freshdesk.com
Tacaíocht - Conas is féidir linn cabhrú leat inniu?

Knowledge base
General / Ginearálta
Service announcements, availability, & performance / Fógraí seirbhíse, soláthar, & feidhmíocht 4
New registrations and BorrowBox and eResources / Clárúcháin Nua agus BorrowBox agus Ríomhacmhainní
Removal of Fines / Deireadh le Fíneálacha
Text messages from the Libraries Ireland SMS Alert Service / • Teachtaireacht Téacs ó Sheirbhís Foláireamh SMS Libraries Ireland
Covid-19 - Update (12/5/2021)
About Libraries Ireland / Maidir le Libraries Ireland 5
Borrow and reserve items from any library service with any public library card / • Faigh ábhar leabharlainne ar iasacht agus le cur in áirithe in aon seirbhís leabharlanna le h-aon cárta leabharlainne poiblí
What is Libraries Ireland? Cad é Libraries Ireland?
What is this website for? /• Cad chuige an suíomh gréasáin seo?
Help, I have a question and I can't find the answer on this site. / • Cabhair, tá ceist agam agus ní féidir liom teacht ar an bhfreagra ar an suíomh gréasáin seo.
Contact Details for Library Services / • Sonraí Teagmhála na Seirbhísí Leabharlainne
Using Libraries Ireland / Ag baint úsáid as Libraries Ireland
Logging in & managing your online account / Ag logáil isteach agus ag bainistiú ar do chuntas 12
How can I get a library card so that I can read eBooks? / • Conas is féidir liom cárta leabharlanna a fháil chun ríomhleabhair a léamh?
Kilkenny library card holders - note on logging in to Libraries Ireland /• Daoine a bhfuil cárta leabharlanna Chill Chainnigh acu – nóta faoi logáil isteach go Libraries Ireland
How do I login to my library account? /• Conas is féidir liom logáil isteach i mo chúntas leabharlanna?
How can I see what items I have out and what reserves I have placed? / • Conas is féidir liom féachaint cén earraí atá ar iasacht agam agus cad atá curtha in áirithe agam?
Can I see my children's loans when logged into my own account? / • An féidir liom iasachtaí mo pháistí a fheiscint agus me logáilte isteach i mo chúntas féin?
See all 12 articles
Borrowing and Renewing / Ag fáil ar iasacht agus ag déanamh athnuachan 9
How many items can I borrow from the library? /• Cé mhéad earraí is féidir liom fáil ar iasacht ón leabharlann?
How do I renew my books online? / • Conas is féidir liom athnuachan a dhéanamh ar mo leabhair ar-líne?
Can you send me a reminder before my books are due back? / • An féidir leat meabhrúchán a sheoladh chugam roimh dáta dlite mo leabhair?
Why do I get a 'You cannot renew items because: Your registration has expired' message? /• Cén fath a fhaighim an teachtaireacht ‘Ní féidir leat athnuachan a dhéanamh ar d’earraí toisc go bhfuil do bhallraíocht imithe as feidhm’?
Can I leave books back in any library? /• An féidir liom leabhair a thabhairt ar ais go dtí aon leabharlann?
See all 9 articles
Reserves (Holds) / Curtha in áirithe (ar coimeád) 7
How do I reserve or place a hold on an item? / • Conas a chuirim earra in áirithe nú ar coimeád?
I tried to place a hold on an item but it says no items requestable - why is that? /• Dhein mé iarracht earra a chuir ar coimeád ach deir sé nach bhfuil aon earraí le fáil ar iarracht – cén fath?
How will I know when I can collect the item I requested? /• Conas a bheidh fhios agam gur féidir liom an earra atá iarrtha agam a bhailiú?
How many items can I reserve? / • Cé mhéid earra is féidir liom a chuir in áirithe?
Do I have to pay to request an item? /• An bhfuil orm íoc as earra a iarraidh?
See all 7 articles
Readings Lists and Reading History / Liostaí Leitheoireachta agus Stair Leitheoireachta 3
How do I save my reading history? /• Conas a shábhálaim mo stair leitheoireachta?
What is My Lists? /• Cad é Mo Liostaí?
What is My Basket? / • Cad é Mo Chiseán?
Searching the Catalogue / Ag cuardach an Catalóg 1
How do I find books on CD? / Conas a thagaim ar leabhair ar CD?
Digital Services - BorrowBox ebooks & eaudio book and RbDigital eMagazines / Seirbhísí Digiteach – ríomhleabhair & ríomhleabhair éisteachta BorrowBox agus ríomhirisí RbDigital
BorrowBox ebooks & eaudio books / Ríomhleabhair & ríomhleabhair éisteachta BorrowBox 4
How do I register to get ebooks and eaudio books? / • Conas is féidir liom clarú chun ríomhleabhair agus ríomhleabhair éisteachta a fháil?
Can I read BorrowBox books (ebooks) on a tablet or smartphone? / • An féidir liom leabhair BorrowBox (ríomhleabhair) a léamh ar thaibléid nú ar fón cliste?
Can I read BorrowBox books on my Kindle ereader? /• An féidir liom leabhair BorrowBox a léamh ar mo ríomhléitheoir Kindle?
Can I read BorrowBox ebooks on my eReader device? /• An féidir liom ríomhleabhair BorrowBox a léamh ar mo ghléas ríomhléitheoireachta?
eMagazines - Libby / Ríomhirisí - Libby 2
How do I access eMagazines? / • Conas a osclaím Ríomhirisí?
RBDigital is now called Libby /• Libby a ghlaotar ar RBDigital anois
Mango Languages 1
How do I get access to Transparent Languages?
Home Solutions Cookie policy
Help Desk Software by Freshdesk
LoginSign up
HomeSolutions
New support ticket Check ticket status