2 captures
03 Jan 2007 - 09 Feb 2007
DECJANFEB
03
200620072008
About this capture
  Hitta rätt: A-Ö   Innehåll   Sök
Finansmarknad  Riksbankens finansmarknadsstatistik (FMR)  

Pressmeddelande från SCB
2006-12-29 09:30 Nr 2006:354

Finansmarknadsstatistik november, 2006:
Tillväxttakten i hushållsutlåningen minskar
Tillväxttakten för Monetära finansinstituts, MFI:s, utlåning till hushåll minskar i november till 11,7 procent, sedan toppnoteringen i mars på 13,3. Tillväxttakten för bostadsinstitutens utlåning följer samma trend som för MFI. De flesta in- och utlåningsräntorna stiger och av bostadsinstitutens 29 miljarder SEK i nyutlåning under november var 48 procent av lånen bundna. Detta kan jämföras med 39 procent i maj månad som var årets lägsta notering på bundna lån.
Utlåning till hushåll
MFI:s utlåning till hushåll uppgick i slutet av november till 1 728 miljarder SEK vilket innebär en årlig tillväxttakt på 11,7 procent. Från toppnoteringen i mars 2006 på 13,3 procents årlig tillväxttakt har tillväxten försvagats alltmer.
MFI:s utlåning till hushåll 12 månaders procentuell förändring

Vid utgången av november uppgick den totala utlåningen till hushåll för bostadsändamål från MFI till 1 124 miljarder SEK, vilket är en årlig tillväxttakt på 12,2 procent. Bostadsinstitutens utlåning står för den största delen och uppgick i november till 983 miljarder SEK, även det en årlig tillväxttakt på 12,2 procent. Tillväxten för utlåning för bostadsändamål följer samma mönster som tillväxten för MFI:s totala utlåning med årets högsta noteringar i mars och därefter en neråtgående trend.
Samtidigt fortsätter bostadsinstitutens nyutlåning till hushållen att ligga på en relativt hög nivå och var i november 29 miljarder SEK. Av dessa är 48 procent bundna lån jämfört med lägsta noteringen 39 procent i maj månad.

In- och utlåningsräntorna stiger
MFI:s genomsnittliga utlåningsränta på utestående belopp till hushåll fortsätter att öka och var i november uppe i 4,18 procent att jämföra med 4,10 föregående månad och 3,69 vid årsskiftet. För lån till icke-finansiella företag har MFI:s genomsnittliga utlåningsränta på utestående belopp under året ökat från 3,31 till 3,92 procent och från föregående månad har den ökat med 0,08 procentenheter. 
I november var MFI:s genomsnittliga utlåningsränta på nya avtal till hushåll totalt 4,12 procent vilket är en uppgång från 3,28 vid årsskiftet och från 4,05 föregående månad. Under året har MFI:s nya lån till hushåll med rörlig ränta eller en räntebindningstid på upp till tre månader gått från 2,91 procent till 4,01 och från 3,91 föregående månad.
Bostadsinstitutens utlåningsränta på nya avtal till hushåll ligger på 3,89 procent i november vilket från årsskiftet är en ökning med 0,71 procentenheter och från föregående månad med 0,06 procentenheter.
Även inlåningsräntorna stiger, i november var den genomsnittliga inlåningsräntan som banker gav hushåll uppe i 1,40 procent, att jämföra med 0,54 procent vid årsskiftet och 1,25 procent föregående månad.
Undantaget från de stigande räntorna är bostadsinstitutens utlåningsräntor på nya avtal med en räntebindningstid på över ett år till hushållen, dessa har de senaste månaderna sjunkit, exempelvis har nya avtal med en räntebindningstid på över fem år sjunkit från 4,79 procent i september till 4,67 i november.
 
Penningmängden
Den årliga ökningstakten i M3 steg till 16,7 procent i november från 14,6 i oktober 2006. M1 ökade till 11,6 procent i november 2006 jämfört med 10,8 i oktober. M1, som består av allmänhetens innehav av sedlar och mynt samt allmänhetens avistainlåning i MFI och staten uppgick till 1 187 miljarder SEK under november, samma period uppgick M3 som förutom M1 även inkluderar inlåning med vissa villkor, repor, andelar i penningmarknadsfonder och korta värdepapper, till 1 720 miljarder SEK.


Penningmängd 12 månaders procentuell förändring
 

Definitioner och förklaringar
 
SCB sammanställer, på uppdrag av Riksbanken, finansmarknadsstatistiken månadsvis. Statistiken bygger i huvudsak på rapportering från MFI vilket innefattar banker, bostadsinstitut, finansbolag, kommun- och företagsfinansierande institut och monetära värdepappersbolag
Mer om ...
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.
Nästa publiceringstillfälle
Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2007-01-26 09:30

Producent
SCB, Enheten för Finansmarknad
Box 24 300
104 51 Stockholm
Förfrågningar
Kristian Tegbring
Tfn tfn 08-5069 44 97
E-post förnamn.efternamn@scb.se
Jan-Olof Elldin
Tfn tfn 08-5069 41 69
E-post förnamn.efternamn@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.