13 captures
18 Oct 2005 - 15 Nov 2007
DECFEBJUL
08
200620072008
About this capture


Riksbanken Penningpolitik Finansiell stabilitet Operativ verksamhet Statistik Publicerat Forskning Sedlar & mynt
 PRENUMERERA | UTSKRIFT | BOKMÄRKE 
Betalningar
Alla marknadstransaktioner består i princip av två delar. Den första uppstår när säljaren levererar en vara, en tjänst eller ett finansiellt instrument till köparen. Den andra delen är betalningen, dvs. ett penningflöde från köparen till säljaren. De två delarna kan ske samtidigt eller vid olika tidpunkter. Betalningar kan utföras antingen med kontanter eller som överföringar mellan olika konton. Idag är värdet på de kontanta transaktionerna i Sverige försumbart i förhållande till värdet av de kontobaserade överföringarna.

För att hantera kontobaserade betalningar behövs betalningsförmedlare, huvudsakligen banker och clearingorganisationer. Om en kontobaserad överföring sker mellan kunder i en och samma bank så används bankens interna system. En del betalningar sker också på detta sätt. I de flesta fall har dock betalningsavsändare och betalningsmottagare olika banker. Då krävs ett betalningssystem, det vill säga en infrastruktur, mellan bankerna för att betalningsuppdragen ska kunna hanteras och för att betalningarna relativt snabbt ska nå rätt mottagare.

Ett betalningssystem består normalt av en uppsättning konton, ett regelverk för hur konteringar får göras och olika datasystem för kommunikation och för hantering av själva överföringarna, eller betalningarna. I det svenska betalningssystemet är Riksbankens RIX-system den centrala knutpunkten. Alla banker har tillgång till konton i RIX, antingen direkt eller via en mellanhand, en clearingbank. När bankerna ska betala till varandra görs detta genom överföringar via kontona i RIX. Statistik över betalningar i RIX-systemet finns under länken ”Betalningar i RIX”.

Betalningar kan ske med olika typer av betalningsinstrument och som hanteras av olika typer av betalningssystem. En utförlig beskrivning av infrastrukturen för betalningar finns under menyn Finansiell stabilitet/Finansiell infrastruktur. 
Riksbanken sammanställer årligen betalningsstatistik för den finansiella infrastrukturen, denna publiceras i två internationella publikationer kallade Blue Book och Red Book. Mer information om dessa publikationer finns under länken ”Betalningar i Sverige och andra länder”.
 
I RIX deltar de större bankerna och ett antal clearingorganisationer. Dessa clearingorganisationer utgör i sig betydelsefulla delar av betalningssystemet och den finansiella infrastrukturen.
Värdepapperscentralen, VPC är den organisation där utbyte av pengar mot värdepapper sker, för transaktioner på aktiemarknaden och räntemarknaden.
För aktier och derivat i Sverige är Stockholmsbörsen en viktig del av den finansiella infrastrukturen. Det är dock i första hand i sin funktion som central motpart och clearingorganisation för derivatinstrument som Stockholmsbörsen är intressant för stabiliteten i det finansiella systemet.
Bankgirocentralen, BGC, är clearingorganisationen för en stor del av massbetalningarna.
Dessutom finns det två intressanta internationella system.
Continuous Linked Settlement, CLS, är ett system för clearing och avveckling av valutatransaktioner. Den svenska kronan ingår som en av valutorna i CLS.
Vid sidan om RIX i svenska kronor finns det ett motsvarande system för betalningar i euro, E-RIX. Detta utgör en del i ett nätverk av betalningssystem inom EU. Detta nätverk kallas TARGET (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system).

SENAST UPPDATERAD 2005-07-01 

 

Kontakt English Översikt Ordlista Länkar
Räntor & valutakurserBetalningsbalansFinansmarknadTillgångar & skulderPenning- & valutamarknadBetalningar
Betalningar i RIXBetalningar i Sverige och andra länder