Drogi użytkowniku!
W celu zapewnienia wyższej jakości korzystania z naszej strony internetowej używamy analitycznych plików cookie. Możesz zdecydować, czy zgadzasz się na ich stosowanie, czy też nie.

W celu uzyskania wszelkich informacji na temat innych używanych przez nas plików cookie i rejestrów aktywności sieciowej zapraszamy do zapoznania się z naszą Polityką ochrony prywatności , naszą Polityką dotyczącą plików cookie i naszym Wykazem plików cookie.
Zastrzeżenia prawne
Parlament Europejski
 
Informacja prawna
Ograniczenie odpowiedzialności
Strona Parlamentu Europejskiego ma na celu wspieranie publicznego dostępu do informacji dotyczących samej instytucji, jak również jej prac.
Naszym celem jest rozpowszechnianie możliwie kompletnych, dokładnych i aktualnych informacji. W razie zawiadomienia o ewentualnych błędach Parlament Europejski dołoży wszelkich starań w celu dokonania koniecznych poprawek. Parlament może odpowiadać wyłącznie za szkody ewentualnie powstałe wskutek tych błędów na zasadach przewidzianych poniżej w ostatnim akapicie.
Informacje opublikowane na niniejszej stronie mają charakter ogólny i w związku z tym nie powstały w celu zaspokojenia indywidualnych potrzeb. Nie stanowią zatem analizy zawodowej i prawnej (jeżeli potrzebują Państwo specjalnej analizy, zalecamy zwrócenie się do wykwalifikowanego przedstawiciela zawodu).
Niektórych informacji, w tym ustnych tłumaczeń przemówień poselskich, jak również dokumentów dostępnych na stronie lub za jej pośrednictwem, nie można uznawać za autentyczną reprodukcję tekstów urzędowych, ani za wierne sprawozdanie z debat parlamentarnych. Za autentyczne uznaje się wyłącznie teksty urzędowe ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku różnic między wersją elektroniczną a tekstem drukowanym wiążący jest urzędowy tekst drukowany i ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Podobnie wiążący jest wyłącznie oryginalny tekst przemówienia lub jego tłumaczenie poddane weryfikacji.
Parlament Europejski nie odpowiada za bezpośrednie lub pośrednie szkody ewentualnie powstałe wskutek korzystania z niniejszej strony. Dokładamy wszelkich starań w celu ograniczenia na tyle, na ile to możliwe, niekorzystnych skutków błędów technicznych. W szczególności niektóre dane lub informacje zamieszczone na niniejszej stronie mogły zostać stworzone lub sformatowane w plikach lub formatach obarczonych błędami. W takim przypadku nie możemy zagwarantować, że takie problemy nie przerwą ciągłości usługi lub nie utrudnią jej w inny sposób. Parlament Europejski nie ponosi również odpowiedzialności w razie błędów w przesyłaniu danych, powstałych na gruncie odmiennych sieci internetowych lub niezgodności związanych z oprogramowaniem użytkownika.
Parlament Europejski nie może zagwarantować niezawodności lub aktualizacji informacji zamieszczonych na niniejszej stronie, pochodzących ze źródeł zewnętrznych. Informacje zamieszczone na niniejszej stronie czasem odsyłają do stron zewnętrznych, które nie są poddane żadnej kontroli służb Parlamentu Europejskiego i za które Parlament Europejski nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
Zastrzeżenie to nie ma na celu ograniczenia odpowiedzialności Parlamentu Europejskiego wynikającej z art. 340 TFUE.
Prawa autorskie
Niniejsza strona internetowa zawiera dane tekstowe i elementy multimedialne, takie jak w szczególności teksty, rysunki, grafiki, logo, ikony, obrazy, pliki audio i wideo, fotografie, oprogramowanie i technologia, chronione przepisami prawa krajowego i międzynarodowego mającymi zastosowanie do praw własności intelektualnej.
Te dane tekstowe i elementy multimedialne są wyłączną własnością odpowiednio Unii Europejskiej reprezentowanej przez Parlament Europejski lub ich twórców i osób mających do nich prawa. Osoby, którym przysługują prawa własności intelektualnej zrzekają się prawa do zamieszczenia na elementach dostarczonych na niniejszą stronę ich nazwiska lub jakiegokolwiek innego wskazania określającego.
Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać praw własności intelektualnej przysługujących Unii Europejskiej i osobom trzecim, z zastrzeżeniem praw i wyjątków przewidzianych w ewentualnych przepisach bezwzględnie obowiązujących.
Zasadniczo zezwala się na ponowne wykorzystywanie (reprodukcję lub wykorzystanie) danych tekstowych i elementów multimedialnych należących do Unii Europejskiej (opatrzonych sformułowaniem „© Unia Europejska, [rok] – źródło: Parlament Europejski” lub „© Unia Europejska, [rok] - PE”), jak również tych należących do osób trzecich (© źródło zewnętrzne, [rok]), które Unia Europejska ma prawo wykorzystywać, do celów prywatnych lub do rozpowszechniania, komercyjnego bądź nie, z zachowaniem integralności reprodukowanych elementów i z podaniem ich źródła. Jednak w pewnych przypadkach ponowne wykorzystywanie niektórych danych może być obwarowane innymi warunkami; w takim przypadku danym tym towarzyszy uwaga określająca te warunki.
Przy jakimkolwiek częściowym reprodukowaniu danych lub elementów multimedialnych strony internetowej należy podać link URL do pełnej treści lub do strony-źródła.
Użytkownik zobowiązuje się, że nie usunie, ani nie zmieni zastrzeżeń wskazujących twórcę lub źródło oraz że nie naruszy technicznych środków ochrony dokumentów i elementów multimedialnych, takich jak ograniczenia dotyczące wydruku lub pobierania danych z systemu oraz oznaczanie widoczne lub niewidoczne. Wszelkie uchybienie może skutkować wszczęciem postępowania cywilnego lub karnego.
Zezwala się na tłumaczenie tekstów lub dokumentów na języki inne niż dostępne na stronie oficjalne wersje językowe pod warunkiem widocznego podania źródła oraz umieszczenia poniższej informacji w tłumaczeniu na odnośny język:
„Przetłumaczono z oryginału w języku [podać język], opublikowanego przez Parlament Europejski na stronie internetowej [podać link URL do strony]: „© Unia Europejska, [rok] – źródło: Parlament Europejski lub „© Unia Europejska, [rok] - PE”. [Nazwa/nazwisko posiadacza praw autorskich tłumaczenia] ponosi całkowitą odpowiedzialność za tłumaczenie na język [podać język docelowy].”
W razie wątpliwości odnoszących się do ww. podmiotów praw lub do warunków korzystania z konkretnego elementu można skierować prośbę o informację na adres webmastera.
Mimo gruntownych badań istnieje możliwość, że Parlament Europejski nie zdołał zidentyfikować niektórych autorów dokumentów lub podmiotów praw do dokumentów zamieszczonych na stronie. Jeżeli są Państwo takim podmiotem lub jeżeli zidentyfikowali go Państwo w przypadku błędu z naszej strony, uprzejmie prosimy o zawiadomienie webmastera.
Wykorzystywanie znaków firmowych lub logo należących do Parlamentu Europejskiego
Znaki firmowe europarl®, europarltv®, myeuroparl®, Parlamentarium® oraz logo Parlamentu Europejskiego mogą być wykorzystywane wyłącznie za uprzednią zgodą Parlamentu Europejskiego.
Udostępnij tę stronę:
Facebook Twitter LinkedIn
Zamów powiadomienia mailowe
Zastrzeżenia prawne
Parlament Europejski
 
