132 captures
10 May 2000 - 21 Jan 2022
DECJANFEB
19
200720082010
About this capture
SVENSK EKONOMISK
OCH FINANSIELL STATISTIK
Tidpunkt för senaste uppdatering:
17 jan, 2008, 15:21
Uppgifter på denna webbsida, inklusive länkar till SDDS-statistik, uppdateras samma dag som ny statistik offentliggörs. Dessa uppgifter produceras av Sveriges riksbank (RB), Statistiska Centralbyrån (SCB), Riksgäldskontoret (SNDO), Ekonomistyrningsverket (ESV) och Konjunkturinstitutet (KI).

Uppgifterna på denna webbsida, inklusive länkar till SDDS-statistik, innehåller data som beskrivs på Internationella Valutafondens Dissemination Standards Bulletin Board (DSBB). För en utförligare beskrivning av denna statistikstandard som Sverige anslutit sig till, klicka på DSBB Home Page.

Innehåll:
REALEKONOMI · STAT OCH KOMMUN · FINANSIELLA MARKNADER · UTLANDSSEKTORN · BEFOLKNING · ENGELSKA/ENGLISH

Uppgifterna avser ej säsongrensade data och är normalt föremål för revidering, om ej annat anges.


Statistikområde och serie. Länkar till ytterligare SDDS-statistik

Mätenhet 1)

Senaste observations- period

Utfall senaste period

Utfall närmast föregående period

Procentuell förändring från närmaste föregående till senaste period

Procentuell förändring från motsvarande period året innan till senaste period

Mer information. Länkar till icke SDDS-statistik
REALEKONOMI 
Nationalräkenskaper 

BNP till marknadspris, löpande priser 

SEK, miljoner 

undefined 

739 132 

777 780 

.. 

.. 

SCB: Hemsida, Epost  
BNP till marknadspris, fasta priser SEK miljoner, referensår 1995, Säsongrensad Kv 3 2007 684 730 680 738 0,6 2,5 2)SCB: Hemsida, Epost 
Produktionsindex 
Industriproduktionsindex 3)1995=100 Säsongrensad nov 2007 120,8 118,1 2,3 4,2 2)SCB: Hemsida, Epost 
Barometerdata 
Konfidensindikator, industri Nettotal 4)dec 2007 -4 .. .. KI: Hemsida, Epost 
Konfidensindikator, byggnadsverksamhet Nettotal 4)dec 2007 20 27 .. .. KI: Hemsida, Epost 
Försäljningsvolym sällanköpsvaruhandel Nettotal 4)dec 2007 33 38 .. .. KI: Hemsida, Epost 
Arbetsmarknad 
Sysselsättning 1000-tal personer Säsongrensad nov 2007 .. .. .. 2,4 2)SCB: Hemsida, Epost 
Arbetslöshet 1000-tal personer Säsongrensad nov 2007 .. .. .. -10,8 2)SCB: Hemsida, Epost 
Relativt arbetslöshetstal Procent av arbetskraften nov 2007 .. .. .. 6)-0,5 6)SCB: Hemsida, Epost 
Löner i privat sektor Timförtjänst, SEK okt 2007 130,30 129,80 0,4 4,0 SCB: Hemsida, Epost 
Prisindex 
Konsumentprisindex, KPI 5) Index 1980=100 dec 2007 296,3 295,8 0,2 3,5 SCB: Hemsida, Epost 
Konsumentprisindex, KPI
Producentprisindex, PPI 5) Index 1990=100 nov 2007 140,6 140,7 -0,1 3,7 SCB: Hemsida, Epost 
Producentprisindex, PPI

Statistikområde och serie. Länkar till ytterligare SDDS-statistik

Mätenhet 1)

Senaste observations- period

Utfall senaste period

Utfall närmast föregående period

Procentuell förändring från närmaste föregående till senaste period

Procentuell förändring från motsvarande period året innan till senaste period

Mer information. Länkar till icke SDDS-statistik
STAT OCH KOMMUN 
Offentliga sektorns transaktioner 

Totala löpande inkomster 

SEK Miljoner 

2006 

1 504 727 

1 436 558 

.. 

