47 captures
02 Jun 2004 - 23 Jan 2012
JUNOCTDEC
11
200320042005
About this capture


Riksbanken Penningpolitik Finansiell stabilitet Operativ verksamhet Statistik Publicerat Internationellt Sedlar & mynt


VISSTE DU ATT
Låg inflation i Sverige
Zimbabwe är det land som för närvarande har världens högsta inflation. Under år 2003 steg priserna i Zimbabwe med över 300%. I Sverige var inflationen 2003 ungefär 2%.
 
Definition av ordet penningpolitik
Penningpolitik definieras enligt svenska akademiens ordbok som "politik gällande penningförsörjningen, penningvärdet o. räntenivån i ett land".
 


Målet för penningpolitiken
Målet för penningpolitiken är enligt riksbankslagen att "upprätthålla ett fast penningvärde". Riksbankens tolkning av detta mål är att inflationen ska vara låg och stabil.
 
Mer precist är Riksbankens mål att hålla inflationen kring 2 procent per år, där inflationen mäts som den årliga förändringen i konsumentprisindex (KPI). Runt målet finns ett toleransintervall på plus/minus 1 procentenhet. För att hålla inflationen kring 2 procent varierar Riksbanken styrräntan, den så kallade reporäntan.
LÄS MER
BESLUT OCH KOMMUNIKATION
Penningpolitiska beslut
Direktionen håller normalt åtta penningpolitiska möten under ett år då man fattar beslut om reporäntan. I samband med fyra av dessa möten publiceras en inflationsrapport, som innehåller Riksbankens samlade syn på utsikterna för inflationen och konjunkturen under de kommande två åren.
LÄS MER
TRANSMISSIONSMEKANISMEN
Penningpolitikens kanaler
De kanaler genom vilka en förändring av reporäntan påverkar inflationen kallas för transmissionsmekanismen. En allmän uppfattning om denna mekanism är att det tar tid från det att reporäntan ändrats till dess att inflationstrycket påverkats. Därför grundas Riksbankens penningpolitiska beslut på en prognos av den framtida inflations- och konjunkturutvecklingen.
LÄS MER
SENAST UPPDATERAD 2004-05-13 
 

Kontakt English Översikt Ordlista Länkar
PrisstabilitetBeslut och kommunikationTransmissionsmekanismen