20 captures
03 Jun 2004 - 17 Oct 2011
MAYJUNOCT
03
200320042005
About this capture


Riksbanken Penningpolitik Finansiell stabilitet Operativ verksamhet Statistik Publicerat Internationellt Sedlar & mynt
 UTSKRIFT | BOKMÄRKE 
Transmissionsmekanismen
Hur förändringar av reporäntan påverkar inflationen och den övriga ekonomin går under begreppet transmissionsmekanismen. Denna är i själva verket flera olika samverkande mekanismer. En del av dessa påverkar inflationen relativt omgående medan andra tar längre tid. En allmän uppfattning är att en förändring av reporäntan har störst effekt på inflationen först efter ett till två år.
 
En förändring av reporäntan påverkar direkt den kortaste marknadsräntan, den så kallade dagslåneräntan. Till denna ränta kan bankerna normalt finansiera ett underskott och placera ett överskott. Hur stor kvantitativ effekt en förändring av reporäntan får på övriga räntor beror på hur pass förväntad förändringen är. Riksbankens ambition är att penningpolitiken ska vara förutsägbar. Via tal och annan kommunikation försöker Riksbanken påverka förväntningarna om den framtida penningpolitiken. Därigenom kan överraskande förändringar i reporäntan undvikas.
 
Bankernas utlåningsränta och räntan på värdepapper påverkas därför av både den faktiska och den förväntade reporäntan. Om en höjning av reporäntan är helt förväntad kan marknadsräntorna börja stiga redan innan reporäntan höjs. När sedan reporäntan faktiskt höjs behöver detta i sig inte påverka marknadsräntorna ytterligare om det bara bekräftar det som marknaden förväntade sig.
 
Schematisk bild över den penningpolitiska transmissionsmekanismen
 
 
Genom reporäntan får penningpolitiken effekt på de räntor allmänheten möter och därmed den aggregerade efterfrågan och resursutnyttjandet i ekonomin. De kanaler som gör att marknadsräntorna påverkar resursutnyttjandet kan delas in på olika sätt, men kanaler som generellt anses vara viktiga för penningpolitiken är räntekanalen, kreditkanalen, och växelkurskanalen. Du kan läsa mer om dessa kanaler under respektive rubrik till vänster. Där kan du också läsa mer om inflationsförväntningarnas roll i den penningpolitiska analysen.
 
I artikeln nedan finner du en mer detaljerad beskrivning av transmissionsmekanismen. Du kan läsa mer om hur en reporänteförändring går till i praktiken under länken räntestyrningssystemet.
INTERNA LÄNKAR
2 länkar
Penningpolitik i teori och praktik. Artikel i Penning- och valutapolitik 1995:3 av Lars Hörngren | 3 Mb
Räntestyrningssystemet

SENAST UPPDATERAD 2004-03-02 
 INNEHÅLLSANSVARIGAvdelningen för penningpolitik
 

Kontakt English Översikt Ordlista Länkar
PrisstabilitetBeslut och kommunikationTransmissionsmekanismen
KreditkanalenRäntekanalenVäxelkurskanalenInflationsförväntningarna