123 captures
05 Jan 2006 - 31 Aug 2011
DECFEBMAR
20
200820092011
About this capture
  
 Πίνακας Πιστωτικών Ιδρυμάτων (pdf) Πίνακας Εταιρειών Παροχής Πιστώσεων (pdf)
 Μητρώο διαμεσολαβητών και συνδεδεμένων αντιπροσώπων (xls)
      (οδηγίες χρήσης αρχείου)
 Μητρώο εταιρειών για την ειδοποίηση οφειλετών προς εξόφληση υποχρεώσεών τους (xls)       (οδηγίες χρήσης αρχείου)
Ενημέρωση των συναλλασσομένων, όσον αφορά τους συνεργαζόμενους με τα πιστωτικά ιδρύματα και τις εταιρείες παροχής πιστώσεων διαμεσολαβητές και συνδεδεμένους αντιπροσώπους​.

Ι. Διαμεσολαβητές στην παροχή τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών
Η Τράπεζα της Ελλάδος, στο πλαίσιο της ασκούμενης απ' αυτήν εποπτείας, (άρθρα 2 και 55Α του Καταστατικού της και άρθρο 25 του νόμου 3601/2007), η οποία αποβλέπει, μεταξύ άλλων, στην ενίσχυση της διαφάνειας των όρων και των διαδικασιών των συναλλαγών μεταξύ των συναλλασσομένων και των υποκείμενων στην εποπτεία προσώπων, έχει θεσπίσει (ΠΔ/ΤΕ 2501/2002, όπως ισχύει), κανόνες για τη σαφή και επαρκή πληροφόρηση των συναλλασσομένων ως προς τους όρους των παρεχόμενων τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών.
Την τήρηση των ως άνω υποχρεώσεων ενημέρωσης εκ μέρους των διαμεσολαβητών και των συνδεδεμένων αντιπροσώπων οφείλουν να διασφαλίζουν τα πιστωτικά ιδρύματα(Π.Ι.) και οι Εταιρείες Παροχής Πιστώσεων(Ε.Π.Π.), μέσω των σχετικών όρων των συμβάσεων συνεργασίας με τους τελευταίους, καθώς και με την ανάπτυξη των κατάλληλων συστημάτων εσωτερικού ελέγχου.
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία (άρθρο 4 του Ν. 3601/2007) απαγορεύεται σε πρόσωπα ή σε επιχειρήσεις που δεν αποτελούν πιστωτικά ιδρύματα η κατ' επάγγελμα αποδοχή καταθέσεων από το κοινό. Επίσης, απαγορεύεται η κατ' επάγγελμα χορήγηση δανείων ή πιστώσεων προς το κοινό, εφόσον δεν έχει παρασχεθεί ειδική προς τούτο άδεια της Τράπεζας της Ελλάδος. Η άδεια αυτή χορηγείται μόνο σε πιστωτικά ιδρύματα και σε εταιρείες παροχής πιστώσεων. Στο πλαίσιο αυτό, οι διαμεσολαβητές, πέραν της ως άνω ενημέρωσης, δεν έχουν δικαίωμα: να συμβάλλονται ή να αναλαμβάνουν οποιαδήποτε υποχρέωση, να υπογράφουν οποιοδήποτε έγγραφο και να εισπράττουν ή να αποδέχονται μέσα πληρωμής για λογαριασμό του πιστωτικού ιδρύματος ή της εταιρείας παροχής πιστώσεων. Τονίζεται επίσης ότι η κατάρτιση των σχετικών συμβάσεων καθώς και η πραγματοποίηση των αντίστοιχων συναλλαγών (εκταμίευση του προϊόντος του δανείου, παρακολούθηση λογαριασμού κ.λ.π.) θα γίνονται πάντα εντός του καταστήματος του πιστωτικού ιδρύματος ή της εταιρείας παροχής πιστώσεων από εξουσιοδοτημένους προς τούτο υπαλλήλους τους.
Η πληροφόρηση που εμφανίζεται στον παρόντα δικτυακό τόπο αφορά και τα πρόσωπα που διαμεσολαβούν για την ειδοποίηση οφειλετών προς εξόφληση οφειλών στα πιστωτικά ιδρύματα και τις εταιρείες παροχής πιστώσεων. Τα διαμεσολαβούντα αυτά πρόσωπα δεν επιτρέπεται να εισπράττουν χρήματα για λογαριασμό των Π.Ι. ή των Ε.Π.Π., εκτός αν έχουν λάβει ειδική άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος. Στην περίπτωση αυτή οφείλουν να ενημερώνουν σχετικώς τον συναλλασσόμενο, να λειτουργούν με μεθόδους που δεν διαταράσσουν τις σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ πιστωτικών φορέων και συναλλασσομένων, να ενεργούν στο πλαίσιο της νομιμότητας και των αρχών της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, εφαρμόζοντας ειδικότερα τις διατάξεις για την προστασία από παράνομη επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την τήρηση του τραπεζικού απορρήτου και του καθήκοντος επαγγελματικής εχεμύθειας και να τηρούν εν γένει την προσήκουσα στις τραπεζικές συναλλαγές δεοντολογία (π.χ. επαρκή και αληθή ενημέρωση, ευπρεπή συμπεριφορά, αποφυγή επανειλημμένων τηλεφωνικών κλήσεων με ενοχλητικό και φορτικό τρόπο και σε ακατάλληλες ώρες, μη χρησιμοποίηση λανθασμένων ή παραπλανητικών στοιχείων για την οφειλή, την ταυτότητα του διαμεσολαβούντος κλπ).
