2 captures
26 Aug 2010 - 17 Oct 2011
JULAUGOCT
26
200920102011
About this capture

 UTSKRIFT 
Yttrande över Finansdepartementets remiss av förordning om kapitaltäckning och stora exponeringar
DATUM
2006-12-19

Finansdepartementet
Finansmarknadsavdelningen
103 33 Stockholm
 
DNR: 2006-1204-STA
 
Sammanfattning: Riksbanken har inga invändningar mot den föreslagna förordningen men vill, mot bakgrund av omfattningen på förändringarna, peka på behovet av en översyn av hela regelverket när det har varit i bruk ett år.
 
Reglerna kring kapitaltäckning och stora exponeringar har stor betydelse för möjlig-heterna att främja stabiliteten i det finansiella systemet. Riksbanken har därför betydande intresse av att dessa regler utformas på ett lämpligt sätt.
 
Riksbanken har inga invändningar mot den föreslagna förordningen. Riksbanken bedömer att förordningen ligger inom den ram som anges av Basel II-reglerna, de två EG-direktiven (2006/48/EG och 2006/49/EG) och regeringens proposition (Prop. 2006/07:5). De principiella synpunkter som Riksbanken har på utformningen av kapitaltäckningsreglerna och lagförslaget framgår av Riksbankens yttrande över remiss om Finansdepartementets promemoria om nya kapitaltäckningsregler, inklusive det yttrande med tekniska kommentarer som avgavs separat i samband med detta remissyttrande (bägge med Dnr 2005-1420-STA).
 
Riksbanken vill också peka på behovet av en översyn av hela regelverket när det har varit i bruk ett år. Omfattningen på förändringarna och på själva regelverket gör att är svårt för såväl myndigheter som banker att se vad effekterna blir i praktiken och hur instituten kommer att anpassa sig. Det finns därför anledning att göra en samlad översyn av regelverkets utformning när det har använts en tid och dess konsekvenser blir tydligare.
 
Beslut i detta ärende har fattats av vice riksbankschef Svante Öberg efter föredragning av Göran Lind och Jonas Niemeyer.

Svante Öberg
Göran Lind och
Jonas Niemeyer
DOKUMENTATION
 
Yttrande över Finansdepartementets remiss av förordning om kapitaltäckning och stora exponeringar | 86 Kb

INNEHÅLLSANSVARIG
Stabsavdelningen

SENAST GRANSKAD
2006-12-19
103 37 Stockholm Brunkebergstorg 11 Tel 08-787 00 00 Fax 08-21 05 31 E-post registratorn@riksbank.se Presskontakt 08-787 02 00
FRÅGOR OCH SVARÖVERSIKTORDLISTALÄNKARKONTAKTIN ENGLISH
RiksbankenRäntor & valutakurserSedlar & myntPenningpolitikFinansiell stabilitetPress & publiceratForskningUtbildning
Press & debattPresstjänstBildbankChattTalEkonomiska kommentarerRapporterArtiklar och fördjupningarDagordningar och protokoll YttrandenRiksbankens remissvarRiksbanksfullmäktiges remissvarRiksbankens konsultationssvarÄrendelistaSedel- och myntskrifterInformationsskrifterInternationella nyheterEMU-skrifterPublikationer från Europeiska centralbanken (ECB)StatistikPrenumerera via RSS