1 capture
02 Jan 2008
DECJANFEB
02
200720082009
About this capture


Kontakt
|

English
|

Översikt
|

Ordlista
|

Länkar

Riksbanken Penningpolitik Finansiell stabilitet Operativ verksamhet Statistik Publicerat Forskning Sedlar & mynt
 PRENUMERERA | UTSKRIFT | BOKMÄRKE 
Protokoll från direktionens sammanträde den 11 december
Närvarande 
Stefan Ingves, ordförande (§§ 1-12, 15-18)
Irma Rosenberg (ej § 15), ordförande (§§ 13-14)
Lars Nyberg
Lars E. O. Svensson
Barbro Wickman-Parak
Svante Öberg (§§ 1-11, 16-18)
     –––
Johan Gernandt, fullmäktiges ordförande(§§ 1-6, 17)
Leif Pagrotsky, fullmäktiges vice ordförande (§§ 1-4 b, 17)
     ––– 
Gustaf Adlercreutz (§ 13)
Sigvard Ahlzén
Kerstin Alm
Kai Barvèll
Christoffer Bengtsson (§ 10)
Pether Burvall (§ 5)
Sophie Degenne (§§ 1-4 a, 5, 10, 17)
Elisabeth Frayon (§ 10)
Eva Fredriksson (§§ 5-6)
Olof Fredriksson (§ 5)
Anette Henriksson (§ 4 c)
Karolina Holmberg (§§ 4 c, 10)
Per Håkansson (§§ 1-9, 12-18)
Christian Johansson (§ 10)
Eva Julin (§ 4 d)
Fredrik Leufstadius (§ 5)
Thomas Lundin (§ 11)
Pernilla Meyersson
Mattias Persson (§§ 5, 16)
Agneta Rönström (§§ 5, 11)
Britta von Schoultz, (§§ 1-6, 17)
Åsa Sydén (§§ 7-16, 18)
Jan Schüllerqvist (§§ 1-4 a, 17)
Maria Wahl (§ 5)
Staffan Viotti (§§ 1-10, 12-18)
Anders Vredin (§ 5)
 
§ 1. Sammanträdet öppnas
Sammanträdet förklarades öppnat.
 
§ 2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.
 
§ 3. Anmälan av justering av föregående sammanträdesprotokoll
Anmäldes att det allmänna och det särskilda protokollet från den 21 november 2007 justerats.
 
§ 4. Rapporter
a) Kai Barvèll, chefen för stabsavdelningen, informerade om de frågor som diskuterades vid Riksbankens ledningsgrupps sammanträde den 4 december 2007, protokollsbilaga A.

Sophie Degenne, chefen för avdelningen för marknadsoperationer, informerade därefter om ändring av säkerhetskraven i RIX.
 
b) Svante Öberg informerade om inkomna remisser.
 
c) Anette Henriksson, avdelningen för penningpolitik, informerade om åtgärder vid EU-flöde i samband med årsskifte, se särskilt protokoll.
 
d) Eva Julin, stabsavdelningen, lämnade en revisionsuppföljning av internrevisionens utestående rapporter.
 
e) Svante Öberg informerade om några frågor som diskuterades vid möte med EUs ekonomiska och finansiella kommitté (EFK) i Bryssel den 23 november 2007 och vid möte med ECBs International Relations Committee (IRC) i Frankfurt den 30 november 2007. 
 
§ 5. Verksamhetsplan och budget 2008
Stefan Ingves framlade, efter föredragning av Pether Burvall, stabsavdelningen, förslag till budget och verksamhetsplan samt internbudget och arbetsmiljöplan för år 2008.
 
Direktionen beslutade i enlighet med protokollsbilaga B.
 
§ 6. Revisionsplan 2008
Eva Fredriksson, internrevisionsavdelningen, framlade förslag till revisionsplan för år 2008.
 
Direktionen beslutade i enlighet med protokollsbilaga C.
 
§ 7. Ändringar i Riksbankens arbetsordning samt instruktion och dess bilaga
Stefan Ingves framlade, efter föredragning av Åsa Sydén, stabsavdelningen, förslag till ändringar i Riksbankens arbetsordning samt instruktion och dess bilaga, protokollsbilaga D.
 
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
 
Lars Nyberg lämnade ett särskilt yttrande, protokollsbilaga E.
 
§ 8. Beredningen av ärenden till direktionen
Stefan Ingves framlade, efter föredragning av Åsa Sydén förslag till beredningen av ärenden till direktionen, protokollsbilaga F.
 
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
 
§ 9. Uppdrag enligt 9§ Instruktionen för Sveriges riksbank
Stefan Ingves framlade, efter föredragning av Åsa Sydén förslag till uppdrag enligt 9§ Instruktionen för Sveriges riksbank, protokollsbilaga G.
 
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
 
§ 10. Den finansiella tillgångsförvaltningen
Kai Barvèll framlade efter fördragning av Elisabeth Frayon, avdelningen för finansiell stabilitet, förslag till finansiell riskpolicy, protokollsbilaga H.
 
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
 
Det noterades att direktionen skulle få ett förslag till direktiv avseende översyn av förmögenhetsförvaltningen för beslut under januari 2008.
 
Kai Barvèll framlade vidare, efter föredragning av Christoffer Bengtsson, avdelningen för marknadsoperationer, förslag till Investeringspolicy och Policy för penning- och valutapolitiska transaktioner, se särskilt protokoll.
 
§ 11. Riksbankens miljöpolicy
Bordlades ärende om Riksbankens miljöpolicy.
 
§ 12. Ändring av bruksmyntens prägel
Åsa Sydén, stabsavdelningen, framlade förslag till ändring av bruksmyntens prägel, protokollsbilaga I.
 
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
 
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
 
§ 13. Bemyndigande till riksbankschefen
Fördes särskilt protokoll.
 
§ 14. Internationellt avtal
Fördes särskilt protokoll.
 
§ 15. Bolagsstämma i Tumba Kulturfastigheter AB
Åsa Sydén, stabsavdelningen, framlade förslag till beslut vid kommande bolagsstämma i Tumba Kulturfastigheter AB, protokollsbilaga J.
 
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
 
Det antecknades att Irma Rosenberg inte deltog i beslutet.
 
§ 16. Tillsättning av tjänst som biträdande avdelningschef för avdelningen för finansiell stabilitet
Mattias Persson, chefen för avdelningen för finansiell stabilitet, informerade i enlighet med protokollsbilaga K om sin avsikt att tillsätta tjänst som biträdande avdelningschef för avdelningen för finansiell stabilitet.
 
Direktionen beslutade att inte ha någon erinran.
 
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
 
§ 17.  Rapportering till fullmäktige
Följande ärenden avses anmälas till fullmäktige den 19 december 2007:
Penningpolitiskt beslut 18 december,
Finansiell stabilitet 2007:2,
Riksbankens arbetsordning och instruktion,
Bruksmyntens prägel,
Återrapportering angående utvärdering av penningpolitiken,
Remissammanställning över betänkandet Riksbankens finansiella oberoende.
Revisionsuppföljning 2007
Följande ärenden avses anmälas till fullmäktige den 1 februari 2008:
Verksamhetsplan och budget,
Revisionsplan 2008.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
 
§ 18.  Sammanträdet avslutas
Direktionssammanträdet förklarades avslutat.
 
Vid protokollet:
Kerstin Alm

Justeras:
Stefan Ingves                                 Irma Rosenberg 
DOKUMENTATION
5 länkar
Protokollet som pdf | 60 Kb
Riksbankens verksamhetsplan 2008 | 390 Kb
Budget för Riksbanken 2008 | 305 Kb
Särskilt yttrande av Lars Nyberg | 100 Kb
Beredning av ärenden till direktionen | 134 Kb
INTERNA LÄNKAR


SENAST UPPDATERAD 2007-12-20 
 INNEHÅLLSANSVARIGStabsavdelningen
 

Press & debattTalPublikationerMötesdokumentYttrandenInternationella nyheterÄrendelista
DirektionenDagordningarLöpande protokollPenningpolitiska protokollProtokollsbilagorRiksbanksfullmäktige