Την τήρηση των ως άνω υποχρεώσεων εκ μέρους των συνεργαζομένων με τα Π.Ι. και τις Ε.Π.Π. προσώπων οφείλουν να διασφαλίζουν, με σχετικούς συμβατικούς όρους, τα Π.Ι. και οι Ε.Π.Π. και να εποπτεύουν με συνέπεια την εφαρμογή τους, με την ανάπτυξη κατάλληλων συστημάτων και διαδικασιών ελέγχου, σύμφωνα με την Π.Δ./Τ.Ε. 2577/2006, όπως ισχύει.
Σημειώνεται επίσης ότι:
α. η αξιολόγηση της φερεγγυότητας και της πιστοληπτικής ικανότητας των υποψηφίων δανειοληπτών πραγματοποιείται αποκλειστικά από τα πιστωτικά ιδρύματα και τις εταιρείες παροχής πιστώσεων, με την εφαρμογή των κριτηρίων διαχείρισης κινδύνων που οφείλουν να διαθέτουν. Η τήρηση αυτών των υποχρεώσεων ελέγχεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.
β. Τα πιστωτικά ιδρύματα και οι εταιρείες παροχής πιστώσεων έχουν νόμιμη πρόσβαση στα αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και συγκέντρωσης κινδύνων της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., από τα οποία πρέπει να αντλούν τη σχετική πληροφόρηση.
ΙI. Συνδεδεμένοι αντιπρόσωποι του άρθρου 29 του ν. 3606/2007
Σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 3606/2007, τα πιστωτικά ιδρύματα μπορούν να ορίζουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ως συνδεδεμένους αντιπροσώπους, εφόσον τα πρόσωπα αυτά είναι εγγεγραμμένα σε μητρώο που τηρείται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εγγραφή στο μητρώο αυτό των προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό των πιστωτικών ιδρυμάτων ως διαμεσολαβητές ή ως συνδεδεμένοι αντιπρόσωποι καθορίζονται με την Π.Δ./Τ.Ε. 2600/2007. Ειδικότερα για τις παρεχόμενες επενδυτικές υπηρεσίες όπως αναφέρονται πιο κάτω υπό στοιχεία 2β και 2δ, οι συνδεδεμένοι αντιπρόσωποι οφείλουν να διαθέτουν το σχετικό πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας του άρθρου 14 του νόμου 3606/2007.
Οι συνδεδεμένοι αντιπρόσωποι δύνανται, σύμφωνα με τον ανωτέρω νόμο, να:
α. διαφημίζουν τις επενδυτικές και παρεχόμενες υπηρεσίες που μπορεί να παρέχει το πιστωτικό ίδρυμα σε πελάτες ή δυνητικούς πελάτες,
β. λαμβάνουν και διαβιβάζουν εντολές πελατών σχετικά με επενδυτικές υπηρεσίες ή χρηματοπιστωτικά μέσα,
γ. μεσολαβούν για την τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων και
δ. παρέχουν συμβουλές σε πελάτες σχετικά με τα εν λόγω χρηματοπιστωτικά μέσα και υπηρεσίες που παρέχει το πιστωτικό ίδρυμα.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις, οι συνδεδεμένοι αντιπρόσωποι δεν επιτρέπεται να κατέχουν χρήματα ή χρηματοπιστωτικά μέσα, κατά την έννοια του άρθρου 5 του ν. 3606/2007, για λογαριασμό του πιστωτικού ιδρύματος.
ΙII. Μητρώο διαμεσολαβητών και συνδεδεμένων αντιπροσώπων.
Η Τράπεζα της Ελλάδος, με βάση τις πιο πάνω αρμοδιότητές της και με κύριο στόχο την παροχή άμεσης, επαρκούς και ορθής πληροφόρησης στο συναλλακτικό κοινό ως προς τη συνεργασία των ανεξάρτητων διαμεσολαβητών και των συνδεδεμένων αντιπροσώπων με πιστωτικά ιδρύματα και εταιρείες παροχής πιστώσεων, προέβη στη δημιουργία της παρούσας ιστοσελίδας, στην οποία εμφανίζεται το ενιαίο μητρώο(οδηγίες χρήσης αρχείου) με τις επωνυμίες των εν λόγω προσώπων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται, μέσω του ακόλουθου πίνακα (οδηγίες χρήσης αρχείου), το πιστωτικό ίδρυμα ή την εταιρεία παροχής πιστώσεων με τα οποία ο διαμεσολαβητής ή ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος έχει συνάψει σύμβαση συνεργασίας, τα στοιχεία επικοινωνίας του (τηλέφωνο και ταχυδρομική διεύθυνση) καθώς και τις παρεχόμενες εκ μέρους του υπηρεσίες. Στη συνέχεια μέσω συνδέσμου θα οδηγούνται στο αρχείο «Πίνακας Πιστωτικών Ιδρυμάτων σε λειτουργία» της ιστοσελίδας της Τράπεζας της Ελλάδος, προκειμένου να ενημερώνονται για τα διαθέσιμα στοιχεία επικοινωνίας κάθε πιστωτικού ιδρύματος ή εταιρείας παροχής πιστώσεων (διεύθυνση, τηλέφωνα, ηλεκτρονική διεύθυνση, fax).
