3 captures
04 May 2007 - 17 Oct 2011
APRMAYAUG
04
200620072010
About this capture

|
|
|
|


Riksbanken Penningpolitik Finansiell stabilitet Operativ verksamhet Statistik Publicerat Forskning Sedlar & mynt
 PRENUMERERA | UTSKRIFT | BOKMÄRKE 
Protokoll från fullmäktiges sammanträde den 2 februari
Närvarande
Johan Gernandt, ordförande
Leif Pagrotsky, vice ordförande
Sinikka Bohlin
Peter Egardt
Susanne Eberstein
Elizabeth Nyström
Karin Pilsäter
Kjell Nordström
Barbro Holmberg
Håkan Larsson
Per Landgren
     ––––
Carin Lundberg
Stephan Tolstoy §§ 1—5
Lena Sommestad
     ––––
Peter Strandh, fullmäktiges revisionsenhet
     ––––
Stefan Ingves (ej § 7)
Eva Srejber (ej § 7)
Irma Rosenberg (ej § 7)
Svante Öberg (ej § 7)
Kai Barvèll
Tomas Ernhagen § 4b
Henrik Gardholm §§ 4b—5
Per Håkansson
Pernilla Meyersson
Madelene Sandgren §§ 1—5
Mithra Sundberg
Maria Svalfors
Åsa Sydén
Kristina Åkerberg § 6 
 
§ 1. Sammanträdet öppnas
Ordföranden Johan Gernandt hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.
 
§ 2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.
 
§ 3. Justering av protokoll
Protokollet från fullmäktiges sammanträde den 19 januari 2007 justerades.
 
§ 4. Ordförandens och vice ordförandens rapporter
a) Maria Svalfors, stabsavdelningen, informerade om nytt resebyråavtal för Riksbanken.
 
b) Tomas Ernhagen, avdelningen för marknadsoperationer, och Henrik Gardholm, administrativa avdelningen, informerade om olika principer för vinstdisposition som tillämpas i några centralbanker i Europa.
 
§ 5. Avstämning av årsredovisning 2006 och Riksbankens balansräkning samt framställning till riksdagen med förslag till vinstdisposition 2006
Madelene Sandgren, stabsavdelningen, och Henrik Gardholm redogjorde för arbetet med Riksbankens årsredovisning, balans- och resultaträkning samt förslag till vinstdisposition för år 2006. Madelene Sandgren redogjorde även för vad som framkommit vid slutrevision med Riksrevisionen.
 
Fullmäktige fick möjlighet att lämna sina synpunkter på det avsnitt i årsredovisningen som behandlar fullmäktiges verksamhet 2006.
 
Peter Strandh, fullmäktiges revisionsenhet, lämnade en preliminär rapport om sin granskning av underlaget för förslaget till vinstdisposition.
 
Framställning till riksdagen med förslag till disposition av Riksbankens vinst för år 2006 samt fullmäktiges verksamhetsberättelse 2006 anmäldes och bordlades.
 
§ 6. Utformning av och föreskrifter för minnesmynt 2007
Kristina Åkerberg, avdelningen för marknadsoperationer, framlade förslag till utformning av minnesmynt 2007 med anledning av 300-årsjubileet av Carl von Linnés födelse, protokollsbilaga A.
 
Fullmäktige beslutade i enlighet med bilagan.
 
Susanne Eberstein anmälde till protokollet att hon föredragit om ett annat av de föreslagna motiven för framsida av myntet om 2 000 kronor hade valts.
 
Riksbankschef Stefan Ingves informerade om direktionens beslut om utgivning av minnesmynt 2008 med anledning av 100-årsjubileet av Selma Lagerlöfs födelse. Stefan Ingves redogjorde även för direktionens diskussioner kring kommande utgivning av minnesmynt.
 
§ 7. Anställningsförmåner för riksbankschefen
Johan Gernandt föredrog förslag om riksbankschefens anställningsförmåner, protokollsbilaga B.
 
Fullmäktige beslutade i enlighet med bilagan.
 
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
 
§ 8. Direktionens rapporter
Inga rapporter lämnades.
 
§ 9. Sammanträdet avslutas
Johan Gernandt förklarade sammanträdet avslutat.
 
Vid protokollet
Maria Svalfors
 
Justeras
Johan Gernandt
DOKUMENTATION


SENAST UPPDATERAD 2007-02-26 
 INNEHÅLLSANSVARIGStabsavdelningen
 

Press & debattTalPublikationerMötesdokumentYttrandenInternationella nyheterÄrendelista
DirektionenRiksbanksfullmäktigeDagordningarProtokoll