50 captures
2 Jun 2004 - 23 Jan 2012
OCTDECFEB
29
200520062007
About this capture


Riksbanken Penningpolitik Finansiell stabilitet Operativ verksamhet Statistik Publicerat Forskning Sedlar & mynt


VISSTE DU ATT
Hög omsättning i betalningssystemet
Varje vecka omsätter RIX-systemet lika mycket som hela den svenska årliga bruttonationalprodukten, BNP.
 
Korttransaktionerna ökar
Sedan 1990-talet har transaktioner med kort sexfaldigats. Korten svarar numera för 50 procent av antalet transaktioner. Checkanvändningen har successivt minskat och är i dagsläget försumbar.


Finansiell stabilitet
En av Riksbankens huvuduppgifter är att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende. Betalningsväsendet är viktigt för all ekonomisk verksamhet och en central del i det finansiella systemet. Riksbanken analyserar därför löpande risker och hot mot stabiliteten i det svenska finansiella systemet. Syftet med analysen är att upptäcka förändringar och sårbarheter som kan leda till en allvarlig kris. Av särskild betydelse i analysen är de stora bankerna. Riksbankens bedömning av stabiliteten publiceras två gånger per år i rapporten Finansiell stabilitet.
LÄS MER
STABILITETSRAPPORTEN
Den senaste stabilitetsrapporten

Riksbanken ser för närvarande inga allvarliga hot när det gäller den finansiella stabiliteten. Det framgår av den rapport som publicerades den 5 december 2006. Bankernas motståndskraft har ökat ytterligare under det senaste halvåret.
 
Att bankernas motståndskraft har ökat beror på fortsatta förbättringar av lönsamheten, till följd av en stark aktiemarknad, fortsatt hög utlåningstillväxt och mycket låga kreditförluster. Samtidigt lyfter Riksbanken fram ett antal områden där risker byggs upp: Risken för snabba prisanpassningar på de finansiella marknaderna, ökningen i småhuspriser och hushållens skuldsättning, ökad belåning och stigande priser vid företagsförvärv, kraftigt stigande priser på kommersiella fastigheter samt den höga kredittillväxten i de baltiska staterna.
LÄS MER
KRISBEREDSKAP
Vad gör vi om det uppstår en finanskris?
En finansiell kris kris kan uppkomma oväntat och ha ett snabbt spridningsförlopp. Goda förberedelser för krishantering kan vara avgörande i ett akut läge. Bland annat gäller det att ha effektiva kommunikationskanaler med såväl svenska som utländska myndigheter.
LÄS MER
SENAST UPPDATERAD 2006-03-02 

 

Kontakt English Översikt Ordlista Länkar
Om finansiell stabilitetStabilitetsanalysFinansiell infrastrukturKrisberedskapFinansmarknadenRiksbanken påverkar