Fair use
Fair use (po anglicky; v slovenčine približne rozumné, čestné, spravodlivé či patričné používanie) je ustanovenie americkej legislatívy autorského práva, ktoré dovoľuje aj bez súhlasu držiteľa autorských práv niektoré využitia chráneného diela, ak spĺňajú isté špecifické podmienky. Mimo Spojených štátov existuje podobné ustanovenie napr. v Spojenom kráľovstve, kde sa označuje termínom fair dealing.
Podľa ustanovení fair use je povolené využitie chráneného diela za účelom kritiky, komentára, paródie, novinárskeho spravodajstva, výuky, výskumu a pod. Aby sa použitie kvalifikovalo ako fair use, je potrebné zvážiť niektoré hľadiská:
  1. účel a povahu použitia, vrátane zváženia, či použitie má ziskovú povahu, či ide o neziskové vzdelávacie účely
  2. druh chráneného diela,
  3. množstvo a mieru použitej časti diela v pomere k dielu ako celku
  4. vplyv použitia na potenciálny trh alebo hodnotu chráneného diela.
Fair use v iných krajinách
V medzinárodnom chápaní autorského práva, ktoré je definované v Bernskej dohode (článok 9, odsek 2) sa jednotlivým štátom umožňuje obmedziť výhradné práva autora, s podmienkou, že sa takto autor obmedzuje len vo zvláštnych prípadoch, tieto obmedzenia nenarušujú normálne využívanie diela a nespôsobujú autorovým oprávneným záujmom neospravedlniteľnú ujmu (tzv. trojstupňový test). Bernská dohoda tiež výslovne v článku 10 dovoľuje citáciu zverejnených diel a využívanie autorských diel na vzdelávacie účely, ak je to v súlade s poctivými zvyklosťami (v angličtine fair practice).
Fair use a Slovensko
Slovenské zákony fair use nepoznajú a tento pojem nepoužívajú. Citáciu pozná slovenský autorský zákon 618/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov. Tento zákon a celá jeho koncepcia je k citovaniu veľmi tvrdá, čo je najviditeľnejšie na § 25., ktorý hovorí: Bez súhlasu autora možno použiť krátku časť zverejneného diela vo forme citácie v inom diele len na účel recenzie alebo kritiky tohto zverejneného diela alebo na vyučovacie účely, vedeckovýskumné účely alebo umelecké účely. Takéto použitie musí byť v súlade so zvyklosťami a jeho rozsah nesmie presiahnuť rámec odôvodnený účelom citácie. Pri citácii sa musí uviesť meno autora alebo jeho pseudonym, ak nejde o anonymné dielo, alebo meno osoby, pod ktorej menom sa dielo uvádza na verejnosti, ako aj názov diela a prameň. Za takéto použitie nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.[1]
Referencie
↑​http://vaza.sk/Autorsk%FD_z%E1kon.html
Pozri aj
Sloboda panorámy
Naposledy upravené 30. máj 2018 o 19:45
Wikipédia
Obsah je dostupný pod licenciou CC BY-SA 3.0, pokiaľ nie je uvedené inak.
Ochrana osobných údajov
Podmienky použitia
Štandardné
DomovNáhodná V okolí Prihlásiť sa Nastavenia PrispieťO WikipédiaZrieknutie sa zodpovednosti
JazykSledovaťUpraviť