Paggiddiatan a nagbaetan dagiti rebision ti "Wikipedia:Sapasap a renunsia"
← Nadadaan nga urnosBarbaro nga urnos →
Wikipedia:Sapasap a renunsia (kitaen ti taudan)
Rebision manipud idi 23:30, 9 Enero 2012
NO CHANGE IN SIZE
,  10 YEARS AGO
m
Nasalakniban ti "Wikipedia:Sapasap a renunsia" ([edit=sysop] (inggana't inggana) [move=sysop] (inggana't inggana))
Lam-ang
DAGITI ADMINISTRADOR TI INTERFACE, DAGITI ADMINISTRADOR
179,745
NGA INUR-URNOS
Annuroten ti kinapribado
Termino ti Panagusar
Desktop
BalayPugto Iti asideg Sumrek Dagiti pannakaisaad DonasionMaipanggep iti WikipediaDagiti renunsia