goteborg.se
Vi använder nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera, funktionella kakor för vår Lyssnafunktion, för att styra informationsmeddelanden och för att spara inställningar vid uppspelning av filmer. Vi använder även statistikkakor för att mäta uppspelning av filmer på webbplatsen. Kakor vi använder och hur du kan hantera dem.
Äldreomsorg
Du som är äldre kan få råd och hjälp av Göteborgs Stad. Här hittar du information om vilka möjligheter det finns för dig som är äldre att leva ett aktivt liv som senior och vilket stöd som finns i kommunen.
Boenden för äldre
Hjälp i hemmet
Träffpunkter och verksamhet för äldre
Hjälpmedel för äldre
Avgifter och kostnader för äldreomsorg
Så handläggs din ansökan om äldreomsorg
Mat i äldreomsorgen
Äldrevägledare för teckenspråkiga
Stöd till anhöriga
Resor
Bostadsanpassning
Tillgänglighet
Äldreombudsmannen
Lagar och regler som styr äldreomsorgen
Hitta biståndshandläggare
Bli bättre på att använda ny teknik
Kontakta oss
Kontakta Göteborgs Stad
Felanmälan - gator, torg, parker
Lämna synpunkter
Följ oss i sociala medier
Om webbplatsen
Om webbplatsen
Behandling av personuppgifter
Tillgänglighetsredogörelse
Hitta snabbt
Vattenläckor, elavbrott och andra störningar
Sök nämndhandlingar
Hitta politiker
Personalingången

goteborg.se är Göteborgs Stads officiella webbplats.
Göteborgs Stads kontaktcenter:
031-365 00 00
Startsidan