1 capture
02 Jan 2008
DECJANFEB
02
200720082009
About this capture


Riksbanken Penningpolitik Finansiell stabilitet Operativ verksamhet Statistik Publicerat Forskning Sedlar & mynt
 PRENUMERERA | UTSKRIFT | BOKMÄRKE 
DATUM
2007-12-19

KONTAKT
Presstjänsten, tel. 08-787 02 00

Reporäntan lämnas oförändrad på 4 procent
Riksbanken beslutade vid sitt sammanträde den 18 december att lämna reporäntan oförändrad på 4 procent. Riksbankens syn på den framtida reporäntan är i stort sett densamma som i oktober. Under första halvåret 2008 väntas reporäntan behöva höjas till cirka 4,25 procent men osäkerheten är stor till följd av oron på de internationella finansiella marknaderna. Riksbanken bedömer att denna utveckling av reporäntan bidrar till att inflationen är i linje med målet på 2 procent från 2009 och framåt samtidigt som produktion och sysselsättning utvecklas balanserat.

Riksbankens beslut baseras på den bild av konjunktur- och inflationsutsikterna som presenterades i den penningpolitiska rapporten i oktober och den nya information om den ekonomiska utvecklingen som tillkommit sedan dess. I Penningpolitisk uppföljning december 2007 presenteras en uppdatering av de mest centrala prognoserna.
 
God svensk konjunktur men tecken på dämpning
Konjunkturen i Sverige är god och sysselsättningen stiger. Men aktiviteten i ekonomin har dämpats mer än väntat den senaste tiden. Riksbanken bedömer att tillväxten i Sverige blir svagare än vad Riksbanken antog i den penningpolitiska rapporten i oktober.
 
Finansiell oro och svagare omvärld
Den svagare utvecklingen beror bland annat på oron på de internationella finansiella marknaderna och en svagare utveckling i omvärlden. Upplåningskostnaderna för företag och hushåll har stigit mer än vad som kan motiveras med förväntningar om framtida styrräntor. Denna utveckling antas dämpa efterfrågan i omvärlden och i Sverige. Den finansiella turbulensen skapar också en allmän osäkerhet om den ekonomiska utvecklingen som kan påverka planer för investeringar och konsumtion.
 
Kostnadstrycket stiger
Samtidigt fortsätter kostnadstrycket och inflationsförväntningarna att stiga. Inflationen har dessutom ökat mer än väntat. Det beror i första hand på att priserna på energi och livsmedel stigit oväntat mycket. Den årliga ökningstakten för KPI och KPIX var 3,3 respektive 1,9 procent i november. Under det kommande året räknar Riksbanken med att inflationen fortsätter att stiga som en följd av höga energipriser och ett ökat kostnadstryck. Riksbanken bedömer att inflationen blir högre under 2008 än tidigare väntat men huvudscenariot är att den därefter faller tillbaka i linje med prognosen i oktober.
 
I stort sett oförändrad räntebana
Riksbanken har i stort sett samma syn på hur reporäntan kommer att utvecklas framöver som i oktober. Att bilden är ungefär densamma beror på att olika faktorer drar åt olika håll. Ett högre inflationstryck talar för att reporäntan skulle behöva höjas något mer framöver men svagare konjunktursignaler i Sverige och i omvärlden tillsammans med en fortsatt finansiell oro pekar i motsatt riktning.
 
Räntebanan är en prognos och inte ett löfte
Det råder alltid stor osäkerhet om den framtida ekonomiska utvecklingen. Därmed är osäkerheten också stor om hur reporäntan kommer att utvecklas framöver. Riksbanken kan exempelvis behöva höja reporäntan mer om kostnadstrycket blir högre än i huvudscenariot. Om däremot den finansiella oron fortsätter och utvecklingen i omvärlden blir svagare än väntat kan räntan behöva bli lägre. 
 
Tabell 1. Inflations- och BNP-prognos, årsgenomsnitt
Årlig procentuell förändring
20062007200820092010
KPI1,42,2 (2,1)3,6 (2,9)2,4 (2,4)2,2 (2,2)
KPIX1,21,2 (1,1)2,7 (2,0)2,1 (2,0)2,0 (2,0)
BNP4,12,6 (3,1)2,4 (2,8)2,1 (2,3)2,8 (2,6)
Anm. Bedömningen i den senaste penningpolitiska rapporten anges inom parentes.
Källor: SCB och Riksbanken.
 
Tabell 2. Inflationsprognos, tolvmånaderstal
Årlig procentuell förändring
dec-07dec-08dec-09dec-10
KPI3,6 (2,8)2,9 (2,8)2,3 (2,3)2,2 (2,2)
KPIX2,2 (1,5)2,4 (2,2)2,1 (2,1)2,0 (2,0)
Anm. Bedömningen i den senaste penningpolitiska rapporten anges inom parentes.
Källor: SCB och Riksbanken.
 
Tabell 3. Reporänteprognos
Procent, kvartalsgenomsnitt
Kv 4 2007Kv 1 2008Kv 2 2008Kv 3 2008Kv 4 2008Kv 4 2009Kv 4 2010
Reporänta3,9 (3,9)4,1 (4,1)4,2 (4,3)4,3 (4,3)4,3 (4,4)4,3 (4,4)4,2 (4,3)
Källa: Riksbanken
 
Protokollet från direktionens penningpolitiska diskussion under gårdagens sammanträde publiceras den 8 januari. Beslutet om reporäntans nivå kommer att tillämpas från torsdagen den 20 december.

En presskonferens med riksbankschef Stefan Ingves och förste vice riksbankschef Irma Rosenberg hålls idag kl. 11:00 på Riksbanken. Ingång från bankens huvudentré, Brunkebergstorg 11. För att delta måste du visa presslegitimation. Presskonferensen kommer att direktsändas på Riksbankens webbplats, http://www.riksbank.se/
DOKUMENTATION
3 länkar
Reporäntan lämnas oförändrad på 4 procent | 128 Kb
Penningpolitisk uppföljning december 2007 | 344 Kb
OH bilder från presskonferensen | 167 Kb
INTERNA LÄNKAR


SENAST UPPDATERAD 2007-12-19 
 INNEHÅLLSANSVARIGStabsavdelningen
 

Kontakt English Översikt Ordlista Länkar
Press & debattTalPublikationerMötesdokumentYttrandenInternationella nyheterÄrendelista
PressmeddelandenMeddelandenDebattartiklarWebbTVPressbilderKontakt: Presstjänst