenanläggning
Miljö
Anmälan av miljöfarlig verksamhet
antal sidor 4, blankett RA9064
Anmälan av miljöfarlig verksamhet
Anmälan av blästrings- och/eller målningsverksamhet
antal sidor 3, blankett RA9101
Anmälan av blästrings- och/eller målningsverksamhet
Anmälan om krossning av bergmaterial eller mekanisk bearbetning av avfall
antal sidor 2, blankett RA9060
Anmälan om krossning av bergmaterial eller mekanisk bearbetning av avfall
Intyg om att cistern tagits ur bruk
antal sidor 1, blankett RA9062
Intyg om att cistern tagits ur bruk
Anmälan om PCB-sanering av fogmassor
Blanketten skickas in av fastighetsägaren minst tre veckor innan saneringen påbörjas. Uppgifterna redovisas per byggnad. Finns det flera byggnader på samma fastighet, använder ni en blankett per byggnad. Antal sidor 3, blankett RA9115
Anmälan om PCB-sanering av fogmassor
Ansökan om dispens för kvarlämnade fogar med PCB och/eller golvmassor med PCB
Anta sidor 2, blankett RA9117
Ansökan om dispens för kvarlämnade fogar med PCB och/eller golvmassor med PCB
Anmälan om sanering av tandvårdsklinik
Blankett RA9127
Anmälan om sanering av tandvårdsklinik
Slutredovisning av sanerad PCB
Uppgifterna redovisas per byggnad. Finns det flera byggnader på samma fastighet, använder ni en blankett per byggnad. Antal sidor 2.
Slutredovisning av sanerad PCB
Dispens för utsortering av avfall
Dispens för utsortering av avfall
Yrkesmässig användning av växtskyddsmedel
antal sidor 2, blankett RA9061
Yrkesmässig användning av växtskyddsmedel
Underrättelse om upptäckt av förorening i mark, vatten eller byggnad
antal sidor 1, blankett RA9107
Underrättelse om upptäckt av förorening i mark, vatten eller byggnad
Årsrapport för kemtvätt
2 sidor, blankett RA9119
Blankett RA9119 Årsrapport kemtvätt
Övriga blanketter
Tillstånd för installation av värmepumpanläggning
antal sidor 3, blankett RA9023
Tillstånd för installation av värmepumpanläggning
Här hittar du blanketter för parkeringstillstånd och resor, till exempel färdtjänst. Här finns också blanketter för bullerbidrag och hänvisningsskylt.
Parkeringstillstånd
Ansökan om boendeparkering
Blankett för Ansökan om boendeparkering
Du kan även använda e-tjänsten "Ansökan om boendeparkering" direkt i din dator.
Ansökan om parkeringstillstånd för nyttoparkering
antal sidor 1, blankett RA9032
Ansökan om parkeringstillstånd för nyttoparkering
Ansökan om parkeringstillstånd för nyttoparkering för viss vårdpersonal
antal sidor 1, blankett RA9027
Ansökan om parkeringstillstånd för nyttoparkering för viss vårdpersonal
Ansökan om parkeringstillstånd för personer med rörelsehinder
antal sidor 2, blankett RA9026
Ansökan om parkeringstillstånd för personer med rörelsehinder
Ansökan om dispens att framföra och/eller uppställa fordon
antal sidor 1, blankett RA9095
Ansökan om dispens att framföra och/eller uppställa fordon
Ansökan om dispens för lång, odelbar last
Ansökan om undantag för odelbar lastlånga, tunga, breda transporter
Dispenstransport – bilaga till ansökan om undantag för odelbar last
Flytt av fordon
Blankett för begäran av flytt av fordon
Resor
Ansökan om ledsagare
Antal sidor 1, blankett RA9085
Ansökan om ledsagare
Färdtjänst, ansökan
Antal sidor 3, blankett RA2841
Färdtjänst, ansökan
Färdtjänst, läkarutlåtande
Antal sidor 2, blankett RA9082
Läkarutlåtande för färdtjänst
Samtycke till utlämnande av sekretessbelagda uppgifter (Tidigare "Information om funktionshinder")
Antal sidor 1, blankett RA9079 
Samtycke till utlämnande av sekretessbelagda uppgifter
Ansökan om riksfärdtjänst
Antal sidor 2, blankett RA2845
Ansökan om riksfärdtjänst
Läkarutlåtande för riksfärdtjänst
Antal sidor 2, RA9081
Läkarutlåtande för riksfärdtjänst
Särskilda behov vid färdtjänstresa, ansökan
Antal sidor 1, blankett RA9037
Särskilda behov vid färdtjänstresa, ansökan
Ansökan om fler färdtjänstresor
Antal sidor 2, blankett RA9073
Ansökan om fler färdtjänstresor
Övriga blanketter
Ansökan om bidrag till bullerskärm i egen regi
Antal sidor 1
Ansöka om bidrag till bullerskärm i egen regi
Ansökan om vägvisning (skylt) till enskild inrättning
antal sidor 2, blankett RA9108
Ansökan om skylt för vägvisning för enskild inrättning
Avgiftsbestämd ålderspension
Pension intjänad efter 1 januari 1998 har du själv fått välja förvaltare för (försäkringsbolag eller bank). Utbetalning av denna pension sker enligt överenskommelse med förvaltaren. Några månader innan 65-årsdagen skickar förvaltaren ett brev till dig där du kan anmäla hur och när du vill ta ut din pension. Om du vill ta ut pensionen tidigare behöver du kontakta förvaltaren direkt. Är du osäker på vilken förvaltare du har så ring till Pensionsvalet, telefon 020-650 111 eller besök deras hemsida www.pensionsvalet.se
Intjänad pensionsrätt (IPR)
Om du har en pension intjänad fram till 31 december 1997 behöver du lämna in en separat ansökan för den utbetalningen. Om ingen ansökan kommer in betalas den istället ut från 67 års ålder. Vi vill ha din ansökan senast tre månader innan du vill ha din första utbetalning.
Ansökan skickar du till Pensionsenheten, adressuppgifter står på blanketten.
Förmånsbestämd ålderspension (FÅP)
Om du haft en lön över 7,5 inkomstbasbelopp (det motsvarar 2015 en månadslön på cirka 36 000 kronor) kan du även ha rätt till en förmånsbestämd ålderspension. För att ansöka om denna pension använd samma ansökan som gäller för intjänad pensionsrätt.
Är du osäker om du har rätt till en intjänad pensionsrätt och/eller en förmånsbestämd ålderspension så kontakta Pensionsenheten Göteborgs Stad, telefon: 031-365 00 00.
Ansökan tjänstepension
Ansökan tjänstepension
Ansökan tjänstepension för anställda på Göteborgs Spårvägar AB

