8 captures
29 May 2010 - 13 Feb 2021
APRMAYAUG
29
200920102011
About this capture

 UTSKRIFT 
Aktuell prognos för reporänta, inflation och BNP
DATUM
2010-04-20

För att uppfylla inflationsmålet på 2 procent och för att återhämtningen i ekonomin ska få stöd behöver räntan vara låg. Vid sitt senaste möte i april beslutade därför Riksbankens direktion att lämna reporäntan oförändrad på 0,25 procent.
 
De finansiella marknaderna är nu mer stabila och återhämtningen i ekonomin fortsätter. Därför är det lämpligt att successivt gå mot en mer normal penningpolitik. Riksbankens direktion bedömer att reporäntan börjar höjas från och med sommaren eller tidig höst. Till normaliseringen av penningpolitiken hör också att de tre lån till fast ränta som gavs ut under 2009 förfaller.
 
Nästa reporäntebeslut och prognos publiceras den 1 juli 2010
Att Riksbanken presenterar sin syn på lämplig utveckling för reporäntan betyder inte att man bundit sig för en viss framtida penningpolitik. Räntebanan är en prognos och inte ett löfte. Precis som med alla prognoser kan prognosen för räntan behöva ändras utifrån ny information om den ekonomiska utvecklingen utomlands och i Sverige och vilka effekter denna kan få för de svenska inflations- och konjunkturutsikterna.
 
Riksbankens direktion beslutar om reporäntan sex gånger om året. Samtidigt publiceras en prognos för reporäntan, den så kallade reporäntebanan, för de närmaste åren. Beslutet om reporäntan gäller alltid fram till nästa penningpolitiska möte då beslut om reporäntan fattas på nytt. Nästa möte är den 30 juni och beslutet offentliggörs dagen efter, den 1 juli 2010.
 
Reporänta med osäkerhetsintervall
Procent, kvartalsmedelvärden
 
 
Inflationen
Växelkursen väntas blir starkare framöver, produktivitetstillväxten snabbare och löneökningarna måttliga. Allt detta bidrar till att inflationstrycket blir förhållandevis lågt de kommande åren. Inflationen mätt med KPI väntas dock stiga i snabb takt. Det beror på att hushållens räntekostnader stiger i takt med att reporäntan höjs. KPI-inflationen uppgår till cirka 3 procent i slutet av prognosperioden.
 
Inflationen mätt med KPIF, som inte påverkas direkt av förändringar i hushållens bostadsräntor, ligger för tillfället förhållandevis högt på 2,5 procent. Men den senaste tidens uppgång bedöms vara tillfällig och kostnadstrycket verkar vara på väg ner. I takt med att kronan förstärks ökar importpriserna långsammare samtidigt som produktiviteten väntas återhämta sig. Detta innebär att företagen kan öka produktionen till låga kostnader. Under 2010 bedöms KPIF-inflationen falla tillbaka till som lägst cirka 1 procent för att därefter stiga och uppgå till nära 2 procent i slutet av 2012.
 
KPI med osäkerhetsintervall
Procent, kvartalsmedelvärden
 
 
KPIF med osäkerhetsintervall
Procent, kvartalsmedelvärden
 
 
 
BNP
Efter det största fallet i BNP under ett enskilt år sedan andra världskriget väntas tillväxten i Sverige åter bli positiv 2010. BNP förutses växa med 2,2 procent 2010 och därefter i genomsnitt med 3,4 procent per år. 
 
Läget i ekonomin är tudelat. Den svaga efterfrågan från omvärlden har drabbat industrin hårt. Tjänstesektorn har klarat sig betydligt bättre eftersom konsumtionen har fallit avsevärt mindre än exporten. Återhämtningen i omvärlden och en expansiv ekonomisk politik bidrar till att Sveriges BNP nu åter ökar. Exporten tar fart samtidigt som den inhemska efterfrågan blir starkare. Men eftersom den internationella konjunkturåterhämtningen tar tid, dröjer det också innan de senaste årens fall i svensk BNP återhämtas. Jämfört med många andra länder är dock förutsättningarna för en återhämtning i Sverige mer gynnsamma med bland annat goda offentliga finanser som gör att behovet av finanspolitisk åtstramning längre fram är litet.   
 
BNP med osäkerhetsintervall
Årlig procentuell förändring, säsongrensade data 
 
 
 
Anmärkning och källor till diagrammen
Osäkerhetsintervallen visar det intervall inom vilket reporäntan, infaltionen respektive BNP med 50, 75 och 90 procents sannolikhet bedöms hamna. Intervallen baseras på historiska prognosfel.
Källor: SCB och Riksbanken.
INTERNA LÄNKAR
 
Reporäntan lämnas oförändrad på 0,25 procent (pressmeddelande)
Penningpolitisk rapport och uppföljning

INNEHÅLLSANSVARIG
Avdelningen för penningpolitik

SENAST GRANSKAD
2010-04-20
103 37 Stockholm Brunkebergstorg 11 Tel 08-787 00 00 Fax 08-21 05 31 E-post registratorn@riksbank.se Presskontakt 08-787 02 00
FRÅGOR OCH SVARÖVERSIKTORDLISTALÄNKARKONTAKTIN ENGLISH
RiksbankenRäntor & valutakurserSedlar & myntPenningpolitikFinansiell stabilitetPress & publiceratForskningUtbildning
Prisstabilitet Prognoser och räntebeslut Historiska reporäntebeslut Reporäntan, tabell Hur påverkar penningpolitiken inflationen? Vad påverkar ett räntebeslut? Direktionens röstning vid räntebesluten Så kommuniceras penningpolitiken Beslutsprocessen Så bestäms reporäntan – följ med bakom kulisserna Att styra räntan Penning- & valutamarknadsstatistik Frågor och svar Rapportering SELMA