2 captures
27 Oct 2007 - 26 Dec 2007
SEPOCTDEC
27
200620072008
About this capture
  Hitta rätt: A-Ö   Innehåll   Sök
Finansmarknad  Riksbankens finansmarknadsstatistik (FMR)  

Pressmeddelande från SCB
2007-10-25 09:30 Nr 2007:276

Finansmarknadsstatistik, september 2007:
Fler låntagare väljer bunden ränta
Bostadsinstitutens utlåningsvolym på nya avtal till hushåll var i september 28 miljarder kronor vilket är en minskning jämfört med augusti då volymen var 32 miljarder kronor. I september 2006 var motsvarande volym 29 miljarder kronor. 58,4 procent av låntagarna valde lån med bunden ränta i september, i augusti valde 54,5 procent av låntagarna bunden ränta och för september 2006 var motsvarande siffra 47,3 procent.
Den årliga tillväxttakten för MFIs samlade lån till hushållen avtog något under september 2007 från 11,9 procent i augusti till 11,8 i september. Den totala utlåningsvolymen till hushåll uppgick till 1 898 miljarder kronor i september. Bostadslånen från bostadsinstituten till hushåll står för majoriteten av den totala utlåningsvolymen från MFI till hushåll, cirka 71 procent. Tillväxttakten för bostadslånen från bostadsinstituten uppgick till 12,4 procent i september vilket är en nedgång jämfört med 12,6 i augusti.
Bostadsinstitutens nyutlåning till hushåll

Den årliga tillväxttakten för hushållens konsumtionskrediter från MFI ökade från 12,7 procent i augusti till 13,5 i september. Den genomsnittliga årliga tillväxttakten har hittills under året varit 13,4 procent. Den utestående volymen uppgick totalt till 130 miljarder kronor.

Tillväxttakten i Penningmängden
De båda penningmängdsmåtten M1 och M3 har utvecklats åt olika håll. Den årliga tillväxttakten för det breda penningmängdsmåttet M3, ökade från 14,9 procent i augusti till 16,3 i september 2007. Ökningen beror på att volymen av utestående värdepapper som innehas av svensk allmänhet ökade ytterligare i september jämfört med augusti. Volymen för M3 uppgick i september till 1 997 miljarder kronor. Tillväxttakten i M1 minskade under perioden från 10,1 i augusti till 9,5 procent i september 2007. Totalt uppgick M1 i september till  1 285 miljarder kronor.
Penningmängden

Penningmängdsmåttet M1 omfattar sedlar, mynt och avistainlåning (exempelvis lönekonto och andra konton där pengarna kan tas ut i princip direkt). M3 omfattar förutom komponenterna i M1 även inlåning med villkor, äkta återköpstransaktioner (repor), andelar i penningmarknadsfonder och värdepapper med löptid t.o.m. två år.
Utlåningsräntor till hushåll
MFIs utlåningsräntor till hushåll på nya avtal steg för de lite kortare räntebindningstiderna medan de med längre räntebindningstid sjönk något. I september var den genomsnittliga utlåningsräntan på nya avtal till hushåll 4,95 procent vilket är en uppgång från 4,04 vid samma period förra året och från 4,80 föregående månad. Under den senaste 12-månadersperioden har MFI:s nya lån till hushåll med rörlig ränta eller en räntebindningstid på upp till tre månader gått från 3,81 procent till 4,91 i september 2007, en ökning på över 1 procentenhet och jämfört med augusti i år en ökning med 0,24 procentenheter.
Bostadsinstitutens genomsnittsränta för samtliga räntebindningstider på nya lån till hushåll uppgick till 4,80 procent i september jämfört med 4,63 procent i augusti. Under samma period steg räntan på motsvarande lån med rörlig ränta eller en räntebindningstid på upp till tre månader från 4,24 procent till 4,50 procent.
Definitioner och förklaringar
SCB sammanställer, på uppdrag av Riksbanken, finansmarknadsstatistiken månadsvis. Statistiken bygger i huvudsak på rapportering från MFI vilket innefattar banker, bostadsinstitut, finansbolag, kommun- och företagsfinansierande institut och monetära värdepappersbolag.
Mer om ...
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Producent
SCB, Enheten för Finansmarknad
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 949 43
Förfrågningar
Kristian Tegbring
Tfn 08-506 944 97
E-post kristian.tegbring@scb.se
Jan-Olof Elldin
Tfn 08-506 941 69
E-post jan.olof.elldin@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.