130 captures
10 May 2000 - 4 Feb 2017
About this capture
SVENSK EKONOMISK
OCH FINANSIELL STATISTIK
Tidpunkt för senaste uppdatering:
13 maj, 2008, 14:16
Uppgifter på denna webbsida, inklusive länkar till SDDS-statistik, uppdateras samma dag som ny statistik offentliggörs. Dessa uppgifter produceras av Sveriges riksbank (RB), Statistiska Centralbyrån (SCB), Riksgäldskontoret (SNDO), Ekonomistyrningsverket (ESV) och Konjunkturinstitutet (KI).

Uppgifterna på denna webbsida, inklusive länkar till SDDS-statistik, innehåller data som beskrivs på Internationella Valutafondens Dissemination Standards Bulletin Board (DSBB). För en utförligare beskrivning av denna statistikstandard som Sverige anslutit sig till, klicka på DSBB Home Page.

Innehåll:
REALEKONOMI · STAT OCH KOMMUN · FINANSIELLA MARKNADER · UTLANDSSEKTORN · BEFOLKNING · ENGELSKA/ENGLISH

Uppgifterna avser ej säsongrensade data och är normalt föremål för revidering, om ej annat anges.


Statistikområde och serie. Länkar till ytterligare SDDS-statistik

Mätenhet 1)

Senaste observations- period

Utfall senaste period

Utfall närmast föregående period

Procentuell förändring från närmaste föregående till senaste period

Procentuell förändring från motsvarande period året innan till senaste period

Mer information. Länkar till icke SDDS-statistik
REALEKONOMI 
Nationalräkenskaper 

BNP till marknadspris, löpande priser 

SEK, miljoner 

Kv 4 2007 

814 415 

740 351 

.. 

.. 

SCB: Hemsida, Epost  
BNP till marknadspris, fasta priser SEK miljoner, referensår 2000, Säsongrensad Kv 4 2007 689 834 684 610 0,8 2,8 2)SCB: Hemsida, Epost 
Produktionsindex 
Industriproduktionsindex 3)1995=100 Säsongrensad mar 2008 120,6 120,7 -0,1 0,8 2)SCB: Hemsida, Epost 
Barometerdata 
Konfidensindikator, industri Nettotal 4)apr 2008 .. .. KI: Hemsida, Epost 
Konfidensindikator, byggnadsverksamhet Nettotal 4)apr 2008 20 23 .. .. KI: Hemsida, Epost 
Försäljningsvolym sällanköpsvaruhandel Nettotal 4)apr 2008 12 17 .. .. KI: Hemsida, Epost 
Arbetsmarknad 
Sysselsättning 1000-tal personer Säsongrensad mar 2008 .. .. .. 2,5 2)SCB: Hemsida, Epost 
Arbetslöshet 1000-tal personer Säsongrensad mar 2008 .. .. .. -7,7 2)SCB: Hemsida, Epost 
Relativt arbetslöshetstal Procent av arbetskraften mar 2008 .. .. .. 6)-0,6 6)SCB: Hemsida, Epost 
Löner i privat sektor Timförtjänst, SEK feb 2008 134,40 132,00 -0,5 4,1 SCB: Hemsida, Epost 
Prisindex 
Konsumentprisindex, KPI 5) Index 1980=100 apr 2008 299,7 298,1 0,5 3,4 SCB: Hemsida, Epost 
Konsumentprisindex, KPI
Producentprisindex, PPI 5) Index 1990=100 mar 2008 143,1 143,2 -0,1 3,1 SCB: Hemsida, Epost 
Producentprisindex, PPI

Statistikområde och serie. Länkar till ytterligare SDDS-statistik

Mätenhet 1)

Senaste observations- period

Utfall senaste period

Utfall närmast föregående period

Procentuell förändring från närmaste föregående till senaste period

Procentuell förändring från motsvarande period året innan till senaste period

Mer information. Länkar till icke SDDS-statistik
STAT OCH KOMMUN 
Offentliga sektorns transaktioner 

Totala löpande inkomster 

SEK Miljoner 

2007 

1 576 639 

1 506 032 

.. 

