132 captures
10 May 2000 - 21 Jan 2022
SEPOCTDEC
09
200720082010
About this capture
SVENSK EKONOMISK
OCH FINANSIELL STATISTIK
Tidpunkt för senaste uppdatering:
8 okt, 2008, 10:23
Uppgifter på denna webbsida, inklusive länkar till SDDS-statistik, uppdateras samma dag som ny statistik offentliggörs. Dessa uppgifter produceras av Sveriges riksbank (RB), Statistiska Centralbyrån (SCB), Riksgäldskontoret (SNDO), Ekonomistyrningsverket (ESV) och Konjunkturinstitutet (KI).

Uppgifterna på denna webbsida, inklusive länkar till SDDS-statistik, innehåller data som beskrivs på Internationella Valutafondens Dissemination Standards Bulletin Board (DSBB). För en utförligare beskrivning av denna statistikstandard som Sverige anslutit sig till, klicka på DSBB Home Page.

Innehåll:
REALEKONOMI · STAT OCH KOMMUN · FINANSIELLA MARKNADER · UTLANDSSEKTORN · BEFOLKNING · ENGELSKA/ENGLISH

Uppgifterna avser ej säsongrensade data och är normalt föremål för revidering, om ej annat anges.


Statistikområde och serie. Länkar till ytterligare SDDS-statistik

Mätenhet 1)

Senaste observations- period

Utfall senaste period

Utfall närmast föregående period

Procentuell förändring från närmaste föregående till senaste period

Procentuell förändring från motsvarande period året innan till senaste period

Mer information. Länkar till icke SDDS-statistik
REALEKONOMI 
Nationalräkenskaper 

BNP till marknadspris, löpande priser 

SEK, miljoner 

Kv 2 2008 

814 807 

769 565 

.. 

.. 

SCB: Hemsida, Epost  
BNP till marknadspris, fasta priser SEK miljoner, referensår 2000, Säsongrensad Kv 2 2008 689 313 689 545 0,0 2,6 2)SCB: Hemsida, Epost 
Produktionsindex 
Industriproduktionsindex 3)1995=100 Säsongrensad aug 2008 118,3 120,3 -1,7 -1,8 2)SCB: Hemsida, Epost 
Barometerdata 
Konfidensindikator, industri Nettotal 4)sep 2008 -14 -10 .. .. KI: Hemsida, Epost 
Konfidensindikator, byggnadsverksamhet Nettotal 4)sep 2008 15 18 .. .. KI: Hemsida, Epost 
Försäljningsvolym sällanköpsvaruhandel Nettotal 4)sep 2008 -2 -4 .. .. KI: Hemsida, Epost 
Arbetsmarknad 
Sysselsättning 1000-tal personer Säsongrensad aug 2008 .. .. .. 0,5 2)SCB: Hemsida, Epost 
Arbetslöshet 1000-tal personer Säsongrensad aug 2008 .. .. .. -2,4 2)SCB: Hemsida, Epost 
Relativt arbetslöshetstal Procent av arbetskraften aug 2008 .. .. .. 6)-0,1 6)SCB: Hemsida, Epost 
Löner i privat sektor Timförtjänst, SEK jul 2008 131,30 135,50 -3,1 3,4 SCB: Hemsida, Epost 
Prisindex 
Konsumentprisindex, KPI 5) Index 1980=100 aug 2008 302,0 301,5 0,2 4,3 SCB: Hemsida, Epost 
Konsumentprisindex, KPI
Producentprisindex, PPI 5) Index 1990=100 aug 2008 145,7 145,6 0,1 3,8 SCB: Hemsida, Epost 
Producentprisindex, PPI

Statistikområde och serie. Länkar till ytterligare SDDS-statistik

Mätenhet 1)

Senaste observations- period

Utfall senaste period

Utfall närmast föregående period

Procentuell förändring från närmaste föregående till senaste period

Procentuell förändring från motsvarande period året innan till senaste period

Mer information. Länkar till icke SDDS-statistik
STAT OCH KOMMUN 
Offentliga sektorns transaktioner 

Totala löpande inkomster 

SEK Miljoner 

2007 

1 588 043 

1 506 032 

.. 

