overheid.vlaanderen.be
Vlaanderen
Inloggen
Vlaanderen Intern
Vlaamse Toezichtcommissie
De 'Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens' werd in 2018 opgericht bij het AVG-decreet. Zij vervangt de 'Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer' die werd opgericht door het e-govdecreet en die operationeel was sinds 2010.
De Vlaamse Toezichtcommissie is alleen bevoegd voor instanties van de Vlaamse overheid. Meer informatie over wat Vlaamse instanties zijn.
Over de Vlaamse Toezichtcommissie
De Vlaamse Toezichtcommissie is als toezichthoudende autoriteit verantwoordelijk voor het toezicht op de toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) door de Vlaamse bestuursinstanties.

De Vlaamse toezichtcommissie is wat betreft haar organisatie, juridische structuur en besluitvorming autonoom en functioneel onafhankelijk van de instanties op wiens gegevensverwerkingsprocessen ze toezicht houdt.
Samenstelling
Organisatie
Taken en bevoegdheden
Wetgeving
Vergaderdata
Documenten
Actueel
Actueel voor gemeenten: richtlijnen cloud
Actueel voor functionaris: DPIA-sjabloon VTC
Actueel voor gemeenten: ANPR-camera's
Actueel voor scholen: Digisprong
Actueel over Corona: Coronalert installeren
Actueel over functionaris: onafhankelijkheid
Actueel voor scholen: Coronamaatregelen
Actueel voor mailgebruikers: phishing
Actueel voor websitebeheerders
Actueel voor dienst bevolking
Actueel voor kabinetten
Actueel voor scholen: biometrische gegevens
Adviezen en aanbevelingen
De Vlaamse Toezichtcommissie verleent, hetzij uit eigen beweging, hetzij op verzoek van het Vlaams Parlement of de Vlaamse Regering adviezen over elke aangelegenheid met betrekking tot de verwerkingen van persoonsgegevens. Voor wetgevingsinitiatieven en bestuursmaatregelen is het verplicht om advies te vragen.
Advies aanvragen
Overzicht adviezen en aanbevelingen
Meer over advies regelgeving
Aanbevelingen andere toezichthouders
COVID-19 adviezen
Adviezen cloud
Functionaris (DPO)
Elke Vlaamse bestuursinstantie moet een functionaris voor gegevensbescherming aanstellen en de aanstelling melden bij de Vlaamse Toezichtcommissie.
Meer over de functionaris (DPO)
Onafhankelijkheid functionaris
Protocol
Het is verplicht om een protocol op te maken voor elke elektronische mededeling van persoonsgegevens door een Vlaamse instantie aan een andere Vlaamse instantie of aan een externe overheid.
Informatie over protocol
Overzicht adviezen protocol
Gegevenslek melden
Pas op met het aanklikken van links en bijlagen in mails (zogezegd) afkomstig van personeelsleden van lokale besturen.
Formulier melden van een gegevenslek
Algemene informatie
Overzicht meldingen van gegevenslekken
Informatieveiligheid
Elke instantie die persoonsgegevens verwerkt, is verplicht die informatie te beschermen en te beveiligen.
Veilig thuiswerken:
6 tips van DataNews
tips van CERT
Van veiligheidsconsulent naar DPO
Steden & gemeenten
Cloud
Machtigingen
De machtigingsverplichting bij de Vlaamse Toezichtcommissie werd opgeheven op 26 juni 2018. De in het verleden verleende machtigingen blijven rechtsgeldig en kunnen niet meer gewijzigd worden. Toetreden tot algemene machtigingen blijft wel mogelijk.
Machtigingen
Overzicht van de machtigingen
Informatie en klachten
Informatie aanvragen
Klachtenprocedure
Rechten van betrokkenen
De AVG heeft de betrokkenen specifieke rechten gegeven en de Vlaamse bestuursinstanties moeten de uitoefening van die rechten faciliteren.
Meer over de rechten
Gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA)
Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) kunnen organisaties verplicht zijn een data protection impact assessment (DPIA) uit te voeren. Dat is een instrument om vooraf de privacyrisico’s van een gegevensverwerking in kaart te brengen. En om daarna maatregelen te kunnen nemen om de risico’s te verkleinen.
Meer informatie over DPIA
Verificaties bij inspectiedossiers
Als een betrokkene zijn rechten wil laten gelden, zoals recht van inzage, in het kader van een onderzoek dat betrekking heeft op hem en er zijn specifieke decretale bepalingen die uitzonderingen op die rechten hebben ingevoerd, dan zal de betrokkene zich tot de VTC kunnen wenden die voor hem de nodige verificaties doet. Men noemt dit ook 'onrechtstreekse toegang'.
Verificatie vragen
Domeinen
voor scholen
over Coronamaatregelen
over datacenters en cloud
 
Contacteer de Vlaamse Toezichtcommissie
De Vlaamse Toezichtcommissie wordt ondersteund door de diensten van de Vlaamse overheid die bevoegd zijn voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer. Ze heeft een onafhankelijk secretariaat onder leiding van de voorzitter van de Toezichtcommissie.
Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens
Koning Albert II Laan 15
Brussel 1210
België
+32 (0)2 553 20 85
contact@toezichtcommissie.be
Vlaanderen
verbeelding werkt
Vlaanderen.be/intern is een officiële website van de Vlaamse overheid
uitgegeven door Digitaal Vlaanderen