Tulong
Dagiti resulta ti panagbiruk

Dagiti nagbanagan a 1 - 2 iti 2
Partuaten ti panid ti "‚ÄčPrograma dagiti Peggad ti Bulkan" iti daytoy a wiki! Kitaen pay dagiti resulta a nabirukan ti panagbiruk.
Programa ti Global a Bulkanismo
Ti Programa ti Global a Bulkanismo (GVP) ti Instituto ti Smithsoniano ken dokumentuanna dagiti bulkanti Daga ken dagiti pakasaritaan ti panagbettakda
3 KB (kadagiti 442 a balikas) - 22:47, 20 Abril 2020
Bulkan Kanlaon
Ti Bulkan Kanlaon, naipaletra pay a kas ti Kanla-on wenno Canlaon, ket maysa nga aktibo a bulkan idiay Isla ti Negros ti tengnga a Filipinas. Ti estratobulkan
8 KB (kadagiti 1,010 a balikas) - 05:40, 21 Septiembre 2021
Agbiruk
Annuroten ti kinapribado
Maipanggep iti Wikipedia
Dagiti renunsia
Mobile a panagkita
Dagiti agparparang-ay
Estadistika
Cookie statement

Dagiti naglaon a panidMultimidiaAmin aminNapasayaat
TungtunganInar-aramidAgpartuat iti pakabilanganSumrek
Espesial a panid
Sarungkaran ti umuna a panidUmuna a PanidPortal ti komunidadDap-ayanKaudian a balbaliwPugto nga artikuloTulongDonasionAgikarga iti papelesEspesial a pampanid