2 captures
25 Aug 2010 - 17 Oct 2011
JULAUGOCT
25
200920102011
About this capture

 UTSKRIFT 
Protokoll från fullmäktiges sammanträde den 9 februari
Närvarande
Johan Gernandt, ordförande
Leif Pagrotsky, vice ordförande
Susanne Eberstein
Bo Bernhardsson
Elizabeth Nyström
Anders Flanking
Karin Pilsäter
Kjell Nordström
Ebba Lindsö
Anne-Katrine Dunker
Fredrik Olovsson
     ––––
Stephan Tolstoy
     ––––
Peter Strandh, fullmäktiges revisionsenhet
     ––––
Stefan Ingves
Eva Srejber
Lars Nyberg
Kristina Persson
Irma Rosenberg
Svante Öberg
Kai Barvèll §§ 1-3
Ulrika Bergelv § 4
Elisabeth Frayon § 4
Henrik Gardholm § 4
Per Håkansson
Christian Johansson § 4
Pernilla Meyersson §§ 4—7
Christina Nordh Berntsson §§ 4—7
Mithra Sundberg
Maria Svalfors
Staffan Viotti 
 
§ 1. Sammanträdet öppnas
Ordföranden Johan Gernandt hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.
 
§ 2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.
 
§ 3. Ordförandens och vice ordförandens rapporter
a) Kai Barvèll, chefen för stabsavdelningen, informerade om frågor som har samband med avvecklingen av vissa av Riksbankens bolag.
 
b) Kai Barvèll återrapporterade om slutlig utformning av minnesmynt till minne av 300-årsjubileet av Carl von Linnés födelse.
 
I samband med detta noterades att Ebba Lindsö kommer att ersätta Karin Pilsäter i Gruppen för minnesmynt.
 
c) Kai Barvèll informerade om Riksbankens överväganden om en överlåtelse till Kungl. Myntkabinettet av den sedan många år vid museet deponerade samlingen av mynt m.m.
 
§ 4. Anmälan av årsredovisning 2006 samt framställning till riksdagen med förslag till vinstdisposition 2006
Christina Nordh Berntsson, stabsavdelningen, anmälde att direktionen vid sitt sammanträde den 8 februari 2007 fastställt Riksbankens årsredovisning för år 2006, protokollsbilaga A.
 
Peter Strandh, fullmäktiges revisionsenhet, redogjorde för de punkter som Riksrevisionen tagit upp vid direktionens sammanträde den 8 februari. Riksbankschef Stefan Ingves meddelade att direktionen kommer att beakta de framförda synpunkterna.
 
Peter Strandh lämnade en rapport om sin granskning av underlaget för förslaget till vinstdisposition enligt protokollsbilaga B.
 
Christian Johansson, avdelningen för marknadsoperationer, riskkontrollchefen Elisabeth Frayon, avdelningen för finansiell stabilitet, samt Ulrika Bergelv, chefen för internrevisionsavdelningen, lämnade en översiktlig rapport över de risker som föreligger i Riksbankens finansiella tillgångsförvaltning.
 
Fullmäktige beslutade om framställning till riksdagen med förslag till disposition av Riksbankens vinst för år 2006 samt fullmäktiges verksamhetsberättelse 2006, protokollsbilaga C.
 
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
 
§ 5. Remissyttrande – En utvärdering av den svenska penningpolitiken 1995—2005
Johan Gernandt informerade om processen för framtagande av förslaget till yttrande från fullmäktige över remissen En utvärdering av den svenska penningpolitiken 1995—2005 (2006/07:RFR1). Chefsjuristen Per Håkansson, stabsavdelningen, redogjorde för rättsliga frågor rörande fullmäktiges och direktionens remissyttranden. Vice riksbankschef Svante Öberg informerade om det huvudsakliga innehållet i det utkast till direktionens remissyttrande som bordlagts vid direktionens sammanträde den 8 februari. Informationen till fullmäktige syftade till att klargöra vilka ämnen fullmäktiges och direktionens remissyttranden kommer att behandla. Svante Öberg redogjorde också för direktionens syn på de frågor i den remitterade rapporten som faller inom ramen för direktionens verksamhetsområde.
 
Frågan bordlades till kommande sammanträde.
 
§ 6. Direktionens rapporter
Inga rapporter lämnades.
 
§ 7. Sammanträdet avslutas
Johan Gernandt förklarade sammanträdet avslutat.
 
Vid protokollet
Maria Svalfors
 
Justeras
Johan Gernandt
DOKUMENTATION
 
Protokoll från fullmäktiges sammanträde den 9 februari | 132 Kb

INNEHÅLLSANSVARIG
Stabsavdelningen

SENAST GRANSKAD
2007-02-26
103 37 Stockholm Brunkebergstorg 11 Tel 08-787 00 00 Fax 08-21 05 31 E-post registratorn@riksbank.se Presskontakt 08-787 02 00
FRÅGOR OCH SVARÖVERSIKTORDLISTALÄNKARKONTAKTIN ENGLISH
RiksbankenRäntor & valutakurserSedlar & myntPenningpolitikFinansiell stabilitetPress & publiceratForskningUtbildning
Press & debattPresstjänstBildbankChattTalEkonomiska kommentarerRapporterArtiklar och fördjupningar Dagordningar och protokollDirektionen RiksbanksfullmäktigeDagordningarProtokollProtokollsbilagorYttrandenÄrendelistaSedel- och myntskrifterInformationsskrifterInternationella nyheterEMU-skrifterPublikationer från Europeiska centralbanken (ECB)StatistikPrenumerera via RSS