20 captures
03 Jun 2004 - 12 Aug 2007
SEPDECFEB
29
200520062007
About this capture


Kontakt
|

English
|

Översikt
|

Ordlista
|

Länkar

Riksbanken Penningpolitik Finansiell stabilitet Operativ verksamhet Statistik Publicerat Forskning Sedlar & mynt
 UTSKRIFT | BOKMÄRKE 
Beslut och kommunikation
Direktionen håller normalt sju till åtta penningpolitiska möten under ett år då man fattar beslut om reporäntan. I samband med tre av dessa möten publiceras en inflationsrapport, som innehåller Riksbankens samlade syn på utsikterna för inflationen och konjunkturen under de kommande tre åren.
 
Arbetet med att ta fram en inflationsrapport inleds på avdelningen för penningpolitik. Där tas först ett internt dokument med avdelningens syn på de framtida inflationsutsikterna fram. Detta dokument presenteras för direktionen och omarbetas till en inflationsrapport.
 
Eftersom Riksbanken har ett inflationsmål är inflationsutvecklingen avgörande för de penningpolitiska besluten. Penningpolitiken verkar dock med en viss eftersläpning. Detta är ett skäl till att Riksbanken måste vara framåtblickande och basera sina beslut på en prognos av den framtida inflationsutvecklingen. Riksbanken försöker anpassa reporäntan så att inflationen i normalfallet väntas ligga nära inflationsmålet på 2 procent i ett tvåårigt perspektiv. Tvåårshorisonten ger också utrymme att ta hänsyn till utvecklingen i realekonomin.

Ungefär två veckor efter det penningpolitiska mötet publiceras ett mötesprotokoll där det går att följa diskussionen som föranledde det aktuella räntebeslutet och hur de olika direktionsledamöterna röstade. När protokollet är publicerat kan ledamöterna hålla tal som motiverar varför de röstade som de gjorde.
 
Mer information om beslutsprocessen, vad som påverkar räntebesluten, och hur Riksbanken kommunicerar finner du under länkarna till vänster på sidan.
INTERNA LÄNKAR


SENAST UPPDATERAD 2006-06-29 
 

PrisstabilitetBeslut och kommunikationTransmissionsmekanismen
BeslutsprocessenVad påverkar ett räntebeslut?KommunikationHistoriska reporäntebeslut