70 captures
28 Jun 2010 - 25 Sep 2020
FEBMARNOV
11
201120122013
About this capture
Ghi nhận công của tác giả 3.0 Unported (CC BY 3.0)
Đây là bản tóm tắt của giấy phép đầy đủ.
Disclaimer
Bạn được phép:
Chia sẻ — quyền sao chép, phân phối và truyền tải tác phẩm
Sửa đổi — bạn được phép sửa đổi nội dung được chia sẻ
để sử dụng tác phẩm cho mục đích thương mại
Với các điều kiện sau:
Ghi nhận công của tác giả You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work).
Hiểu rằng:
Miễn — Bất kỳ các điều kiện nào trên đây cũng có thể được miễn bỏ nếu bạn được sự cho phép của người sở hữu bản quyền.
Phạm vi công chúng — Khi tác phẩm hoặc bất kỳ chương nào của tác phẩm đã trong vùng dành cho công chúng theo quy định của pháp luật thì tình trạng của nó không bị ảnh hưởng bởi giấy phép trong bất kỳ trường hợp nào.
Các quyền khác — Trong bất kỳ trường hợp nào thì các quyền sau cũng không bị ảnh hưởng bởi giấy phép:
  • Việc làm đúng dắn của bạn và các quyền khác không bị ảnh hưởng bởi những điều trên trong bất kỳ trường hợp nào.
  • Không gì trong giấy phép này có thể cản trở hoặc hạn chế các quyền đạo đức của tác giả.
  • Quyền mà người khác có thể có đối với bản thân tác phẩm hoặc cách sử dụng chẳng hạn quyền công bố tác phẩm hoặc các quyền riêng tư.
Thông báo — For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. The best way to do this is with a link to this web page.
Sử dụng giấy phép này cho riêng tác phẩm của bạn
Ngôn ngữ hiện có:
Castellano Castellano (España) Català Dansk Deutsch Eesti​English Esperanto français hrvatski Italiano Latviski Magyar​Nederlands Người Việt/Tiếng Việt Norsk polski Português​Português (BR) română srpski (latinica) Suomeksi svenska​Türkçe čeština Ελληνικά Русский српски العربية ไทย 中文 (香港) 日本語 華語 (台灣) 한국어