2 captures
13 Aug 2010 - 17 Oct 2011
JULAUGOCT
13
200920102011
About this capture

 UTSKRIFT 
Öberg: Finanskrisen och lönebildningen
DATUM
2010-01-29

TALARE
Förste vice riksbankschef Svante Öberg

PLATS
Stockholm, arrangör Medlingsinstitutet

Inledningsvis klargjorde Öberg att han inte kommer ge några rekommendationer till parterna i avtalsrörelsen och att han inte heller kommer redovisa någon ny bild av den ekonomiska utvecklingen utöver den som redovisades i den penningpolitiska uppföljningen den 16 december 2009.
 
Öberg konstaterade att finanskrisen har påverkat den svenska ekonomin på två sätt. I ett första skede påverkades finansmarknaderna och den finansiella sektorn negativt – ett problem som nu i princip är hanterat.
 
Därefter ledde finanskrisen till ett fall i världens BNP och i världshandeln. För Sveriges del har det lett till en tydlig tudelning av ekonomin där den svenska exportindustrin drabbats hårt medan andra delar av ekonomin som är inriktade på hemmamarknaden har klarat sig bättre.
 
Mot bakgrund av denna samhällsekonomiska utveckling har arbetsmarknadens parter framförallt fyra frågor att hantera i årets avtalsförhandlingar. För det första handlar det om att komma överens om lämplig nivå på den genomsnittliga löneökningstakten under avtalsperioden. Med hänsyn till den utdragna återhämtningen och den svaga arbetsmarknaden torde utrymmet för löneökningar vara mycket begränsat.
 
För det andra råder det för närvarande stora skillnader mellan olika branschers förmåga att bära en viss löneökningstakt. Den konkurrensutsatta industrisektorn har svårare att bära löneökningar än tjänstesektorn. En likartad löneutveckling i båda sektorer leder visserligen till mindre löneskillnader, men också till en snabbare omvandling av ekonomin.
 
För det tredje handlar det om vilken sektor som ska ha en lönenormerande roll i årets avtalsförhandlingar. Under de senaste avtalsperioderna har den konkurrensutsatta industrisektorn fyllt denna mycket viktiga roll. Om denna lönenormerande roll tas över av tjänstesektorn så är det troligt att löneökningarna och därmed inflationen bli högre.
 
För det fjärde råder det för närvarande stor osäkerhet om den framtida ekonomiska utvecklingen. Det gör att det kan vara svårt för parterna att i avtal binda upp sig för överenskommelser över längre tidsperioder.
 
Avslutningsvis konstaterade Öberg att lönebildningen har fungerat bra de senaste tio, femton åren. Den har bidragit till att vi har kunnat hålla inflationen på en låg och stabil nivå samtidigt som reallöner och tillväxt har utvecklats väl. Förhoppningen är att årets avtalsförhandlingar kommer att bidra till en fortsatt god ekonomisk utveckling för Sverige när väl effekterna av finanskrisen ebbar ut.
 
Läs hela talet i pdf-filen nedan.
DOKUMENTATION
 
Talet, Öberg: Finanskrisen och lönebildningen | 269 Kb
OH-bilder till talet | 346 Kb

INNEHÅLLSANSVARIG
Stabsavdelningen

SENAST GRANSKAD
2010-01-29
103 37 Stockholm Brunkebergstorg 11 Tel 08-787 00 00 Fax 08-21 05 31 E-post registratorn@riksbank.se Presskontakt 08-787 02 00
FRÅGOR OCH SVARÖVERSIKTORDLISTALÄNKARKONTAKTIN ENGLISH
RiksbankenRäntor & valutakurserSedlar & myntPenningpolitikFinansiell stabilitetPress & publiceratForskningUtbildning
Press & debattPresstjänstBildbankChattTalEkonomiska kommentarerRapporterArtiklar och fördjupningarDagordningar och protokollYttrandenÄrendelistaSedel- och myntskrifterInformationsskrifterInternationella nyheterEMU-skrifterPublikationer från Europeiska centralbanken (ECB)StatistikPrenumerera via RSS