1 capture
12 Mar 2007
FEBMARAPR
12
200620072008
About this capture
  Hitta rätt: A-Ö   Innehåll   Sök
Finansmarknad  Riksbankens finansmarknadsstatistik (FMR)  

Pressmeddelande från SCB
2007-02-27 09:30 Nr 2007:051

Räntorna fortsätter uppåt
Generellt stiger räntorna från monetära finansinstitut (MFI) i januari 2007. Den genomsnittliga utlåningsräntan på nya avtal under perioden till hushåll har ökat till 4,33 procent i januari 2007 från 3,33 i januari 2006. Samtidigt avtar tillväxttakten för den totala utlåningen till hushåll.
Den uppåtgående trend som MFI:s utlåningsräntor har följt under den senaste tiden håller i sig. Deras genomsnittliga utlåningsränta på nya avtal under perioden till hushåll har ökat till 4,33 procent i januari 2007 från 4,17 månaden före, i januari 2006 låg räntan på 3,33 procent. De långa MFI räntorna på lån (med ursprunglig räntebindningstid på över 5 år) till hushållen har  även de vänt uppåt från 4,64 i december 2006 till 4,74 i januari 2007.
Bostadsinstitutens utlåningsränta på nya avtal till hushåll ökade med 0,12 procentenheter från 4,04 i december till 4,16 procent i januari 2007 och jämfört med januari förra året är det en uppgång med 0,97 procentenheter. MFI:s genomsnittliga utlåningsränta på nya avtal för lån till icke-finansiella företag uppgick till 3,97 procent i januari 2007, vilket är en uppgång med 1,06 procentenheter från januari 2006.
Även inlåningsräntan på nya avtal totalt till hushållen från banker ökar till 1,44 procent i januari, i december låg den på 1,38 procent. Under det senaste året har inlåningsräntan ökat med 0,91 procentenheter från 0,53 procent i januari 2006.
Minskad tillväxttakt i utlåningen
MFI:s utlåning till hushållen uppgick i slutet av januari 2007 till 1 764 miljarder SEK, vilket är en årlig tillväxttakt på 12,0 procent jämfört med 12,3 för december och 12,8 i januari 2006.
Den årliga tillväxttakten för utlåningen från MFI till hushåll för bostadsändamål har försvagats allt mer och uppgick i januari till 12,6 procent, jämfört med 14,1 procent i januari 2006. Bostadsinstitutens utlåning till hushåll för bostadsändamål följer samma neråtgående trend med en årlig tillväxttakt på 12,3 procent i januari mot 13,6 procent samma period 2006. Utestående volym för lån till bostadsändamål från MFI uppgick i januari till 1 144 miljarder SEK varav bostadsinstituten stod för 1 000 miljarder SEK.
Bostadsinstitutens nyutlåning till hushållen var 24 miljarder SEK i januari, en minskning från 31 miljarder SEK i december.
Hushållens in- och upplåning i MFI följer en uppåtgående trend sedan januari 2005  och har en årlig tillväxttakt på 12,6  procent, jämfört med januari förra året är det en ökning med 4,0 procentenheter, i december låg den på 15,1 procent.
Penningmängden
Utvecklingen i den årliga tillväxttakten gick åt olika håll för de båda penningmängdsmåtten M1 och M3 i januari 2007. För M1 minskade tillväxttakten till 8,7 procent från 12,2 procent i december. M1,består av allmänhetens innehav av sedlar och mynt samt allmänhetens avistainlåning i MFI och staten.
Utvecklingen av M3 som förutom M1 även inkluderar inlåning med vissa villkor, repor, andelar i penningmarknadsfonder och korta värdepapper, är fortfarande på en relativt hög nivå, 16,2 procent i januari 2007 vilket är en ökning från 15,7 procent i december. Totalt uppgick M3 till 1 791 miljarder SEK i januari och för M1 är motsvarande siffra 1 213 miljarder SEK.

 
Penningmängden
 

Definitioner och förklaringar
SCB sammanställer, på uppdrag av Riksbanken, finansmarknadsstatistiken månadsvis. Statistiken bygger i huvudsak på rapportering från MFI vilket innefattar banker, bostadsinstitut, finansbolag, kommun- och företagsfinansierande institut och monetära värdepappersbolag.
Mer om ...
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.
Nästa publiceringstillfälle
Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2007-03-27  kl.09.30.

Producent
SCB, Enheten för Finansmarknad
Box 24 300
104 51 Stockholm
Förfrågningar
Kristian Tegbring
Tfn 08- 5069 44 97
E-post kristian.tegbring@scb.se
Jan-Olof Elldin
Tfn 08-5069 41 69
E-post jan-olof.elldin@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.