5,4 

SCB: Hemsida, Epost 
Totala löpande utgifter SEK Miljoner 2007 1 446 222 1 412 332 .. 2,4 SCB: Hemsida, Epost 
Kapitaltransaktioner 7) 8)SEK Miljoner 2007 -33 325 -30 315 .. .. SCB: Hemsida, Epost 
Finansiellt sparande 9) 10)SEK Miljoner 2007 108 496 63 385 .. .. SCB: Hemsida, Epost 
Offentliga sektorns finansiella transaktioner, netto, årsutfall 10)11)SEK Miljoner 2006 -112 837 -14844 .. .. SCB: Hemsida, Epost 
Offentliga sektorns finansiella transaktioner,netto, kvartalsutfall 11)SEK Miljoner Kv 2 2008 -61 212 -96 236 .. .. SCB: Hemsida, Epost 
Statens budgetutfall, lånebehov och finansiering 
Totala inkomster SEK Miljoner aug 2008 66 175 105 952 .. 8,4 ESV: Hemsida, Epost 
Totala utgifter SEK Miljoner aug 2008 66 133 54 450 .. 28,5 ESV: Hemsida, Epost 
Statens budgetsaldo 12)SEK Miljoner aug 2008 42 51 502 .. .. ESV: Hemsida, Epost 
Statens lånebehov 11)SEK Miljoner sep 2008 -54 035 -42 .. .. RGK: Hemsida, Epost 
Statsskulden 
Summa statsskuld SEK Miljoner sep 2008 1 085 900 1 036 227 .. .. RGK: Hemsida, Epost 
Av Riksgäldskontoret utfärdade garantier SEK Miljoner sep 2008 152 324 143 809 .. .. RGK: Hemsida, Epost 

Statistikområde och serie. Länkar till ytterligare SDDS-statistik

Mätenhet 1)

Senaste observations- period

Utfall senaste period

Utfall närmast föregående period

Procentuell förändring från närmaste föregående till senaste period

Procentuell förändring från motsvarande period året innan till senaste period

Mer information. Länkar till icke SDDS-statistik
FINANSIELLA MARKNADER 
Bankernas tillgångar och skulder 

Penningmängd, M0 

SEK Miljoner 

aug 2008 

95 702 

96 796 

-1,1 

-1,3 

SCB: Hemsida, Epost 
Penningmängd, M3 SEK Miljoner aug 2008 1 697 981 1 699 701 -0,1 10,7 SCB: Hemsida, Epost 
Utländsk inlåning SEK Miljoner aug 2008 1 695 904 1 687 614 0,5 2,4 SCB: Hemsida, Epost 
Inhemsk utlåning SEK Miljoner aug 2008 2 773 468 2 720 752 1,9 18,3 SCB: Hemsida, Epost 
Utlåning till offentlig sektor 13)SEK Miljoner aug 2008 55 046 67 901 -18,9 -15,0 SCB: Hemsida, Epost 
Utländsk utlåning SEK Miljoner aug 2008 1 896 745 1 852 858 2,4 17,1 SCB: Hemsida, Epost 
Inhemsk in-och utlåning per sektor       SCB: Hemsida, Epost 
Riksbankens tillgångar och skulder 
Monetära basen SEK Miljoner 30 sep 2008 105 867 106 114 -0,2 -2,7 RB: Hemsida, Epost 
Fordringar på offentlig sektor 14)SEK Miljoner 30 sep 2008 .. .. RB: Hemsida, Epost 
Övriga inhemska fordringar SEK Miljoner 30 sep 2008 5 138 6 621 .. .. RB: Hemsida, Epost 
Utländska tillgångar, brutto SEK Miljoner 30 sep 2008 262 861 219 369 .. .. RB: Hemsida, Epost 
Utländska skulder, brutto SEK Miljoner 30 sep 2008 65 471 38 853 .. .. RB: Hemsida, Epost 
Räntor 
Riksbankens reporänta procent 10 sep 2008 15)4,75 4,50 16)0,25 6)1,00 6) 17)RB: Hemsida, Epost 
Riksbankens inlåningsränta procent 10 sep 2008 15)4,00 3,75 16)0,25 6)1,00 6) 17)RB: Hemsida, Epost 
Riksbankens utlåningsränta procent 10 sep 2008 15)5,50 5,25 16)0,25 6)1,00 6) 17)RB: Hemsida, Epost 
Statsskuldväxelränta
6 månader 
procent, månadsgenomsnitt  18)sep 2008 4,40 4,42 -0,02 6)0,55 6)RB: Hemsida, Epost 
Statsobligationsränta (10 år) procent, månadsgenomsnitt 18)sep 2008 3,90 4,11 -0,21 6)-0,41 6)RB: Hemsida, Epost 
In-och utlåningsräntor, banker och bostadsinstitut       SCB: Hemsida, Epost 
Aktiekurser dagligen      Affärlsvärlden, Börsen, Epost 

Statistikområde och serie. Länkar till ytterligare SDDS-statistik

Mätenhet 1)

Senaste observations- period

Utfall senaste period

Utfall närmast föregående period

Procentuell förändring från närmaste föregående till senaste period

Procentuell förändring från motsvarande period året innan till senaste period

Mer information. Länkar till icke SDDS-statistik
UTLANDSSEKTORN 
Betalningsbalans 

Bytesbalans 

SEK Miljoner 

Kv 2 2008 

38 775 

77 558 

.. 

