18 captures
03 Jun 2004 - 05 Jul 2007
SEPJULAUG
05
200620072008
About this capture


Kontakt
|

English
|

Översikt
|

Ordlista
|

Länkar

Riksbanken Penningpolitik Finansiell stabilitet Operativ verksamhet Statistik Publicerat Forskning Sedlar & mynt
 UTSKRIFT | BOKMÄRKE 
Om finansiell stabilitet
Att det finansiella systemet är stabilt är viktigt av många skäl. Det finansiella systemet fyller en rad funktioner som är väsentliga för samhället.
 
De tre viktigaste uppgifterna brukar sägas vara:
Att omvandla sparande till finansiering,
Att hantera risk och
Att tillhandahålla effektiva betalningsmöjligheter.
Om någon av dessa funktioner drabbas av en allvarlig störning kan kostnaderna för samhället bli stora. När det gäller betalningsväsendets funktion har Riksbanken en särskild roll. Enligt riksbankslagen ska Riksbanken nämligen ”främja ett säkert och effektivt betalningsväsende”. Betalningsväsendet omfattar hela den infrastruktur av olika markandsplatser, institut, betalningsinstrument och tekniska och administrativa system som används för betalningar och värdepappersöverföringar.
 
Att just Riksbanken har denna uppgift beror främst på:
Att Riksbanken är den myndighet i Sverige som ger ut sedlar och mynt och
Att Riksbanken fungerar som bank för de andra bankerna.
Att betalningar kan genomföras på ett säkert och effektivt sätt är viktigt för att ekonomin ska fungera väl. Ju smidigare och säkrare transaktioner kan göras, desto mindre kan kostnaderna och riskerna bli i produktionen av varor och tjänster. Detta gynnar på sikt tillväxt och sysselsättning.
 
En förutsättning för att betalningsväsendet ska kunna fungera säkert och effektivt är att det råder stabilitet i det finansiella systemet i stort, främst i de finansiella institutioner som tillhandahåller betalningstjänster. Att stabiliteten i det finansiella systemet ibland kan vara utsatt för hot exemplifierades tydligt av den svenska bankkrisen i början av 1990-talet. Då tvingades staten med kort varsel gripa in för att rädda banksystemet från kollaps.
 
Det finansiella systemet har blivit allt mer komplicerat och svåröverblickbart. Samtidigt har samhället blivit allt mer sårbart för störningar kopplade till finansiella marknader och finansiella institutioner. Därigenom har det också blivit allt viktigare att förstå de risker och hot som finns mot stabiliteten i det finansiella systemet. Riksbanken arbetar på många olika sätt för att främja stabiliteten i det finansiella systemet.
 
Vill du veta mer om Riksbankens olika arbetssätt för att främja finansiell stabilitet kan du klicka på rubriken Så arbetar vi.
 
Vill du veta mer om hur det svenska finansiella systemet ser ut och fungerar kan du klicka på rubriken Finansmarknaden.

SENAST UPPDATERAD 2004-02-11 
 

Om finansiell stabilitetStabilitetsanalysFinansiell infrastrukturKrisberedskapFinansmarknadenRiksbanken påverkar
Så arbetar viForskningAvdelningen för finansiell stabilitet anordnar en internationell konferens 5-6 september 2007