Διευκρινίζεται ότι στους ανεξάρτητους διαμεσολαβητές δεν συμπεριλαμβάνονται επιχειρήσεις εμπορικές ή παροχής υπηρεσιών που διαμεσολαβούν στην προώθηση τραπεζικών προϊόντων με σκοπό τη χρηματοδότηση της πώλησης των δικών τους αγαθών και υπηρεσιών, εφόσον η παροχή των υπηρεσιών διαμεσολάβησης από τις εν λόγω επιχειρήσεις γίνεται στο πλαίσιο της κύριας δραστηριότητάς τους ως πωλητών αγαθών ή παρόχων υπηρεσιών, διότι σε αυτήν την περίπτωση εκπληρώνονται οι αναγκαίες απαιτήσεις δημοσιότητας.
Εφιστάται η προσοχή του κοινού, ότι στην περίπτωση που η επωνυμία των διαμεσολαβητών ή των συνδεδεμένων αντιπροσώπων δεν εμφανίζεται στον πιο κάτω πίνακα και ως εκ τούτου δεν προκύπτει συνεργασία τους με πιστωτικό ίδρυμα ή εταιρεία παροχής πιστώσεων, όπως επίσης στην περίπτωση που ως μέσο επικοινωνίας με το κοινό εμφανίζεται στις σχετικές διαφημίσεις μόνο ο αριθμός κινητού τηλεφώνου, να μην προβαίνει στη διενέργεια συναλλαγών με τα εν λόγω πρόσωπα αλλά να ενημερώνεται η Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος (τηλ. 210 320 5068 και 210 320 5152).
Επισημαίνεται, επίσης, ότι διαφημιστικές καταχωρίσεις στον Τύπο που υπόσχονται, μεταξύ άλλων, την αντιμετώπιση ή τακτοποίηση «δυσμενών» στοιχείων που τηρούνται στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. ή την τελική έγκριση του αιτούμενου δανείου ή της πίστωσης και μάλιστα κατά παρέκκλιση των εν γένει εφαρμοζόμενων διαδικασιών από τα πιστωτικά ιδρύματα, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και συνεπώς είναι ψευδείς και παραπλανητικές.
Τονίζεται, σχετικά, ότι η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. παρέχει στο σύνολο των πολιτών τη δυνατότητα άσκησης των νόμιμων δικαιωμάτων τους, συμπεριλαμβανομένης της πληροφόρησης για υπάρχουσες εγγραφές, καθώς και της συμπλήρωσης ή διαγραφής δεδομένων σε σχέση με τα τυχόν τηρούμενα σε αυτήν στοιχεία τους, με αδιάβλητες και διαφανείς διαδικασίες, που έχουν πιστοποιηθεί (ISO 9001:2000), χωρίς καμία απολύτως χρέωση.
Ως εκ τούτου, για την έγκυρη ενημέρωση των συναλλασσομένων και την αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων τους, συνιστάται να επικοινωνούν με την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. στο τηλέφωνο 210. 3676700 ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της εταιρίας www.tiresias.gr ή τα γραφεία εξυπηρέτησης πολιτών που διαθέτει.
Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στην παρούσα δικτυακή διεύθυνση προέρχονται από τρίτες πηγές (πιστωτικά ιδρύματα και εταιρείες παροχής πιστώσεων) και μεταφέρονται όπως μας διαβιβάστηκαν, χωρίς ευθύνη της Τράπεζας της Ελλάδος.
Οι πληροφορίες αυτές αποσκοπούν στην παροχή πληροφόρησης και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν παροχή συμβουλής ή οποιασδήποτε άλλης μορφής πρόταση στους συναλλασσομένους.
Τράπεζα της ΕλλάδοςAνακοινώσειςΈρευνα και ΔημοσιεύσειςΣτατιστικά ΣτοιχείαΤραπεζογραμμάτια / Κέρματα ΔραχμώνΕυρώΑποδεκτοί τίτλοι / ΑντισυμβαλλόμενοιΕποπτείαΠρόσφατες ΠληροφορίεςΟμιλίεςΒιβλιοθήκηΣχέδιο ΠλοήγησηςΣύνδεσμοιΕπικοινωνίαTARGET2Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε ΕυρώΕπιχειρησιακή ΣυνέχειαΕπιτόκια / Προμήθειες ΤραπεζώνΥπηρεσίες Παραπόνων ΤραπεζώνΔιαμεσολαβητέςΑγγλική Έκδοση