.. 

SCB: Hemsida, Epost 
Export av varor och tjänster SEK Miljoner Kv 2 2008 430 845 41 559 .. .. SCB: Hemsida, Epost 
Import av varor och tjänster SEK Miljoner Kv 2 2008 371 130 354 610 .. .. SCB: Hemsida, Epost 
Avkastning och löner, netto SEK Miljoner Kv 2 2008 -11 713 24 400 .. .. SCB: Hemsida, Epost 
Löpande transfereringar, netto SEK Miljoner Kv 2 2008 -9 227 -7 824 .. .. SCB: Hemsida, Epost 
Kapitaltransfereringar, m.m. SEK Miljoner Kv 2 2008 -922 -872 .. .. SCB: Hemsida, Epost 
Finansiell Balans SEK Miljoner Kv 2 2008 21 167 -8 363 .. .. SCB: Hemsida, Epost 
Valutareservs transaktioner SEK Miljoner Kv 2 2008 974 5 782 .. .. SCB: Hemsida, Epost 
Övriga finansiella transaktioner, netto SEK Miljoner Kv 2 2008 19 731 51 388 .. .. SCB: Hemsida, Epost 
Valutareserv och likviditetsposition i utländsk valuta 
Valutareserv uttryckt i USD USD Miljoner 30 sep 2008 38 770 33 710 .. .. RB: Hemsida, Epost 
Valutareserv uttryckt i SEK SEK Miljoner 30 sep 2008 262 861 219 370 .. .. RB: Hemsida, Epost 
Valutareserv och likviditetsposition i utländsk valuta USD Miljoner aug 2008 32 075 33 315 .. .. RB: Hemsida, Epost 
Utrikeshandel 
Varuexport SEK miljoner, Säsongrensad aug 2008 102 252 102 228 0,0 -4,2 2)SCB: Hemsida, Epost 
Varuimport SEK miljoner, Säsongrensad aug 2008 94 168 93 868 0,3 -0,9 2)SCB: Hemsida, Epost 
Utlandsställning 
Utlandsställning, netto SEK Miljoner jun 2008 -321 000 -209 000 .. .. SCB: Hemsida, Epost 

Direkta investeringar, netto 

SEK Miljoner 

jun 2008 

353 000 

347 000 

.. 

.. 

SCB: Hemsida, Epost 
   Svenska direkta
   investeringar utomlands 
SEK Miljoner jun 2008 1 990 000 1 965 000 .. .. SCB: Hemsida, Epost 
   Utländska direkta
   investeringar i Sverige 
SEK Miljoner jun 2008 1 637 000 1 618 000 .. .. SCB: Hemsida, Epost 
Portföljinvesteringar, netto SEK Miljoner jun 2008 -568 000 -582 000 .. .. SCB: Hemsida, Epost 
   Räntebärande värdepapper,
   tillgångar 
SEK Miljoner jun 2008 1 044 000 974 000 .. .. SCB: Hemsida, Epost 
   Räntebärande värdepapper,
   skulder 
SEK Miljoner jun 2008 2 161 000 2 094 000 .. .. SCB: Hemsida, Epost 
   Portföljaktier, tillgångar SEK Miljoner jun 2008 1 514 000 1 847 000 .. .. SCB: Hemsida, Epost 
   Portföljaktier, skulder SEK Miljoner jun 2008 965 000 1 309 000 .. .. SCB: Hemsida, Epost 
Finansiella derivat, netto SEK Miljoner jun 2008 -9 000 -6 000 .. .. SCB: Hemsida, Epost 
Övriga investeringar, netto SEK Miljoner jun 2008 -283 000 -169 000 .. .. SCB: Hemsida, Epost 
   Övriga investeringar,
   tillgångar 
SEK Miljoner jun 2008 1 821 000 1 886 000 .. .. SCB: Hemsida, Epost 
   Övriga investeringar,
   skulder 
SEK Miljoner jun 2008 2 104 000 2 055 000 .. .. SCB: Hemsida, Epost 
Valutareserv SEK Miljoner jun 2008 186 000 201 000 .. .. SCB: Hemsida, Epost 
Räntebärande utlandsskuld 
Räntebärande utlandsskuld, brutto SEK Miljoner Kv 2 2008 5 228 485 5 065 029 .. .. SCB: Epost 
Växelkurser 
USD SEK/USD, månadsgenomsnitt 19)sep 2008 6,66 6,28 0,38 20)0,21 20)RB: Hemsida, Epost 
EUR SEK/EUR, månadsgenomsnitt 19)sep 2008 9,56 9,40 0,17 20)0,39 20)RB: Hemsida, Epost 
TCW Index 21)Index, månadsgenomsnitt 19)sep 2008 126,60 123,57 3,03 20)3,12 20)RB: Hemsida, Epost 
USD termin 3 månader Terminspåslag, månadsgenomsnitt 19) 22)sep 2008 0,03 0,03 -0,01 20) 23)0,04 20) 23)RB: Epost 
USD termin 6 månader Terminspåslag, månadsgenomsnitt 19) 22)sep 2008 0,06 0,07 -0,01 20) 23)0,08 20) 23)RB: Epost 

