OCTNOVAUG
02
200620072010
3 captures
2 Nov 2007 - 17 Oct 2011
About this capture


Riksbanken Penningpolitik Finansiell stabilitet Operativ verksamhet Statistik Publicerat Forskning Sedlar & mynt
 PRENUMERERA | UTSKRIFT | BOKMÄRKE 
Protokoll från fullmäktiges sammanträde den 28 september
Närvarande
Johan Gernandt, ordförande
Leif Pagrotsky, vice ordförande, §§ 1—9a
Sinikka Bohlin
Peter Egardt
Susanne Eberstein
Bo Bernhardsson
Elizabeth Nyström
Anders Flanking
Karin Pilsäter
Kjell Nordström §§ 1—9a
Ebba Lindsö
     –––
Fredrik Olovsson, tjänstgörande § 9b—c
Johan Pehrson
Tommy Waidelich, tjänstgörande § 9b—c
Per Landgren
     –––
Stefan Ingves
Irma Rosenberg
Lars Nyberg §§ 4—9
Svante Öberg
Emelie Bagelius § 4
Kai Barvèll
Eric Frieberg § 4
Karolina Holmberg § 9b
Per Håkansson
Christian Johansson § 4
Eva Julin § 4
Mithra Sundberg
Maria Svalfors
Åsa Sydén  
 
§ 1. Sammanträdet öppnas
Ordföranden Johan Gernandt hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet för öppnat.
 
§ 2. Dagordning
Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.
 
§ 3. Justering av protokoll
Protokollet från fullmäktiges sammanträde den 24 augusti 2007 justerades.
 
§ 4. Ordförandens och vice ordförandens rapporter
Chefsjuristen Per Håkansson, stabsavdelningen, redogjorde för de regler som är tillämpliga för ansvarsfördelningen mellan direktionen och fullmäktige vid besvarande av remissen om Riksbankens finansiella oberoende.
 
Emelie Bagelius, avdelningen för marknadsoperationer, sammanfattade utredningens förslag samt föreslagen inriktning av Riksbankens kommande yttrande.
 
Eric Frieberg, stabsavdelningen, redogjorde för hur utredningens förslag är förenliga med EG-rätten.
 
Kai Barvèll, chefen för stabsavdelningen, satte utredningens förslag i ett historiskt perspektiv genom att återge händelseförloppet vid kronkrisen 1992.
 
Vice riksbankschef Svante Öberg sammanfattade och informerade om att fullmäktige kommer att få ett första utkast till remissyttrande utskickat ca 10 dagar före kommande sammanträde.
 
§§ 5.—7. Informationsärenden
Beslutades att flytta ärendena till kommande sammanträde.
 
§ 8. Möteskalender för fullmäktige våren 2008
Fullmäktige fastställde möteskalender för våren 2008 i enlighet med protokollsbilaga A.
 
§ 9. Direktionens rapporter
a) Mithra Sundberg, stabsavdelningen, informerade om direktionens möteskalender våren 2008.
 
b) Karolina Holmberg, avdelningen för penningpolitik, informerade om läget på de finansiella marknaderna.
 
c) Kai Barvèll informerade om läget på kontanthanteringsmarknaden.
 
d) Förste vice riksbankschef Irma Rosenberg informerade från direktionens penningpolitiska möte den 6 september då reporäntan höjdes med 0,25 procentenheter till 3,75 procent.
 
Övriga anmälda rapporter (förändringar i antalet penningpolitiska möten samt publicering av egna ränteprognoser, remissarbetet i Riksbanken, tertialrapport 2007:2 över den finansiella tillgångsförvaltningen samt verksamhetsplanering 2008) bordlades.
 
§ 10. Sammanträdet avslutas
Ordföranden förklarade sammanträdet för avslutat.
 
 
Vid protokollet:
Maria Svalfors
 
Justeras:
Johan Gernandt
DOKUMENTATION


SENAST UPPDATERAD 2007-10-31 
 INNEHÅLLSANSVARIGStabsavdelningen
 

Kontakt English Översikt Ordlista Länkar
Press & debattTalPublikationerMötesdokumentYttrandenInternationella nyheterÄrendelista
DirektionenRiksbanksfullmäktigeDagordningarProtokoll