4,7 

SCB: Hemsida, Epost 
Totala löpande utgifter SEK Miljoner 2007 1 450 000 1 412 332 .. 2,7 SCB: Hemsida, Epost 
Kapitaltransaktioner 7) 8)SEK Miljoner 2007 -33 608 -30 315 .. .. SCB: Hemsida, Epost 
Finansiellt sparande 9) 10)SEK Miljoner 2007 93 031 63 385 .. .. SCB: Hemsida, Epost 
Offentliga sektorns finansiella transaktioner, netto, årsutfall 10)11)SEK Miljoner 2006 -112 837 -14844 .. .. SCB: Hemsida, Epost 
Offentliga sektorns finansiella transaktioner,netto, kvartalsutfall 11)SEK Miljoner Kv 4 2007 4 925 -42 769 .. .. SCB: Hemsida, Epost 
Statens budgetutfall, lånebehov och finansiering 
Totala inkomster SEK Miljoner mar 2008 71 490 113 102 .. 9,6 ESV: Hemsida, Epost 
Totala utgifter SEK Miljoner mar 2008 61 250 56 909 .. 5,5 ESV: Hemsida, Epost 
Statens budgetsaldo 12)SEK Miljoner mar 2008 10 240 56 193 .. .. ESV: Hemsida, Epost 
Statens lånebehov 11)SEK Miljoner apr 2008 -23 289 -10 240 .. .. RGK: Hemsida, Epost 
Statsskulden 
Summa statsskuld SEK Miljoner apr 2008 1 052 466 1 074 935 .. .. RGK: Hemsida, Epost 
Av Riksgäldskontoret utfärdade garantier SEK Miljoner apr 2008 142 559 142 310 .. .. RGK: Hemsida, Epost 

Statistikområde och serie. Länkar till ytterligare SDDS-statistik

Mätenhet 1)

Senaste observations- period

Utfall senaste period

Utfall närmast föregående period

Procentuell förändring från närmaste föregående till senaste period

Procentuell förändring från motsvarande period året innan till senaste period

Mer information. Länkar till icke SDDS-statistik
FINANSIELLA MARKNADER 
Bankernas tillgångar och skulder 

Penningmängd, M0 

SEK Miljoner 

mar 2008 

97 502 

96 227 

1,3 

1,1 

SCB: Hemsida, Epost 
Penningmängd, M3 SEK Miljoner mar 2008 1 643 627 1 645 905 -0,1 13,1 SCB: Hemsida, Epost 
Utländsk inlåning SEK Miljoner mar 2008 1 719 166 1 746 728 -1,6 -1,3 SCB: Hemsida, Epost 
Inhemsk utlåning SEK Miljoner mar 2008 2 723 614 2 658 050 2,5 25,2 SCB: Hemsida, Epost 
Utlåning till offentlig sektor 13)SEK Miljoner mar 2008 65 769 66 002 -0,4 15,8 SCB: Hemsida, Epost 
Utländsk utlåning SEK Miljoner mar 2008 1 746 641 1 785 714 -2,2 0,4 SCB: Hemsida, Epost 
Inhemsk in-och utlåning per sektor       SCB: Hemsida, Epost 
Riksbankens tillgångar och skulder 
Monetära basen SEK Miljoner 7 maj 2008 106 343 106 164 0,2 -2,0 RB: Hemsida, Epost 
Fordringar på offentlig sektor 14)SEK Miljoner 7 maj 2008 .. .. RB: Hemsida, Epost 
Övriga inhemska fordringar SEK Miljoner 7 maj 2008 5 359 5 298 .. .. RB: Hemsida, Epost 
Utländska tillgångar, brutto SEK Miljoner 7 maj 2008 191 219 204 470 .. .. RB: Hemsida, Epost 
Utländska skulder, brutto SEK Miljoner 7 maj 2008 9 649 23 079 .. .. RB: Hemsida, Epost 
Räntor 
Riksbankens reporänta procent 30 apr 2008 15)4,25 4,00 16)0,25 6)1,00 6) 17)RB: Hemsida, Epost 
Riksbankens inlåningsränta procent 30 apr 2008 15)3,50 3,25 16)0,25 6)1,00 6) 17)RB: Hemsida, Epost 
Riksbankens utlåningsränta procent 30 apr 2008 15)5,00 4,75 16)0,25 6)1,00 6) 17)RB: Hemsida, Epost 
Statsskuldväxelränta
6 månader 
procent, månadsgenomsnitt  18)apr 2008 4,12 4,20 -0,08 6)0,59 6)RB: Hemsida, Epost 
Statsobligationsränta (10 år) procent, månadsgenomsnitt 18)apr 2008 4,06 3,92 0,15 6)-0,09 6)RB: Hemsida, Epost 
In-och utlåningsräntor, banker och bostadsinstitut       SCB: Hemsida, Epost 
Aktiekurser dagligen      Affärlsvärlden, Börsen, Epost 

Statistikområde och serie. Länkar till ytterligare SDDS-statistik

Mätenhet 1)

Senaste observations- period

Utfall senaste period

Utfall närmast föregående period

Procentuell förändring från närmaste föregående till senaste period

Procentuell förändring från motsvarande period året innan till senaste period

Mer information. Länkar till icke SDDS-statistik
UTLANDSSEKTORN 
Betalningsbalans 

Bytesbalans 

SEK Miljoner 

Kv 4 2007 

80 218 

53 124 

.. 

