Listaan ti panagsalaknib
Dita baba ket adda listaan dagiti sinukatan a salaknib ti panid. Kitaen ti listaan kadagiti nasalakniban a panid ti listaan kadagiti agdama a panagpataray a panagsalaknib ti panid.
Dagiti listaan
Nangitungpal:
Puntaan (titulo wenno Agar-aramat:nagan ti agar-aramat para iti agar-aramat):
From date (and earlier):
Sagat ti etiketa:
Kita ti salaknib:
14:42, 20 Septiembre 2021 Sinalakniban ni Lam-ang Tungtungan aramid ti Wikipedia:Renunsia ti panagsukimat [Urnosen=Palubosan laeng dagiti administrador] (inggana't inggana) [Iyalis=Palubosan laeng dagiti administrador] (inggana't inggana) (hist)
Annuroten ti kinapribado
Termino ti Panagusar
Desktop
BalayPugto Iti asideg SumrekDonasionMaipanggep iti WikipediaDagiti renunsia