47 captures
2 Jun 2004 - 23 Jan 2012
DECFEBAPR
06
200620072008
About this capture


Riksbanken Penningpolitik Finansiell stabilitet Operativ verksamhet Statistik Publicerat Forskning Sedlar & mynt


VISSTE DU ATT
Riksbanken publicerar prognoser
Sedan oktober 1997 publiceras Riksbankens prognoser i inflationsrapporten. Du hittar rapporterna under länken Publicerat. 
 
Statistiska centralbyrån, SCB, mäter prisutvecklingen
SCB ansvarar för att mäta inflationen i Sverige. På SCB:s webbplats kan du ladda ned tidsserier över de vanligaste inflationsmåtten.  


Målet för penningpolitiken
Målet för penningpolitiken är enligt riksbankslagen att "upprätthålla ett fast penningvärde". Riksbankens tolkning av detta mål är att inflationen ska vara låg och stabil.
 
Mer precist är Riksbankens mål att hålla inflationen kring 2 procent per år, där inflationen mäts som den årliga förändringen i konsumentprisindex (KPI). Runt målet finns ett toleransintervall på plus/minus 1 procentenhet. För att hålla inflationen kring 2 procent varierar Riksbanken styrräntan, den så kallade reporäntan.
LÄS MER
PENNINGPOLITISK STRATEGI
Penningpolitiken i Sverige
Inflationsmålet formulerades 1993 och strategin för penningpolitiken har sedan dess utvecklats gradvis som ett resultat både av praktiska erfarenheter i Sverige och andra länder och av nya rön inom forskningen. Det främsta syftet med strategin är att förklara hur Riksbanken i sin räntesättning tar hänsyn både till inflationsutvecklingen och den realekonomiska utvecklingen.
LÄS MER
TRANSMISSIONSMEKANISMEN
Penningpolitikens kanaler
De kanaler genom vilka en förändring av reporäntan påverkar inflationen kallas för transmissionsmekanismen. En allmän uppfattning om denna mekanism är att det tar tid från det att reporäntan ändrats till dess att inflationstrycket påverkats. Därför grundas Riksbankens penningpolitiska beslut på en prognos av den framtida inflations- och konjunkturutvecklingen.
LÄS MER
SENAST UPPDATERAD 2006-03-10 

 

Kontakt English Översikt Ordlista Länkar
PrisstabilitetBeslut och kommunikationTransmissionsmekanismen