.. 

SCB: Hemsida, Epost 
Export av varor och tjänster SEK Miljoner Kv 4 2007 422 183 376 241 .. .. SCB: Hemsida, Epost 
Import av varor och tjänster SEK Miljoner Kv 4 2007 360 683 334 632 .. .. SCB: Hemsida, Epost 
Avkastning och löner, netto SEK Miljoner Kv 4 2007 28 557 20 264 .. .. SCB: Hemsida, Epost 
Löpande transfereringar, netto SEK Miljoner Kv 4 2007 -9 839 -8 749 .. .. SCB: Hemsida, Epost 
Kapitaltransfereringar, m.m. SEK Miljoner Kv 4 2007 -2 319 -1 097 .. .. SCB: Hemsida, Epost 
Finansiell Balans SEK Miljoner Kv 4 2007 -48 833 -93 107 .. .. SCB: Hemsida, Epost 
Valutareservs transaktioner SEK Miljoner Kv 4 2007 8 042 1 123 .. .. SCB: Hemsida, Epost 
Övriga finansiella transaktioner, netto SEK Miljoner Kv 4 2007 -72 009 -3 223 .. .. SCB: Hemsida, Epost 
Valutareserv och likviditetsposition i utländsk valuta 
Valutareserv uttryckt i USD USD Miljoner 7 maj 2008 31 764 34 036 .. .. RB: Hemsida, Epost 
Valutareserv uttryckt i SEK SEK Miljoner 7 maj 2008 191 219 204 470 .. .. RB: Hemsida, Epost 
Valutareserv och likviditetsposition i utländsk valuta USD Miljoner mar 2008 32 000 34 501 .. .. RB: Hemsida, Epost 
Utrikeshandel 
Varuexport SEK miljoner, Säsongrensad mar 2008 100944 100830 0,1 -4,0 2)SCB: Hemsida, Epost 
Varuimport SEK miljoner, Säsongrensad mar 2008 89345 89217 0,1 -4,6 2)SCB: Hemsida, Epost 
Utlandsställning 
Utlandsställning, netto SEK Miljoner dec 2007 -197 000 -398 000 .. .. SCB: Hemsida, Epost 

Direkta investeringar, netto 

SEK Miljoner 

dec 2007 

348 000 

246 000 

.. 

.. 

SCB: Hemsida, Epost 
   Svenska direkta
   investeringar utomlands 
SEK Miljoner dec 2007 1 980 000 1 800 000 .. .. SCB: Hemsida, Epost 
   Utländska direkta
   investeringar i Sverige 
SEK Miljoner dec 2007 1 632 000 1 554 000 .. .. SCB: Hemsida, Epost 
Portföljinvesteringar, netto SEK Miljoner dec 2007 -520 000 -580 000 .. .. SCB: Hemsida, Epost 
   Räntebärande värdepapper,
   tillgångar 
SEK Miljoner dec 2007 990 000 921 000 .. .. SCB: Hemsida, Epost 
   Räntebärande värdepapper,
   skulder 
SEK Miljoner dec 2007 2 099 000 1 847 000 .. .. SCB: Hemsida, Epost 
   Portföljaktier, tillgångar SEK Miljoner dec 2007 1 897 000 1 781 000 .. .. SCB: Hemsida, Epost 
   Portföljaktier, skulder SEK Miljoner dec 2007 1 308 000 1 435 400 .. .. SCB: Hemsida, Epost 
Finansiella derivat, netto SEK Miljoner dec 2007 -7 000 -8 000 .. .. SCB: Hemsida, Epost 
Övriga investeringar, netto SEK Miljoner dec 2007 -219 000 -248 000 .. .. SCB: Hemsida, Epost 
   Övriga investeringar,
   tillgångar 
SEK Miljoner dec 2007 1 841 000 1 538 000 .. .. SCB: Hemsida, Epost 
   Övriga investeringar,
   skulder 
SEK Miljoner dec 2007 2 060 000 1 786 000 .. .. SCB: Hemsida, Epost 
Valutareserv SEK Miljoner dec 2007 201 000 192 000 .. .. SCB: Hemsida, Epost 
Räntebärande utlandsskuld 
Räntebärande utlandsskuld, brutto SEK Miljoner Kv 4 2007 5 170 136 5 047 557 .. .. SCB: Epost 
Växelkurser 
USD SEK/USD, månadsgenomsnitt 19)apr 2008 5,95 6,06 -0,11 20)-0,86 20)RB: Hemsida, Epost 
EUR SEK/EUR, månadsgenomsnitt 19)apr 2008 9,37 9,40 -0,03 20)0,16 20)RB: Hemsida, Epost 
TCW Index 21)Index, månadsgenomsnitt 19)apr 2008 122,57 123,86 -1,29 20)-2,04 20)RB: Hemsida, Epost 
USD termin 3 månader Terminspåslag, månadsgenomsnitt 19) 22)apr 2008 0,03 0,03 0,00 20) 23)0,00 20) 23)RB: Epost 
USD termin 6 månader Terminspåslag, månadsgenomsnitt 19) 22)apr 2008 0,06 0,07 -0,01 20) 23)0,00 20) 23)RB: Epost 