4,7 

SCB: Hemsida, Epost 
Totala löpande utgifter SEK Miljoner 2006 1 412 332 1 355 024 .. 4,2 SCB: Hemsida, Epost 
Kapitaltransaktioner 7) 8)SEK Miljoner 2006 -30 315 -27 063 .. .. SCB: Hemsida, Epost 
Finansiellt sparande 9) 10)SEK Miljoner 2006 62 080 54 471 .. .. SCB: Hemsida, Epost 
Offentliga sektorns finansiella transaktioner, netto, årsutfall 10)11)SEK Miljoner 2006 -112 837 -14844 .. .. SCB: Hemsida, Epost 
Offentliga sektorns finansiella transaktioner,netto, kvartalsutfall 11)SEK Miljoner Kv 3 2007 -42 769 -66 830 .. .. SCB: Hemsida, Epost 
Statens budgetutfall, lånebehov och finansiering 
Totala inkomster SEK Miljoner nov 2007 69 418 63 997 .. 16,2 ESV: Hemsida, Epost 
Totala utgifter SEK Miljoner nov 2007 50 828 62 812 .. -6,3 ESV: Hemsida, Epost 
Statens budgetsaldo 12)SEK Miljoner nov 2007 18 590 1 185 .. .. ESV: Hemsida, Epost 
Statens lånebehov 11)SEK Miljoner dec 2007 84 783 -18 590 .. .. RGK: Hemsida, Epost 
Statsskulden 
Summa statsskuld SEK Miljoner dec 2007 1 167 998 1 107 119 .. .. RGK: Hemsida, Epost 
Av Riksgäldskontoret utfärdade garantier SEK Miljoner dec 2007 143 312 141 675 .. .. RGK: Hemsida, Epost 

Statistikområde och serie. Länkar till ytterligare SDDS-statistik

Mätenhet 1)

Senaste observations- period

Utfall senaste period

Utfall närmast föregående period

Procentuell förändring från närmaste föregående till senaste period

Procentuell förändring från motsvarande period året innan till senaste period

Mer information. Länkar till icke SDDS-statistik
FINANSIELLA MARKNADER 
Bankernas tillgångar och skulder 

Penningmängd, M0 

SEK Miljoner 

nov 2007 

97 042 

96 744 

0,3 

-0,2 

RB: Hemsida, Epost 
Penningmängd, M3 SEK Miljoner nov 2007 1 591 312 1 556 663 2,2 13,7 RB: Hemsida, Epost 
Utländsk inlåning SEK Miljoner nov 2007 1 750 898 1 588 599 10,2 13,7 RB: Hemsida, Epost 
Inhemsk utlåning SEK Miljoner nov 2007 2 524 847 2 540 724 -0,6 18,8 RB: Hemsida, Epost 
Utlåning till offentlig sektor 13)SEK Miljoner nov 2007 56 646 66 083 -14,3 -4,7 RB: Hemsida, Epost 
Utländsk utlåning SEK Miljoner nov 2007 1 819 386 1 713 528 6,2 29,4 RB: Hemsida, Epost 
Inhemsk in-och utlåning per sektor       RB: Hemsida, Epost 
Riksbankens tillgångar och skulder 
Monetära basen SEK Miljoner 15 jan 2008 109 867 113 891 -3,5 1,3 RB: Hemsida, Epost 
Fordringar på offentlig sektor 14)SEK Miljoner 15 jan 2008 .. .. RB: Hemsida, Epost 
Övriga inhemska fordringar SEK Miljoner 15 jan 2008 10 988 12 522 .. .. RB: Hemsida, Epost 
Utländska tillgångar, brutto SEK Miljoner 15 jan 2008 201 606 198 947 .. .. RB: Hemsida, Epost 
Utländska skulder, brutto SEK Miljoner 15 jan 2008 17 188 12 131 .. .. RB: Hemsida, Epost 
Räntor 
Riksbankens reporänta procent 20 dec 2007 15)4,00 3,75 16)0,25 6)1,00 6) 17)RB: Hemsida, Epost 
Riksbankens inlåningsränta procent 20 dec 2007 15)3,25 3,00 16)0,25 6)1,00 6) 17)RB: Hemsida, Epost 
Riksbankens utlåningsränta procent 20 dec 2007 15)4,75 4,50 16)0,25 6)1,00 6) 17)RB: Hemsida, Epost 
Statsskuldväxelränta
6 månader 
procent, månadsgenomsnitt  18)dec 2007 4,17 4,05 0,12 6)0,89 6)RB: Hemsida, Epost 
Statsobligationsränta (10 år) procent, månadsgenomsnitt 18)dec 2007 4,31 4,22 0,09 6)0,41 6)RB: Hemsida, Epost 
In-och utlåningsräntor, banker och bostadsinstitut       SCB: Hemsida, Epost 
Aktiekurser dagligen      Affärlsvärlden, Börsen, Epost 

Statistikområde och serie. Länkar till ytterligare SDDS-statistik

Mätenhet 1)

Senaste observations- period

Utfall senaste period

Utfall närmast föregående period

Procentuell förändring från närmaste föregående till senaste period

Procentuell förändring från motsvarande period året innan till senaste period

Mer information. Länkar till icke SDDS-statistik
UTLANDSSEKTORN 
Betalningsbalans 

Bytesbalans 

SEK Miljoner 

Kv 3 2007 

41 210 

38 280 

.. 

