36 captures
08 Jul 2004 - 15 Dec 2008
SEPDECFEB
16
200520062008
About this capture
HOME  >  Legislaţie  >  NORMA nr. 17 din 17 septembrie 2002
NORMA nr. 17 din 17 septembrie 2002
publicată în M.O. nr. 700/25.09.2002
privind raportarea statistică la Banca Naţională a României a operaţiunilor valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu şi lung
forma prezentată include şi modificările aduse prin reglementările ulterioare
În baza dispoziţiilor art. 12 şi 51 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a prevederilor art.38 din Legea bancară nr. 58/1998​, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art.50 din Legea nr. 101/1998​, cu modificările şi completările ulterioare,
Banca Naţională a României emite prezenta normă:
Art.1.
În sensul prezentei norme, constituie operaţiuni valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu şi lung, dacă nu sunt operaţiuni de natura datoriei publice externe, următoarele operaţiuni:
Art.2.
(1) Toate persoanele juridice şi fizice rezidente care au încheiat contracte cu nerezidenţi pentru operaţiuni valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu şi lung au obligaţia să notifice operaţiunile respective prin transmiterea la Banca Naţională a României - Direcţia statistică a Formularului F1 "Notificare la Banca Naţională a României" , prezentat în anexa nr. 1 şi a Formularului F2 "Scadenţarul tragerilor, al rambursărilor de capital şi al plăţilor de dobândă şi comisioane", prezentat în anexa nr. 2, în termen de 30 de zile de la data încheierii contractului. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta normă.
(2) Persoanele juridice şi fizice care, potrivit alin. (1), au notificat operaţiuni valutare de capital au în continuare obligaţia notificării la Banca Naţională a României - Direcţia statistică a schimbării sediului social, rezilierii contractului şi a modificării, faţă de notificarea iniţială, a creditorului, a debitorului şi a valorii creditului, pe toată durata derulării operaţiunii notificate, prin transmiterea, în termen de 15 zile, a unui Formular F1 completat în mod corespunzător. Schimbarea de debitor se notifică de către debitorul cedent, noul debitor preluând în continuare obligaţiile de notificare sau de raportare în legătură cu angajamentul extern respectiv.
(3) Pentru elaborarea de statistici privind datoria privată externă a României, instituţiile de credit (bănci, sucursale ale băncilor străine, case centrale ale cooperativelor de credit) au obligaţia să transmită trimestrial la Banca Naţională a României - Direcţia statistică, până în data de 15 a lunii următoare încheierii trimestrului, situaţia debitorilor, persoane juridice şi fizice rezidente, care derulează operaţiuni de această natură fără a avea numărul de înregistrare din Registrul datoriei private externe (prezentată în anexa nr. 4), identificator atribuit de Banca Naţională a României în baza notificării conform alin. (1). Anexa nr. 4 face parte integrantă din prezenta normă.
Art.3.
(1) Persoanele juridice şi fizice selecţionate de către Banca Naţională a României, pe criterii de eşantionare statistică, ca titulare de contracte privind angajamente externe reprezentative pentru evaluarea datoriei private externe a României, la solicitarea letrică a Băncii Naţionale a României - Direcţia statistică, au obligaţia să raporteze date privind derularea acestor operaţiuni. Raportarea se va efectua potrivit Formularului F3 "Raportare statistică privind operaţiunile valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu şi lung", prezentat în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta normă.
(2) Persoanele juridice şi fizice menţionate la alin. (1) vor notifica la Banca Naţională a României - Direcţia statistică, în termen de 15 zile de la producerea lor, toate modificările survenite în "Scadenţarul tragerilor, al rambursărilor de capital şi al plăţilor de dobândă şi comisioane" faţă de situaţia notificată iniţial, prin transmiterea a câte unui nou Formular F2 ori de câte ori survin astfel de modificări.
Art.4.
Persoanele juridice şi fizice care, la data intrării în vigoare a prezentei norme, se află în curs de raportare la Banca Naţională a României a operaţiunilor valutare de natura datoriei private externe au obligaţia continuării raportării statistice numai dacă sunt solicitate letric de către Banca Naţională a României, conform art. 3, iar cele care nu sunt solicitate se vor conforma numai obligaţiilor prevăzute la art. 2.
Art.5.
(1) Răspunderea pentru corectitudinea datelor şi informaţiilor transmise revine persoanei juridice sau fizice rezidente care a contractat operaţiunea de natura datoriei private externe.
(2) Nerespectarea prevederilor prezentei norme intră sub incidenţa art.60 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 69 din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.6.
Prezenta normă intră în vigoare la 30 de zile de la data publicarii ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Anexe: