DECJANFEB
02
200720082009
1 capture
02 Jan 2008
About this capture


Riksbanken Penningpolitik Finansiell stabilitet Operativ verksamhet Statistik Publicerat Forskning Sedlar & mynt
 PRENUMERERA | UTSKRIFT | BOKMÄRKE 
Protokoll från fullmäktiges sammanträde den 23 november
Närvarande
Johan Gernandt, ordförande
Leif Pagrotsky, vice ordförande
Peter Egardt
Susanne Eberstein
Bo Bernhardsson
Elizabeth Nyström
Anders Flanking
Karin Pilsäter §§ 1—8
Kjell Nordström
Ebba Lindsö
Carin Lundberg
    –––
Anne-Katrine Dunker §§ 6—10, tjänstgörande från § 9
Stephan Tolstoy §§ 1—9c
Fredrik Olovsson
    ––– 
Stefan Ingves
Irma Rosenberg
Lars Nyberg
Lars E.O. Svensson
Barbro Wickman-Parak
Svante Öberg
Kai Barvèll
Eric Frieberg §§ 1—5
Per Håkansson
Peter Kvist § 9d
Pernilla Meyersson §§ 1—8
Christina Nordh Berntsson § 9e
Mithra Sundberg
Maria Svalfors
Åsa Sydén
Staffan Viotti §§ 1—5
Maria Wahl § 9a
Christina Wejshammar § 9d 
 
§ 1. Sammanträdet öppnas
Ordföranden Johan Gernandt hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet för öppnat.
 
§ 2. Dagordning
Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.
 
§ 3. Justering av protokoll
Protokollet från fullmäktiges sammanträde den 26 oktober 2007 justerades.
 
§ 4. Ordförandens och vice ordförandens rapporter
a) Fullmäktige uppvaktade vice riksbankschef Lars E.O. Svensson som fyllt 60 år med en gåva.
 
b) Johan Gernandt rapporterade från en träff som han och vice ordförande Leif Pagrotsky haft med Daniel Tarschys, ordförande i styrelsen för Riksbankens Jubileumsfond.
 
c) Johan Gernandt informerade om att han fört diskussioner med riksbankschefen beträffande arbetsordning och instruktion och att frågan kommer att tas upp av fullmäktige framöver.
 
§ 5. Riksbankens finansiella oberoende
Fullmäktige diskuterade yttrande över remiss från Finansdepartementet med anledning av utredningen om Riksbankens finansiella oberoende.
Fullmäktige beslutade att bordlägga ärendet.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
 
§ 6. Ansvarsfördelningen mellan direktionen och fullmäktige i Riksbanken vad avser internationella frågor
Åsa Sydén, stabsavdelningen, informerade om innehållet i en promemoria angående ansvarsfördelningen mellan direktionen och fullmäktige avseende internationella frågor, protokollsbilaga A.
Promemorian lades till handlingarna.
 
§ 7. Ansvaret för frågor som rör Internationella valutafonden
Åsa Sydén, stabsavdelningen, informerade om innehållet i en promemoria angående ansvaret för frågor som rör Internationella valutafonden, protokollsbilaga B.
Promemorian lades till handlingarna.
 
§ 8. Riksbanksfullmäktiges ställning i relation till finansutskottet
Åsa Sydén, stabsavdelningen, informerade om innehållet i en promemoria angående riksbanksfullmäktiges ställning i relation till finansutskottet, protokollsbilaga C.
Promemorian lades till handlingarna.
 
§ 9. Direktionens rapporter
a) Personalchef Maria Wahl, administrativa avdelningen, redogjorde för resultatet av årets medarbetarundersökning.
 
b) Förste vice riksbankschef Irma Rosenberg informerade om direktionens beslut i september om att fortsättningsvis hålla sex penningpolitiska möten per år samt att publicera en egen ränteprognos efter varje penningpolitiskt möte.
 
c) Irma Rosenberg redogjorde för innehållet i Penningpolitisk rapport 2007:3 som publicerades den 30 oktober 2007. Irma Rosenberg redogjorde även för direktionens överväganden vid det penningpolitiska mötet den 29 oktober då reporäntan höjdes med 0,25 procentenheter till 4,0 procent.
 
d) Peter Kvist, administrativa avdelningen, och Christina Wejshammar, stabsavdelningen, redogjorde för den myntupphandling som Riksbanken nyligen genomfört.
 
Peter Egardt noterade till protokollet vikten av att beslut om upphandling, där kraven går utöver vad lagen säger, fattas på en mycket hög nivå i Riksbanken.
 
e) Christina Nordh Berntsson, stabsavdelningen, informerade om direktionens beslut den 21 november om mål och strategi för Riksbankens internationella arbete, protokollsbilaga D.
 
f) Vice riksbankschef Svante Öberg redogjorde för principerna för Riksbankens remissarbete enligt önskemål vid fullmäktiges sammanträde i augusti.
 
§ 10. Sammanträdet avslutas
Ordföranden förklarade sammanträdet för avslutat.
 
Vid protokollet
Maria Svalfors
 
Justeras
Johan Gernandt
DOKUMENTATION


SENAST UPPDATERAD 2007-12-20 
 INNEHÅLLSANSVARIGStabsavdelningen
 

Kontakt English Översikt Ordlista Länkar
Press & debattTalPublikationerMötesdokumentYttrandenInternationella nyheterÄrendelista
DirektionenRiksbanksfullmäktigeDagordningarProtokoll