2 captures
26 Aug 2010 - 17 Oct 2011
JULAUGOCT
26
200920102011
About this capture

 UTSKRIFT 
Yttrande över kompletterande remiss beträffande utkast till avsnitt om genomlysning i kommande lagrådsremiss "En ny lag om värdepappersmarknaden"
DATUM
2006-12-19

Finansdepartementet
Finansmarknadsavdelningen
103 33  STOCKHOLM
 
DNR: 2006-1178-STA
 
2006-12-08
 
Sammanfattning: Riksbanken avstyrker förslaget att kraven på information före och efter handel även skall gälla för värdepappersinstitutens handel med andra finansiella instrument som upptagits till handel på en reglerad marknad eller handlas på ett Multilateralt handelssystem (MTF)

Riksbanken har tidigare lämnat synpunkter på Finansdepartementets förslag på en ny värdepappersmarknadslag i ”Yttrande över betänkandet En ny lag om värdepappersmarknaden (SOU 2006:50 och SOU 2006:74)”, diarienummer 2006-608-STA. I det yttrandet framfördes att Riksbanken delade utredningens bedömning att regler utöver minimireglerna i MiFID bör undvikas såvida inte starka skäl föreligger, att det bör lämnas ett stort utrymme för marknaderna själva att utforma genomlysningsregler samt att Finansinspektionens arbete med att utforma ett transaktionsrapporteringssystem bör ske i nära samarbete med marknadens aktörer. Riksbanken underströk också att dessa principer borde beaktas i det fortsatta arbetet med utformningen av de nya reglerna för värdepappersmarknaden.

Riksbanken avstyrker i enlighet med detta principiella ställningstagande att genomlysningsreglerna utsträcks till att omfatta värdepappersinstitutens handel med andra finansiella instrument som upptagits till handel på en reglerad marknad eller handlas i ett Multilateralt handelssystem (MTF). Den nya lagen om värdepappersmarknaden bör ses i ett EU-perspektiv. En reglering som går längre än MiFIDs minimiregler utgör en konkurrensnackdel så länge det finns åtminstone ett land inom EU som tillämpar MiFIDs minimiregler. Avvikelser från minimireglerna bör endast ske i undantagsfall och vara väl motiverade. Enligt Riksbankens åsikt saknas tungt vägande skäl att i detta fall avvika från minimireglerna.

Att motivera förslaget med att tillämpning av MiFIDs minimiregler innebär avreglering för handel med andra finansiella instrument än aktier noterade på en reglerad marknad jämfört med tidigare gällande lagar utgör inte tillräckligt starkt skäl. Inte heller att genomlysningen i handeln med andra finansiella instrument än aktier riskerar att försämras och att det finns ett intresse att undvika särbehandling av värdepappersinstitutens handel utanför reglerade marknader och Multilaterala handelssystem (MTF) utgör tillräckligt starka skäl. Det är en konsekvens av det direktiv som Sverige varit med att fatta beslut om på EU nivå.

Riksbanken förordar istället att MiFIDs minimiregler tillämpas och att marknaderna själva lämnas utrymme att utforma genomlysningsregler på detta område.

Beslut i detta ärende har fattats av vice riksbankschef Svante Öberg efter föredragning av Per Åsberg Sommar.

Svante Öberg
Per Åsberg Sommar
 
 
DOKUMENTATION
 
Yttrande över kompletterande remiss beträffande utkast till avsnitt om genomlysning i kommande lagrådsremiss "En ny lag om värdepappersmarknaden" | 116 Kb

INNEHÅLLSANSVARIG
Stabsavdelningen

SENAST GRANSKAD
2006-12-19
103 37 Stockholm Brunkebergstorg 11 Tel 08-787 00 00 Fax 08-21 05 31 E-post registratorn@riksbank.se Presskontakt 08-787 02 00
FRÅGOR OCH SVARÖVERSIKTORDLISTALÄNKARKONTAKTIN ENGLISH
RiksbankenRäntor & valutakurserSedlar & myntPenningpolitikFinansiell stabilitetPress & publiceratForskningUtbildning
Press & debattPresstjänstBildbankChattTalEkonomiska kommentarerRapporterArtiklar och fördjupningarDagordningar och protokoll YttrandenRiksbankens remissvarRiksbanksfullmäktiges remissvarRiksbankens konsultationssvarÄrendelistaSedel- och myntskrifterInformationsskrifterInternationella nyheterEMU-skrifterPublikationer från Europeiska centralbanken (ECB)StatistikPrenumerera via RSS