6 captures
17 Dec 2008 - 22 Apr 2009
DECFEBMAR
20
200820092010
About this capture
              Επιχειρησιακή Συνέχεια και Υποδομές της Αγοράς

Τι είναι η "επιχειρησιακή συνέχεια";
Ως "επιχειρησιακή συνέχεια" ορίζεται η αδιάλειπτη επιχειρησιακή λειτουργία. Ο όρος χρησιμοποιείται, για να αποδώσει την ανάγκη διασφάλισης της συνέχειας της επιχειρησιακής δραστηριότητας κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, ιδίως σε περιόδους όπου έκτακτα γεγονότα προκαλούν μείζονα τεχνικά και άλλα προβλήματα, τα οποία απειλούν να διακόψουν ή/και διακόπτουν ξαφνικά την επιχειρησιακή λειτουργία. Επίσης, ο όρος αυτός αναφέρεται σε όλα τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, καθώς και τα μέτρα με τα οποία εξασφαλίζεται το αναγκαίο και κατάλληλο προσωπικό, έτσι ώστε, αμέσως μετά την εκδήλωση λειτουργικής κρίσης, να διασφαλίζεται η συνέχιση των κύριων επιχειρησιακών λειτουργιών και, προοδευτικά, όλων των λειτουργιών της επιχείρησης.
Γιατί είναι σημαντική για τις υποδομές της αγοράς;
Τα τελευταία χρόνια, ορισμένα σοβαρά περιστατικά σε διεθνές επίπεδο (π.χ. φυσικές καταστροφές, τρομοκρατικές επιθέσεις) έχουν αναδείξει τη σπουδαιότητα της λειτουργικής αξιοπιστίας των υποδομών, όπως είναι τα συστήματα πληρωμών και τα συστήματα διακανονισμού χρεογράφων, για τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών.

Η ανάπτυξη αποτελεσματικών διαδικασιών επιχειρησιακής συνέχειας συμβάλλει καθοριστικά στον περιορισμό του λειτουργικού κινδύνου των υποδομών, ο οποίος συνίσταται στον κίνδυνο διατάραξής τους εξαιτίας ελλείψεων σε συστήματα πληροφορικής ή εσωτερικού ελέγχου, διαχειριστικών αδυναμιών, ανθρώπινων λαθών ή εξωγενών παραγόντων. Επίσης, συντελεί στον περιορισμό του συστημικού κινδύνου, δηλαδή του κινδύνου η διασάλευση της εύρυθμης λειτουργίας μιας υποδομής να μεταδώσει κραδασμούς σε ολόκληρο το χρηματοπιστωτικό σύστημα στο εσωτερικό μιας χώρας ή ακόμη και διεθνώς.
Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (Ε.Σ.Κ.Τ.), του Ευρωσυστήματος και της Τράπεζας της Ελλάδος
Μία από τις κύριες καταστατικές λειτουργίες του Ε.Σ.Κ.Τ. είναι η προώθηση της ομαλής λειτουργίας των συστημάτων πληρωμών. Στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του για την επίβλεψη των συστημάτων πληρωμών, το Ευρωσύστημα έχει αναπτύξει αρχές ("Business continuity oversight expectations for systemically important payment systems (SIPS)", Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Ιούνιος 2006), οι οποίες αφορούν στην επιχειρησιακή συνέχεια και θα πρέπει να έχουν εφαρμοστεί από τα συστημικώς σημαντικά συστήματα πληρωμών σε ευρώ έως τον Ιούνιο 2009.

Οι αρχές αυτές συνιστούν περαιτέρω εξειδίκευση της Θεμελιώδους Αρχής VII περί ασφάλειας και λειτουργικής αξιοπιστίας, η οποία περιλαμβάνεται στις "Θεμελιώδεις Αρχές για τα Συστημικώς Σημαντικά Συστήματα Πληρωμών" ("Core Principles for Systemically Important Payment Systems", Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών, Ιανουάριος 2001). Τον Ιανουάριο 2001 οι Θεμελιώδεις Αρχές υιοθετήθηκαν από το Ευρωσύστημα ως τα κοινά πρότυπα για την επίβλεψη των συστημάτων πληρωμών σε ευρώ. Σύμφωνα με τη Θεμελιώδη Αρχή VII, "το σύστημα θα πρέπει να παρέχει υψηλό βαθμό ασφάλειας και λειτουργικής αξιοπιστίας και να προβλέπει μηχανισμούς αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων για την έγκαιρη ολοκλήρωση της ημερήσιας επεξεργασίας των πληρωμών".

Πέραν της καθιέρωσης προτύπων, το Ε.Σ.Κ.Τ. διοργανώνει, επίσης, ασκήσεις επιχειρησιακής συνέχειας, στις οποίες προβλέπεται να συμμετέχουν, σταδιακά, υποδομές και άλλοι φορείς της αγοράς πέρα από τα εθνικά σύνορα.

Η Τράπεζα της Ελλάδος, ως μέλος του Ευρωσυστήματος, έχει υποχρέωση να διασφαλίζει την ομαλή διεξαγωγή των διασυνοριακών και εγχώριων πληρωμών, καθώς και το διακανονισμό των συναλλαγών επί χρεογράφων, ώστε να εφαρμόζεται απρόσκοπτα η ενιαία νομισματική πολιτική και να μη διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών. Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα της Ελλάδος, με την Πράξη Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής 50/31.7.2002, υιοθέτησε και εφαρμόζει τις ανωτέρω αναφερόμενες Θεμελιώδεις Αρχές κατά την άσκηση της επίβλεψης των συστημάτων πληρωμών.
Αρχή Σελίδας
Συναφείς δημοσιεύσεις
"ESCB definitions of major business continuity terms in relation to payment and securities settlement systems", Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Ιούνιος 2007.
"Πρότυπα επίβλεψης για τα συστήματα πληρωμών μικρής αξίας σε ευρώ", Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Ιούνιος 2003.
"Terms of reference for the oversight assessment of euro systemically and prominently important payment systems against the Core Principles", Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Νοέμβριος 2007.
"Guide for the assessment against the business continuity oversight expectations for SIPS", Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Νοέμβριος 2007.
Αρχή Σελίδας
Σύνδεσμοι στις ιστοσελίδες επιχειρησιακής συνέχειας του Ε.Σ.Κ.Τ.
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες
Βέλγιο
Γερμανία
Ηνωμένο Βασίλειο
Ισπανία
Ιταλία
Λετονία
Λιθουανία
Ολλανδία
Πολωνία
Πορτογαλία
Ρουμανία
Σλοβενία
Σουηδία
Τσεχία, SKD business continuity plan
Τσεχία, CERTIS business continuity plan
Φινλανδία
Αρχή Σελίδας
Τράπεζα της ΕλλάδοςAνακοινώσειςΈρευνα και ΔημοσιεύσειςΣτατιστικά ΣτοιχείαΤραπεζογραμμάτια / Κέρματα ΔραχμώνΕυρώΑποδεκτοί τίτλοι / ΑντισυμβαλλόμενοιΕποπτείαΠρόσφατες ΠληροφορίεςΟμιλίεςΒιβλιοθήκηΣχέδιο ΠλοήγησηςΣύνδεσμοιΕπικοινωνίαTARGET2Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε ΕυρώΕπιχειρησιακή ΣυνέχειαΕπιτόκια / Προμήθειες ΤραπεζώνΥπηρεσίες Παραπόνων ΤραπεζώνΔιαμεσολαβητέςΑγγλική Έκδοση