21 captures
03 Jun 2004 - 17 Oct 2011
AUGSEPJUN
26
200520062007
About this capture

|
|
|
|


Riksbanken Penningpolitik Finansiell stabilitet Operativ verksamhet Statistik Publicerat Forskning Sedlar & mynt
 UTSKRIFT | BOKMÄRKE 
Ledning
Riksbanken leds av en direktion som består av sex ledamöter. Direktionen ansvarar gemensamt för bankens huvuduppgifter, att upprätthålla prisstabilitet och att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende. Direktionen ansvarar även för Riksbankens övriga verksamhet, till exempel förvaltningen av guld- och valutareserven och försörjningen med sedlar och mynt. Ordförande i direktionen är riksbankschefen Stefan Ingves (bilden).
 
Riksbanken har i regeringsformen getts en självständig ställning när det gäller ansvaret för penningpolitiken. Direktionen ska göra självständiga bedömningar och får inte ta emot instruktioner från någon.
 
Riksdagens roll
Riksbanken är en myndighet under riksdagen. Efter allmänna val utser riksdagen elva ledamöter i riksbanksfullmäktige, som återspeglar den politiska sammansättningen i riksdagen. De sex ledamöterna i Riksbankens direktion väljs av riksbanksfullmäktige för mandatperioder på sex år. Normalt väljs en ledamot varje år enligt ett rullande schema. Fullmäktiges roll i övrigt är främst att övervaka och kontrollera direktionens arbete. Riksbanksfullmäktiges ordförande och vice ordförande har närvaro- och yttranderätt vid direktionens sammanträden, men inte förslags- och beslutsrätt.
 
Riksbankens rapportering om penningpolitiken till Riksdagen sker genom en skriftlig rapport två gånger om året. Då framträder också riksbankschefen inför riksdagens finansutskott vid en offentlig utfrågning. Årsredovisningen lämnas till riksdagen i februari varje år. Därutöver kan riksbankschefen eller enskilda direktionsledamöter inbjudas till finansutskottet i speciella frågor.

SENAST UPPDATERAD 2004-02-11 
 INNEHÅLLSANSVARIGStabsavdelningen
 

UppgifterLedningAvdelningarInternationelltLagstiftningLediga jobbSeminarierHistoriaHusetWebbplats
DirektionenRiksbanksfullmäktige