Statistikområde och serie.

Mätenhet 1)

Senaste observations- period

Utfall senaste period

Utfall närmast föregående period

Procentuell förändring från närmaste föregående till senaste period

Procentuell förändring från motsvarande period året innan till senaste period

Mer information. Länkar till icke SDDS-statistik
BEFOLKNING 

Befolkning 

Antal personer 

30 jun 2008 

9 215 021 

9 207 940 

0,08 

0,8 

SCB: Hemsida, Epost 


Synpunkter på denna webbsida e-postas till: gunnar.blomberg@riksbank.se

Fotnoter:
1) Uppgifterna är normalt föremål för revidering, om ej annat anges.
2) Förändringstalet beräknat från ej säsongrensade uppgifter.
3) SDDS föreskriver att statistik över produktionsindex skall publiceras med en aktualitet av högst sex veckor. Sverige har utnyttjat möjligheten till ett undantag och publicerar dessa uppgifter med en aktualitet av sju veckor.
4) Nettotal avser saldot mellan andelen företag som uppgivit positiv respektive negativ förändring.
5) Normalt ej föremål för revidering.
6) Förändring från föregående period är uttryckt i procentenheter.
7) I kapitaltransaktioner redovisas investeringar netto från kapitalförslitning
8) Positivt värde motsvarar minskning av resurser/inflöde. Negativt värde motsvarar ökning av resurser/utflöde.
9) Överskott anges med positivt värde, underskott med negativt.
10) Det finansiella sparandet överensstämmer sällan med nettot av de finansiella transaktionerna. Skillnaden beror på det faktum att det finansiella sparandet och nettot av de finansiella transaktionerna mäts separat från olika källor. SNA 93 anger att finansiellt sparande mätt från den reala sidan av detta skäl kan skilja sig från nettot av de finansiella transaktionerna.
11) Nettoupplåning anges med plustecken, nettoutlåning med minustecken.
12) Statens budgetsaldo är detsamma som statens lånebehov men med omvänt tecken. Överskott anges med positivt värde, underskott med negativt.
13) Utlåning till statligt och kommunalt ägda företag redovisas under "inhemsk utlåning".
14) Riksbanken saknar fordringar på statligt och kommunalt ägda företag.
15) Datum anger tidpunkt för Riksbankens senaste ändring av policyränta.
16) Värdet anger policyränta före senaste ändring.
17) Förändringstal avser jämförelse med policyränta 12 månader före senaste ändring.
18) Dagliga ränteuppgifter kan erhållas från angiven Internetadress.
19) Dagliga valutakursuppgifter kan erhållas från angiven Internetadress
20) Förändring från föregående perioder är definierad som prisförändring uttryckt i kronor. En ökning (positivt värde) anger att kronan försvagats, en minskning (negativt värde) att kronan förstärkts.
21) Effektiv nominell växelkurs TCW vägd samt importvägd. månadsgenomsnitt, index: 18 november 1992 = 100
TCW-index Konkurrensviktat effektivt växelkursindex baserat på IMF:s Total Competitiveness Weights. Vikterna bygger på flöden av bearbetade varor åren 1989-1991 för 21 länder.
Tar hänsyn till olika länders betydelse för svensk import och export inklusive den konkurrens som svenska exportörer möter när de exporterar till "tredje land"
22) Terminspåslaget avser skillnaden mellan terminskurs och avistakurs. För att erhålla terminskursen skall terminspåslaget adderas till avistakursen.
23) Förändring jämfört med föregående perioder uttrycks som skillnaden mellan terminspåslaget den senaste perioden och jämförelseperioderna.