 
KontaktRSSMapa witrynyInformacja prawnaPolityka ochrony prywatnościDostęp
Dostęp do zawartości strony (kliknąć na "Wejście")Bezpośredni dostęp do menu z językami (wciśnij „Enter”)
BG - български ES - español CS - čeština DA - dansk DE - Deutsch ET - eesti keel EL - ελληνικά EN - English FR - français GA - Gaeilge HR - hrvatski IT - italiano LV - latviešu valoda LT - lietuvių kalba HU - magyar MT - Malti NL - Nederlands PL - polski PT - português RO - română SK - slovenčina SL - slovenščina FI - suomi SV - svenska
Przejdź do strony internetowej Aktualności Przejdź do strony internetowej Posłowie do PE Przejdź do strony internetowej O Parlamencie Przejdź do strony internetowej Posiedzenia plenarne Przejdź do strony internetowej Komisje parlamentarne Przejdź do strony internetowej Delegacje Przejdź do strony internetowej Media Przejdź do strony internetowej Strona przewodniczącego Przejdź do strony internetowej Sekretariat Generalny Przejdź do strony internetowej Think tank Przejdź do strony internetowej EP Newshub Przejdź do strony internetowej Do Waszych usług Przejdź do strony internetowej Wizyty Przejdź do strony internetowej Legislative train Przejdź do strony internetowej Zamówienia i dotacje Przejdź do strony internetowej Rejestr