Statistikområde och serie.

Mätenhet 1)

Senaste observations- period

Utfall senaste period

Utfall närmast föregående period

Procentuell förändring från närmaste föregående till senaste period

Procentuell förändring från motsvarande period året innan till senaste period

Mer information. Länkar till icke SDDS-statistik
BEFOLKNING 

Befolkning 

Antal personer 

31 mar 2008 

9 196 227 

9 191 911 

0,05 

0,76 

SCB: Hemsida, Epost 


Synpunkter på denna webbsida e-postas till: gunnar.blomberg@riksbank.se

Fotnoter:
1) Uppgifterna är normalt föremål för revidering, om ej annat anges.
2) Förändringstalet beräknat från ej säsongrensade uppgifter.
3) SDDS föreskriver att statistik över produktionsindex skall publiceras med en aktualitet av högst sex veckor. Sverige har utnyttjat möjligheten till ett undantag och publicerar dessa uppgifter med en aktualitet av sju veckor.
4) Nettotal avser saldot mellan andelen företag som uppgivit positiv respektive negativ förändring.
5) Normalt ej föremål för revidering.
6) Förändring från föregående period är uttryckt i procentenheter.
7) I kapitaltransaktioner redovisas investeringar netto från kapitalförslitning
8) Positivt värde motsvarar minskning av resurser/inflöde. Negativt värde motsvarar ökning av resurser/utflöde.
9) Överskott anges med positivt värde, underskott med negativt.
10) Det finansiella sparandet överensstämmer sällan med nettot av de finansiella transaktionerna. Skillnaden beror på det faktum att det finansiella sparandet och nettot av de finansiella transaktionerna mäts separat från olika källor. SNA 93 anger att finansiellt sparande mätt från den reala sidan av detta skäl kan skilja sig från nettot av de finansiella transaktionerna.
11) Nettoupplåning anges med plustecken, nettoutlåning med minustecken.
12) Statens budgetsaldo är detsamma som statens lånebehov men med omvänt tecken. Överskott anges med positivt värde, underskott med negativt.
13) Utlåning till statligt och kommunalt ägda företag redovisas under "inhemsk utlåning".
14) Riksbanken saknar fordringar på statligt och kommunalt ägda företag.
15) Datum anger tidpunkt för Riksbankens senaste ändring av policyränta.
16) Värdet anger policyränta före senaste ändring.
17) Förändringstal avser jämförelse med policyränta 12 månader före senaste ändring.
18) Dagliga ränteuppgifter kan erhållas från angiven Internetadress.
19) Dagliga valutakursuppgifter kan erhållas från angiven Internetadress
20) Förändring från föregående perioder är definierad som prisförändring uttryckt i kronor. En ökning (positivt värde) anger att kronan försvagats, en minskning (negativt värde) att kronan förstärkts.
21) Effektiv nominell växelkurs TCW vägd samt importvägd. månadsgenomsnitt, index: 18 november 1992 = 100
TCW-index Konkurrensviktat effektivt växelkursindex baserat på IMF:s Total Competitiveness Weights. Vikterna bygger på flöden av bearbetade varor åren 1989-1991 för 21 länder.
Tar hänsyn till olika länders betydelse för svensk import och export inklusive den konkurrens som svenska exportörer möter när de exporterar till "tredje land"
22) Terminspåslaget avser skillnaden mellan terminskurs och avistakurs. För att erhålla terminskursen skall terminspåslaget adderas till avistakursen.
23) Förändring jämfört med föregående perioder uttrycks som skillnaden mellan terminspåslaget den senaste perioden och jämförelseperioderna.