50 captures
02 Jun 2004 - 23 Jan 2012
AUGOCTDEC
31
200620072008
About this capture


Kontakt
|

English
|

Översikt
|

Ordlista
|

Länkar

Riksbanken Penningpolitik Finansiell stabilitet Operativ verksamhet Statistik Publicerat Forskning Sedlar & mynt


Visste du att
Hög omsättning i betalningssystemet
Varje vecka omsätter RIX-systemet lika mycket som hela den svenska årliga bruttonationalprodukten, BNP.
 
Korttransaktionerna ökar
Sedan 1990-talet har transaktioner med kort sexfaldigats. Korten svarar numera för 50 procent av antalet transaktioner. Checkanvändningen har successivt minskat och är i dagsläget försumbar.


Finansiell stabilitet
En av Riksbankens huvuduppgifter är att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende. Betalningsväsendet är viktigt för all ekonomisk verksamhet och en central del i det finansiella systemet. Riksbanken analyserar därför löpande risker och hot mot stabiliteten i det svenska finansiella systemet. Syftet med analysen är att upptäcka förändringar och sårbarheter som kan leda till en allvarlig kris. Av särskild betydelse i analysen är de stora bankerna. Riksbankens bedömning av stabiliteten publiceras två gånger per år i rapporten Finansiell stabilitet.
LÄS MER
Stabilitetsrapporten
Den senaste stabilitetsrapporten
Riksbanken bedömer att den finansiella stabiliteten är god. Lönsamheten hos de svenska bankerna har fortsatt att öka och allt tyder på att deras möjligheter att klara oväntade negativa händelser är goda. Det framgår av den rapport som publicerades den 24 maj 2007.
 
Samtidigt finns ett antal risker som på sikt, i ett försämrat ekonomiskt läge, kan störa stabiliteten. Riksbanken ser en risk för betydande priskorrigeringar på en rad tillgångsmarknader, däribland kreditmarknaden och marknaden för kommersiella fastigheter. Andra risker är utvecklingen i den baltiska länderna samt huspriserna och hushållens skulder, som fortsätter att öka i hög takt.
LÄS MER
Krisberedskap
Vad gör vi om det uppstår en finanskris?
En finansiell kris kris kan uppkomma oväntat och ha ett snabbt spridningsförlopp. Goda förberedelser för krishantering kan vara avgörande i ett akut läge. Bland annat gäller det att ha effektiva kommunikationskanaler med såväl svenska som utländska myndigheter.
LÄS MER
SENAST UPPDATERAD 2007-05-24 
 

Om finansiell stabilitetStabilitetsanalysFinansiell infrastrukturKrisberedskapFinansmarknadenRiksbanken påverkar