.. 

RB: Hemsida, Epost 
Export av varor och tjänster SEK Miljoner Kv 3 2007 372 822 395 619 .. .. RB: Hemsida, Epost 
Import av varor och tjänster SEK Miljoner Kv 3 2007 330 505 332 174 .. .. RB: Hemsida, Epost 
Avkastning och löner, netto SEK Miljoner Kv 3 2007 7 442 -16 726 .. .. RB: Hemsida, Epost 
Löpande transfereringar, netto SEK Miljoner Kv 3 2007 6 950 4 826 .. .. RB: Hemsida, Epost 
Kapitaltransfereringar, m.m. SEK Miljoner Kv 3 2007 -1 097 -1 093 .. .. RB: Hemsida, Epost 
Finansiell Balans SEK Miljoner Kv 3 2007 -133 339 -118 542 .. .. RB: Hemsida, Epost 
Valutareservs transaktioner SEK Miljoner Kv 3 2007 1 123 -4 628 .. .. RB: Hemsida, Epost 
Övriga finansiella transaktioner, netto SEK Miljoner Kv 3 2007 8 260 46 510 .. .. RB: Hemsida, Epost 
Valutareserv och likviditetsposition i utländsk valuta 
Valutareserv uttryckt i USD USD Miljoner 15 jan 2008 31 938 31 146 .. .. RB: Hemsida, Epost 
Valutareserv uttryckt i SEK SEK Miljoner 15 jan 2008 201 606 198 947 .. .. RB: Hemsida, Epost 
Valutareserv och likviditetsposition i utländsk valuta USD Miljoner nov 2007 32 005 31 487 .. .. RB: Hemsida, Epost 
Utrikeshandel 
Varuexport SEK miljoner, Säsongrensad nov 2007 98 901 98 042 0,9 6,4 2)SCB: Hemsida, Epost 
Varuimport SEK miljoner, Säsongrensad nov 2007 88 155 87 482 0,8 9,1 2)SCB: Hemsida, Epost 
Utlandsställning 
Utlandsställning, netto SEK Miljoner jun 2007 -240 400 -519 900 .. .. RB: Hemsida, Epost 

Direkta investeringar, netto 

SEK Miljoner 

jun 2007 

360 000 

300 000 

.. 

.. 

RB: Hemsida, Epost 
   Svenska direkta
   investeringar utomlands 
SEK Miljoner jun 2007 1 907 000 1 805 000 .. .. RB: Hemsida, Epost 
   Utländska direkta
   investeringar i Sverige 
SEK Miljoner jun 2007 1 547 000 1 505 000 .. .. RB: Hemsida, Epost 
Portföljinvesteringar, netto SEK Miljoner jun 2007 -565 200 -724 000 .. .. RB: Hemsida, Epost 
   Räntebärande värdepapper,
   tillgångar 
SEK Miljoner jun 2007 835 800 735 200 .. .. RB: Hemsida, Epost 
   Räntebärande värdepapper,
   skulder 
SEK Miljoner jun 2007 1 934 800 1 844 100 .. .. RB: Hemsida, Epost 
   Portföljaktier, tillgångar SEK Miljoner jun 2007 2 060 900 1 820 300 .. .. RB: Hemsida, Epost 
   Portföljaktier, skulder SEK Miljoner jun 2007 1 527 100 1 435 400 .. .. RB: Hemsida, Epost 
Övriga investeringar, netto SEK Miljoner jun 2007 -222 400 -274 500 .. .. RB: Hemsida, Epost 
   Övriga investeringar,
   tillgångar 
SEK Miljoner jun 2007 1 681 700 1 486 100 .. .. RB: Hemsida, Epost 
   Övriga investeringar,
   skulder 
SEK Miljoner jun 2007 1 904 100 1 760 600 .. .. RB: Hemsida, Epost 
Valutareserv SEK Miljoner jun 2007 200 300 191 800 .. .. RB: Hemsida, Epost 
Räntebärande utlandsskuld 
Räntebärande utlandsskuld, brutto SEK Miljoner Kv 3 2007 4 950 189 4 633 213 .. .. RB: Epost 
Växelkurser 
USD SEK/USD, månadsgenomsnitt 19)dec 2007 6,47 6,33 0,15 20)-0,51 20)RB: Hemsida, Epost 
EUR SEK/EUR, månadsgenomsnitt 19)dec 2007 9,43 9,29 0,14 20)0,35 20)RB: Hemsida, Epost 
TCW Index 21)Index, månadsgenomsnitt 19)dec 2007 125,79 124,18 1,61 20)1,79 20)RB: Hemsida, Epost 
USD termin 3 månader Terminspåslag, månadsgenomsnitt 19) 22)dec 2007 -0,01 -0,01 -0,01 20) 23)-0,04 20) 23)RB: Epost 
USD termin 6 månader Terminspåslag, månadsgenomsnitt 19) 22)dec 2007 0,00 -0,01 -0,01 20) 23)-0,07 20) 23)RB: Epost 

