APRMAYJUN
01
200720082009
8 captures
01 May 2008 - 05 Jun 2009
About this capture
  Hitta rätt: A-Ö   Innehåll   Fråga oss
Finansmarknad  Finansmarknadsstatistik  

Pressmeddelande från SCB
2008-04-25 09:30 Nr 2008:111

Finansmarknadsstatistik, mars 2008:
Fortsatt uppgång för majoriteten av räntorna
I mars var MFI:s genomsnittliga utlåningsränta på nya avtal till hushåll 5,29 procent. Det är en uppgång från 4,40 vid samma period förra året och från 5,23 föregående månad. Räntan på lån med räntebindningstider upp till och med fem år steg medan räntan på lån med de längsta räntebindningstiderna över fem år sjönk.
Under den senaste 12 månaders perioden har MFI:s nya lån till hushåll med rörlig ränta eller en räntebindningstid på upp till tre månader gått från 4,34 procent till 5,45 i mars 2008, en ökning på över en procentenhet, och jämfört med februari i år en ökning med knappt 0,10 procentenheter. Räntan på lån över fem år sjönk från 5,14 i februari till 5,09 i mars.
Den genomsnittliga räntan på bostadsinstitutens nyutlåning till hushåll var i mars 5,13 procent vilket är en uppgång med 0,14 procentenheter jämfört med februari och en uppgång med 0,92 procentenhet jämfört med mars 2007. Av dessa har lån med rörlig ränta eller med en räntebindningstid upp till och med 3 månader under den sista månaden ökat från 5,02 till 5,17 procent. Jämfört med mars 2007 har den ökat med 1,2 procentenheter.
Utlåningen till hushåll
Den årliga tillväxttakten för MFIs samlade lån till hushållen sjönk något under mars 2008 till 10,9  procent, jämfört med 11,0 från föregående månad. Jämför man med ett år tillbaka så låg tillväxttakten på 11,8 procent. Den totala volymen på MFI:s utlåning till hushåll uppgick i mars 2008 till 2 000 miljarder SEK. Av denna uppgick 1 291 miljarder SEK till utlåning för bostadsändamål medan konsumtionslånen uppgick till 135 miljarder. Detta motsvarar en tillväxttakt på 13,0 procent för konsumtionslånen vilket är en ökning med 0,2 procentenheter från föregående månad.
Andelen hushåll som lånade till rörlig ränta, från bostadsinstituten, sjönk till 51,3 procent i mars 2008 jämfört med föregående period då 54,7 procent valde rörlig ränta. Av de hushåll som väljer bunden ränta från bostadsinstituten väljer allt fler att binda sina räntor kortare än fem år.
Tillväxttakten i penningmängden minskar
Tillväxttakten i M3 minskade till 17,5 procent i mars från 17,8  procent i februari. Även tillväxttakten i M1 minskade, från 9,9 till 7,5 procent. M3 uppgick till 2 095 miljarder SEK medan M1 uppgick totalt till 1 317  miljarder SEK i mars.
Penningmängden
 

M1 består av allmänhetens innehav av sedlar och mynt samt allmänhetens avistainlåning i MFI och staten. M3 inkluderar förutom M1 även inlåning med vissa villkor, repor, andelar i penningmarknadsfonder och korta värdepapper.
Definitioner och förklaringar
SCB sammanställer, på uppdrag av Riksbanken, finansmarknadsstatistiken månadsvis. Statistiken bygger i huvudsak på rapportering från Monetära finansinstitut (MFI) vilket innefattar banker, bostadsinstitut, finansbolag, kommun- och företagsfinansierande institut och monetära värdepappersbolag.
Mer om ...
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.
Nästa publiceringstillfälle
2008-05-28

Producent
SCB, Enheten för Finansmarknad
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 949 43
Förfrågningar
Kristian Tegbring
Tfn 08-506 944 97
E-post kristian.tegbring@scb.se
Johannes Holmberg
Tfn 08-506 945 11
E-post johannes.holmberg@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.