Wikipedia:Agsinnungat a panagurnos
Ti agsinnungat a panagurnos ket mapasamak no dagiti editor ket saanda makaitunos ti linaon ti panid ken agul-ulitda a mangbaliw kadagiti kontribusion ti tunggal maysa kanida, imbes a padasen a mangsolbar iti panasinnuppiat babaen ti pannakitungtung. Ti agsinnuppiat a panagurnos ket saan a makatulong ket makapataud ti panagriringgor babaen dagiti editor, ken makaparigat daytoy ti pannakaala ti konsesnso. Dagiti agar-aramat nga agsisinnuppiat iti panagurnos ket mabalinda a maserraan wenno maparitan. Laglagipen a ti editor nga agul-ulit a mangipasubli ti kinaynayatna a bersion ket makisinsinnungat iti panagurnos, urayno dagita a panagurnos ket nasayaat.
Daytoy nga artikulo ket pungol. Makatulongka iti Wikipedia babaen ti panagnayon iti daytoy.
Last edited on 4 Nobiembre 2014, at 06:16
Ti linaon ket magun-od babaen ti CC BY-SA 3.0 malaksid no adda sabali a naibaga.
Annuroten ti kinapribado
Termino ti Panagusar
Desktop
BalayPugto Iti asideg SumrekDonasionMaipanggep iti WikipediaDagiti renunsia
BantayanUrnosen