Ustanova – Wikipedija
Ustanova
Institucija (od latinskog instituere, staviti, osnovati), kao pojam ima više značenja:
Ustanova
Ustanova je pravni subjekt čije je osnivanje i ustrojstvo uređeno zakonom o ustanovama. Ustanova se osniva za trajno obavljanje djelatnosti odgoja i obrazovanja, znanosti, kulture, informiranja, športa, tjelesne kulture, tehničke kulture, skrbi o djeci, zdravstva, socijalne skrbi, skrbi o invalidima i druge djelatnosti, ako se ne obavljaju radi stjecanja dobiti. Ustanova je samostalna u obavljanju svoje djelatnosti i u poslovanju sukladno zakonu, na zakonu utemeljenom propisu i aktu o osnivanju. Rad ustanova je javan. Ustanova može u pravnom prometu stjecati prava i preuzimati obveze, može biti vlasnikom pokretnih i nepokretnih stvari, te može biti strankom u postupcima pred sudovima, drugim državnim organima i tijelima s javnim ovlastima. Ustanovu može osnovati domaća i strana fizička i pravna osoba , ako za obavljanje određene djelatnosti ili za određene ustanove nije zakonom drugačije određeno.
Naziv ustanova obično se primjenjuje na carinske i druge državne ustanove te javne službe. Institucije su jedan od glavnih predmeta studija društvenih znanosti, uključujući i sociologiju, političkih znanosti te ekonomiji.
Izvori
Vanjske poveznice
International Society for New Institutional Economics (engl.)
Zadnji put uređivano 7. srpnja 2021., u 21:59.
Sadržaji se koriste u skladu s CC BY-SA 3.0 osim ako nije drukčije navedeno.
Zaštita privatnosti
Uvjeti uporabeKlasični prikaz
 Glavna stranica Slučajna stranica  U blizini  Prijavi se  Postavke  Donacije  Impresum  Odricanje od odgovornosti
JezikPratiUredi