Statistikområde och serie.

Mätenhet 1)

Senaste observations- period

Utfall senaste period

Utfall närmast föregående period

Procentuell förändring från närmaste föregående till senaste period

Procentuell förändring från motsvarande period året innan till senaste period

Mer information. Länkar till icke SDDS-statistik
BEFOLKNING 

Befolkning 

Antal personer 

31 okt 2007 

9 174 082 

9 166 604 

0,08 

0,73 

SCB: Hemsida, Epost 


Synpunkter på denna webbsida e-postas till: gunnar.blomberg@riksbank.se

Fotnoter:
1) Uppgifterna är normalt föremål för revidering, om ej annat anges.
2) Förändringstalet beräknat från ej säsongrensade uppgifter.
3) SDDS föreskriver att statistik över produktionsindex skall publiceras med en aktualitet av högst sex veckor. Sverige har utnyttjat möjligheten till ett undantag och publicerar dessa uppgifter med en aktualitet av sju veckor.
4) Nettotal avser saldot mellan andelen företag som uppgivit positiv respektive negativ förändring.
5) Normalt ej föremål för revidering.
6) Förändring från föregående period är uttryckt i procentenheter.
7) I kapitaltransaktioner redovisas investeringar netto från kapitalförslitning
8) Positivt värde motsvarar minskning av resurser/inflöde. Negativt värde motsvarar ökning av resurser/utflöde.
9) Överskott anges med positivt värde, underskott med negativt.
10) Det finansiella sparandet överensstämmer sällan med nettot av de finansiella transaktionerna. Skillnaden beror på det faktum att det finansiella sparandet och nettot av de finansiella transaktionerna mäts separat från olika källor. SNA 93 anger att finansiellt sparande mätt från den reala sidan av detta skäl kan skilja sig från nettot av de finansiella transaktionerna.
11) Nettoupplåning anges med plustecken, nettoutlåning med minustecken.
12) Statens budgetsaldo är detsamma som statens lånebehov men med omvänt tecken. Överskott anges med positivt värde, underskott med negativt.
13) Utlåning till statligt och kommunalt ägda företag redovisas under "inhemsk utlåning".
14) Riksbanken saknar fordringar på statligt och kommunalt ägda företag.
15) Datum anger tidpunkt för Riksbankens senaste ändring av policyränta.
16) Värdet anger policyränta före senaste ändring.
17) Förändringstal avser jämförelse med policyränta 12 månader före senaste ändring.
18) Dagliga ränteuppgifter kan erhållas från angiven Internetadress.
19) Dagliga valutakursuppgifter kan erhållas från angiven Internetadress
20) Förändring från föregående perioder är definierad som prisförändring uttryckt i kronor. En ökning (positivt värde) anger att kronan försvagats, en minskning (negativt värde) att kronan förstärkts.
21) Effektiv nominell växelkurs TCW vägd samt importvägd. månadsgenomsnitt, index: 18 november 1992 = 100
TCW-index Konkurrensviktat effektivt växelkursindex baserat på IMF:s Total Competitiveness Weights. Vikterna bygger på flöden av bearbetade varor åren 1989-1991 för 21 länder.
Tar hänsyn till olika länders betydelse för svensk import och export inklusive den konkurrens som svenska exportörer möter när de exporterar till "tredje land"
22) Terminspåslaget avser skillnaden mellan terminskurs och avistakurs. För att erhålla terminskursen skall terminspåslaget adderas till avistakursen.
23) Förändring jämfört med föregående perioder uttrycks som skillnaden mellan terminspåslaget den senaste perioden och jämförelseperioderna.