22 captures
07 Jun 2004 - 12 Apr 2016
AUGNOVAPR
14
200620072009
About this capture

 UTSKRIFT | BOKMÄRKE 
Inlösen av skadade sedlar
Skadade sedlar kan oftast lösas in på vilket bankkontor som helst. Det förekommer dock ibland att sedlar blivit svårt skadade eller manipulerade och detta kan innebära att sedeln/sedelresterna måste sändas till Riksbanken för bedömning och eventuellt inlösen.
 
Sedlar kan skadas vid användning eller förvaring. Det är inte ovanligt att vikta sedlar vid oförsiktig hantering kan gå i två eller fler bitar. Riksbanken har informerat affärsbankerna om vilka regler som gäller för inlösen av skadade sedlar. Normalt ska man således vända sig till sin bank med en skadad sedel. Det går emellertid inte alltid att få skadade sedlar inlösta hos bankerna. Vid gränsfall om inlösen av sedlar brukar affärsbankerna vända sig till Riksbanken för att få vägledning.

Regler för inlösen av skadade sedlar finns dokumenterat i Riksbankens författningssamling, RBFS 1993:5 (se länk nedan). I inledningen står det:
 
1 § Skadade sedlar inlöses
Med hela beloppet om en yta motsvarande minst två tredjedelar av hela sedeln återstår.
Med halva beloppet om en yta motsvarande mindre än två tredjedelar, men mer än en tredjedel av hela sedeln återstår.
Den återstående sedelytan får utgöras av flera sedeldelar, om det med säkerhet kan fastställas att de härstammar från samma sedel och de kan sammanfogas till en sammanhängande yta".
 
2 § Möjlighet att efter särskild utredning lösa in sedlar
Där står: "Den, vars sedlar oavsiktligt förstörts eller skadats så att de inte kan lösas in till fulla värdet enligt 1 §, kan efter särskild utredning om förstörelsen eller skadan, erhålla ersättning härför."

3 § Infärgade sedlar
Se särskilt avsnitt under infärgade sedlar i menyn till vänster.

4 § Sedlar som avsiktligt ändrats eller skadats kan vägras inlösas
Där står: "Har en sedel eller ett mynt avsiktligt ändrats så att dess format eller utseende avviker från vad som tillkännagivits kan inlösen därav vägras." Denna vägran att lösa in tillämpar Riksbanken som regel för infärgade och inplastade sedlar, för avsiktligt sönderklippta sedlar, för sedlar där säkerhetstråden rivits ur och dylikt.

En vanlig missuppfattning är att man kan få ersättning för en sedel om man har sedelnumret kvar. Så är inte fallet. Reglerna för inlösen som tidigare beskrivits gäller. Riksbanken tar ut en avgift för de särskilda undersökningar som kan behöva göras för att fastställa förutsättningarna för ersättning av skadade sedlar. Det kan gälla sedelrester efter bankboxsprängningar, efter bränder och efter vattenskador eller liknande (se 2 §).
 
OBS: Riksbanken har inte längre någon kassa som är öppen för allmänheten. Skicka därför in sedlarna till:
 
Sveriges riksbank
Box 170
431 22 Mölndal
Telefon: 031-334 28 06
 
Förutom förklaringen till hur skadan på sedeln/sedlarna uppkommit krävs att inlämnaren anger:
Namn, adress och telefonnummer
Kontonummer, bank och vilken ort banken tillhör
Läs gärna mer om sedlar under rubriken "Frågor och svar", se länk nedan.

SENAST UPPDATERAD 2004-03-11 
 

Kontakt English Översikt Ordlista Länkar
RiksbankenPenningpolitikFinansiell stabilitetOperativ verksamhetStatistikPubliceratForskningSedlar & mynt
SedlarMyntStatistikKontanthanteringFrågor & Svar
Giltiga sedlarOgiltiga sedlarSäkerhetsdetaljerInlösen av skadade sedlarInlösen av infärgade sedlarLag om reklam på sedlar och myntEfterbildning av sedlarSedelhistoriaPressbilderBlanketter