2 captures
25 Aug 2010 - 17 Oct 2011
JULAUGOCT
25
200920102011
About this capture

 UTSKRIFT 
Protokoll från direktionens sammanträde den 22 februari
Närvarande: 
Stefan Ingves, ordförande (§§ 4b-8)
Eva Srejber, ordförande (§§1- 4 a)
Lars Nyberg
Kristina Persson
Irma Rosenberg
Svante Öberg (§§ 4-8)
--
Johan Gernandt, fullmäktiges ordförande (§ 4)
Leif Pagrotsky, fullmäktiges vice ordförande (§§ 4-8)
--
Sigvard Ahlzén
Kerstin Alm
Kai Barvèll
Olof Fredriksson (§ 4 d)
Mats Holmberg (§ 4 d)
Per Håkansson
Pernilla Meyersson (§§ 4-8)
Christina Nordh Berntsson (§§ 4 e-5)
Johan Rydelius (§§ 1-4 a)
Jan Schüllerqvist (§ 4 d)
 
§ 1. Sammanträdet öppnas
Sammanträdet förklarades öppnat.

§ 2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.
 
§ 3. Anmälan av justering av föregående sammanträdesprotokoll
Anmäldes att det särskilda protokollet från den 31 januari, samt protokollen från den 8 februari och det allmänna protokollet från den 14 februari 2007 justerats.

§ 4. Rapporter
a) Johan Rydelius, avdelningen för penningpolitik, kommenterade utvecklingen på de svenska och utländska penning- och valutamarknaderna.

b) Stefan Ingves informerade om att han efter samråd med övriga direktionsledamöter beslutat tillsätta Hans Ohlson som chef för IT-avdelningen (jfr direktionens protokoll 070208,  § 9).

c) Kai Barvèll, chefen för stabsavdelningen, informerade om de frågor som diskuterades vid Riksbankens ledningsgrupps sammanträde den 13 februari 2007, protokollsbilaga A. 

d) Mats Holmberg, avdelningen för marknadsoperationer, lämnade en lägesrapport angående FRIX-projektet.

e) Svante Öberg informerade om inkomna remisser.  Därefter redogjorde Christina Nordh Berntsson, stabsavdelningen, för innehållet i remissen Att ta itu med fattigdomen. Krediters och garantiers nya roll i svenskt bilateralt bistånd (SOU 2006:108).

f) Stefan Ingves informerade om att han den 22 januari deltagit i en utfrågning i Riksdagens finansutskott.

 
§ 5.   Yttrande över rapporten En utvärdering av den svenska penningpolitiken 1995-2005
Genom remiss den 5 december 2006 hade Riksdagens finansutskott berett Sveriges Riksbank tillfälle att avge yttrande över rapporten En utvärdering av den svenska penningpolitiken 1995-2005 (2006/07:RFR1).
Svante Öberg föredrog förslag till yttrande.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget, protokollsbilaga B.

Beslöts att denna paragraf skall justeras den 23 februari 2007.

§ 6.   Direktionens möteskalender hösten 2007
Sigvard Ahlzén, stabsavdelningen, framlade i enlighet med protokollsbilaga C, förslag till direktionens möteskalender för hösten 2007.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
 
 
§ 7.   Rapportering till fullmäktige
Följande ärenden avses anmälas av direktionen vid fullmäktiges sammanträde den 23 februari 2007:
Penningpolitisk rapport 2007:1,
Yttrande över rapporten En utvärdering av den svenska penningpolitiken 1995-2005,
Direktionens möteskalender hösten 2007,
Tillsättning av chef för IT-avdelningen.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
 
§ 8.  Sammanträdet avslutas
Sammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet:

Kerstin Alm

Justeras:

Stefan Ingves    Eva Srejber
DOKUMENTATION
 
Protokoll från direktionens sammanträde den 22 februari | 57 Kb

INNEHÅLLSANSVARIG
Stabsavdelningen

SENAST GRANSKAD
2007-03-02
103 37 Stockholm Brunkebergstorg 11 Tel 08-787 00 00 Fax 08-21 05 31 E-post registratorn@riksbank.se Presskontakt 08-787 02 00
FRÅGOR OCH SVARÖVERSIKTORDLISTALÄNKARKONTAKTIN ENGLISH
RiksbankenRäntor & valutakurserSedlar & myntPenningpolitikFinansiell stabilitetPress & publiceratForskningUtbildning
Press & debattPresstjänstBildbankChattTalEkonomiska kommentarerRapporterArtiklar och fördjupningar Dagordningar och protokoll DirektionenDagordningarPenningpolitiska protokollAllmänna protokollProtokollsbilagorRiksbanksfullmäktigeYttrandenÄrendelistaSedel- och myntskrifterInformationsskrifterInternationella nyheterEMU-skrifterPublikationer från Europeiska centralbanken (ECB)StatistikPrenumerera via RSS