APRMAYSEP
01
200720082009
7 captures
1 May 2008 - 21 Dec 2017
About this capture

 UTSKRIFT 
Reporäntan oförändrad på 4,25 procent
DATUM
2008-04-23

Riksbankens direktion beslutade vid sitt sammanträde den 22 april att lämna reporäntan oförändrad på 4,25 procent. Reporäntebanan är densamma som i februari. Inflationen är hög samtidigt som konjunkturen fortfarande är god men det finns tecken på en avmattning. En reporänta på omkring 4,25 procent under det närmaste året bidrar till att föra tillbaka inflationen mot målet på 2 procent på ett par års sikt samtidigt som produktion och sysselsättning utvecklas balanserat. Osäkerheten om de framtida konjunktur- och inflationsutsikterna är dock stor.

Riksbankens beslut baseras på den bild av konjunktur- och inflationsutsikterna som presenterades i den penningpolitiska rapporten i februari och den nya information om den ekonomiska utvecklingen som tillkommit sedan dess. I Penningpolitisk uppföljning i april 2008 presenteras en uppdatering av de viktigaste prognoserna.

Svagare omvärld och finansiell oro
Oron på de finansiella marknaderna har fortsatt sedan det penningpolitiska mötet i februari. Det har bidragit till att hushållens och företagens förväntningar på framtiden har dämpats i många länder. Samtidigt har priserna på energi och livsmedel ökat oväntat mycket. Sammantaget gör det att konjunkturen i omvärlden utvecklas svagare. USA går mot en snabbare avmattning än vad Riksbanken tidigare räknat med. Euroområdet påverkas också av utvecklingen i den amerikanska ekonomin och tillväxten där dämpas de kommande åren.

Hög inflation och god konjunktur i Sverige
Konjunkturen är fortfarande god i Sverige med en hög tillväxt i konsumtion och sysselsättning. Även exporten har utvecklats väl. Den svagare utvecklingen i omvärlden bidrar till att svensk ekonomi mattas av. Stigande energi- och livsmedelspriser gör att inflationen är hög och väntas bli något högre nästa år än vad prognosen visade i februari.

Räntebanan oförändrad
Riksbanken har samma syn på räntebanan som i februari vilket innebär att reporäntan förväntas ligga kvar på 4,25 procent under 2008. Riksbanken har som tidigare att ta hänsyn till olika motverkande faktorer. Å ena sidan är inflationen fortsatt hög liksom inflationsförväntningarna. Å andra sidan kommer den allt svagare utvecklingen i omvärlden att få effekter på den svenska tillväxten och inflationen. Reporäntebanan är en prognos och inte ett löfte. Hur penningpolitiken kommer att utvecklas framöver beror på hur ny information om den ekonomiska utvecklingen utomlands och i Sverige påverkar de svenska inflations- och konjunkturutsikterna.
 
Tabell 1. Reporänteprognos
Procent, kvartalsmedelvärden
Kv 1 2008Kv 2 2008Kv 3 2008Kv 4 2008Kv 1 2009Kv 1 2010Kv 1 2011
Reporänta4,1 (4,1)4,3 (4,3)4,3 (4,3)4,3 (4,3)4,3 (4,3)4,3 (4,3)4,3 (4,3)
Anm. Bedömningen i den senaste penningpolitiska rapporten i februari 2008 anges inom parentes.
Källa: Riksbanken 

Tabell 2. Inflations- och BNP-prognos, årsgenomsnitt
Årlig procentuell förändring
2007200820092010
KPI2,23,5 (3,4)2,8 (2,5)2,3 (2,3)
KPIX1,22,6 (2,5)2,4 (2,2)2,0 (2,1)
BNP2,6 (2,5)2,6 (2,4)1,8 (2,0)2,8 (2,8)
Anm. Bedömningen i den senaste penningpolitiska rapporten i februari 2008 anges inom parentes.
Källor: SCB och Riksbanken.

Tabell 3. Inflationsprognos, tolvmånaderstal
Årlig procentuell förändring
mar-08mar-09mar-10mar-11
KPI3,4 (3,4)2,9 (2,6)2,4 (2,4)2,2 (2,2)
KPIX2,3 (2,3)2,5 (2,2)2,1 (2,1)1,9 (2,0)
Anm. Bedömningen i den senaste penningpolitiska rapporten i februari 2008 anges inom parentes.
Källor: SCB och Riksbanken.
 
Protokollet från direktionens penningpolitiska diskussion under gårdagens sammanträde kommer att publiceras den 7 maj. Beslutet om reporäntans nivå kommer att tillämpas från onsdagen den 30 april.

En presskonferens med riksbankschef Stefan Ingves och förste vice riksbankschef Irma Rosenberg hålls idag kl. 11.00 på Riksbanken. Ingång från bankens huvudentré, Brunkebergstorg 11. För att delta måste du visa presslegitimation. Presskonferensen kommer att direktsändas på Riksbankens webbplats, www.riksbank.se.

KONTAKTINFORMATION
Presstjänsten, tel. 08-787 0200

INNEHÅLLSANSVARIG
Stabsavdelningen

SENAST GRANSKAD
2008-04-23
103 37 Stockholm Brunkebergstorg 11 Tel 08-787 00 00 Fax 08-21 05 31 E-post registratorn@riksbank.se Presskontakt 08-787 02 00
ÖVERSIKTORDLISTALÄNKARKONTAKTIN ENGLISH
RiksbankenRäntor & valutakurserSedlar & myntPenningpolitikFinansiell stabilitetPress & publiceratForskningUtbildning