Instruktion till ansökan tjänstepension
Instruktion till ansökan tjänstepension
Ansökan om lägenhet på äldreboende
Skriv ut blanketten och skicka den till biståndshandläggaren i din stadsdel.
Ansök om lägenhet på vård- och omsorgsboende
Ansökan om hemtjänst
Du som är över 65 år kan ansöka om hemhjälp, hemtjänst genom att skriva ut blanketten och skicka den till biståndshandläggaren i din stadsdel.
Ansök om stöd i hemmet
Val av utförare av hemtjänst
Du som har ett biståndsbeslut om hemtjänst har rätt att välja utförare av din hemtjänst. Här finns blankett för att fylla i valet.
Blankett för val av utförare av hemtjänst

Kontakta Göteborgs Stad
Har du synpunkter eller frågor om blanketter kan du kontakta Göteborgs Stad.
Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Telefontider
Måndag: 8–16.30 Tisdag: 8–18 Onsdag-fredag: 8–16.30. Stängt helgdagar.
Besöksadress
Ekelundsgatan 1
Öppettider
Mån-fre kl. 8.30-16.30
Postadress
Göteborgs Stad
404 82 Göteborg
Fysisk tillgänglighet
Tillgänglighetsinformation
Mejla oss
goteborg@goteborg.se
Kontakta oss
Kontakta Göteborgs Stad
Felanmälan - gator, torg, parker
Lämna synpunkter
Följ oss i sociala medier
Om webbplatsen
Om webbplatsen
Behandling av personuppgifter
Tillgänglighetsredogörelse
Hitta snabbt
Vattenläckor, elavbrott och andra störningar
Sök nämndhandlingar
Hitta politiker
Personalingången

goteborg.se är Göteborgs Stads officiella webbplats.
Göteborgs Stads kontaktcenter:
031-365 00 00