5 captures
20 Apr 2006 - 14 Jun 2007
SEPDECJUN
29
200520062007
About this capture


Kontakt
|

English
|

Översikt
|

Ordlista
|

Länkar

Riksbanken Penningpolitik Finansiell stabilitet Operativ verksamhet Statistik Publicerat Forskning Sedlar & mynt
UPP EN NIVÅ PRENUMERERA | UTSKRIFT | BOKMÄRKE 
DATUM
2006-12-11

KONTAKT
Bul Ekici, tel. 08-787 02 55 och Camilla Hagman Falkler, tel. 08-787 02 56
Portföljinvesteringar oktober 2006
Stort intresse för utländska aktier
Gränsöverskridande portföljinvesteringar gav upphov till ett kapitalutflöde på 70,1 miljarder kronor under oktober månad. Utflödet förklaras främst av svenska nettoinvesteringar i utländska värdepapper. Kumulativt under årets tio första månader har portföljinvesteringar med utlandet resulterat i ett utflöde på sammanlagt 317,4 miljarder kronor.

Svenska investerares intresse för utländska aktier var mycket stort och aktier motsvarande 39,9 miljarder kronor nettoköptes. Det berodde främst på handel med utlandet men också till viss del på att brittiska Logica förvärvat WM Data. Förvärvet bokförs i betalningsbalansen under posten direktinvesteringar, men påverkar även nettohandeln av portföljaktier. Tidigare ägare i WM Data bytte sina aktier mot aktier i Logica vilket resulterar i svenskt nettoförvärv av utländska aktier.

Under månade köpte svenska investerare även utländska räntebärande värdepapper. Nettoköpen uppgick till 24,9 miljarder och avsåg nästan uteslutande obligationer.

De utländska placerarna viktade om sina innehav av kronpapper till längre löptider. Utländska förvärv av statsobligationer denominerade i kronor uppgick till 44,2 miljarder, samtidigt som statsskuldväxlar avyttrades för 38,7 miljarder kronor netto. När det gäller värdepapper i utländsk valuta emitterade svenska banker och bostadsinstitut obligationer i utlandet för 33,9 miljarder kronor. Samtidigt gick valutadenominerade certifikat emitterade av banker och bostadsinstitut till förfall vilket resulterade i ett kapitalutflöde på 24,9 miljarder kronor
 
Svenska aktier och fondandelar nettosåldes, under hög omsättning, av utlandet för 2,1 miljarder kronor. Framförallt minskade innehaven av aktier i WM Data, SEB och Tele2.

Nästa publicering kommer att äga rum den 9 februari 2007 och kommer då att avse statistik för november och december. Detta beror på en större omläggning av arbetet med betalningsbalansen.
DOKUMENTATION

INTERNA LÄNKAR


SENAST UPPDATERAD 2006-12-11 
 

Räntor & valutakurserBetalningsbalansFinansmarknadTillgångar & skulderPenning- & valutamarknadBetalningar
BetalningsbalansenPortföljinvesteringarDirektinvesteringarUndersökningarMetoderLandkoderArtiklarRapportering