web.archive.org

JANFEBAPR
08
201020112012
37 captures
24 Jan 2011 - 20 Sep 2017
About this capture
Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk 3.0 Jurisdiktsiooniga sidumata (CC BY-NC 3.0)
Teil on järgmised õigused:
Õigus jagada — õigus teost kopeerida (reprodutseerida), levitada, esitada ja üldsusele suunata.
Õigus töödelda — õigus teha teosest kohandusi (adaptsioone), töötlusi (aranžeeringuid) ja teisi töötlusi, sh tuletatud teoseid.
Need õigused on teil järgmistel tingimustel:
Autorile viitamine Te peate viitama teose autorile samal kujul, nagu seda on teinud autor või litsentsiandja (kajastades kasutatud teose autori nime, kui see on teosel näidatud, teose nimetust, avaldamisallikat jms). Te ei tohi viidata teose autorile viisil, mis võib tekitada väärarusaama, et autor või litsentsiandja tõstavad teid või teie poolt teose kasutamist esile.
Mitteäriline eesmärk Te ei või kasutada teost ärilistel eesmärkidel.
Te peate võtma arvesse järgnevat:
Loobumine — Mis tahes eeltoodud tingimusest saate Te loobuda, kui Te saate sellele teosele autoriõiguste omajalt vastava loa.
Vabas kasutuses olev teos — Juhul, kui teos või ükskõik milline teose osa on kohaldatava õiguse alusel vabalt kasutatav, siis käesolev litsents ei muuda mingil viisil sellise teose staatust.
Muud õigused — Litsents ei mõjuta mingil viisil mis tahes järgmisi õigusi:
  • teose vaba kasutamisega seotud õigusi, mis tulenevad autoriõiguse seadusest;
  • autori isiklikke õigusi (nt õigust autorsusele, autorinimele, autori au ja väärikuse kaitsele jne);
  • õigusi, mis teistel isikutel võivad olla teose suhtes või teose kasutamise suhtes, näiteks teose avalikustamisega seotud õigused või muud autoriõiguse seadusest tulenevad õigused.
Teatis — Teose mis tahes kasutamise või levitamise korral tuleb teha teistele isikutele selgeks käesoleva teose litsentsitingimused. Parim viis selleks on lisada link käesolevale veebilehele.
Creative Commonsi teatis
See on Creative Commonsi litsentside reeglistiku lühikokkuvõte litsentsilepingu täistekstist.
Kasuta sama litsentsi enda teose jaoks.
See lehekülg on kättesaadav järgmistes keeltes:
Armenian Belarusian Castellano Castellano (España) Català​Deutsch Eesti English Esperanto hrvatski Italiano Latviski​Magyar Nederlands Người Việt/Tiếng Việt Norsk polski​Português Português (BR) română slovenski jezik srpski (latinica) Suomeksi svenska Türkçe čeština Ελληνικά​Русский српски العربية ไทย ქართული 中文 (香港) 日本語 華語 (台灣) 한국어