CHÈCHEMENI
Kòman nou ka ede w?
Jwenn Nan ki pwen Ranbousman Ou Ye
Konekte sou Kont Ou
Verifye Estati Deklarasyon Amande W la
Deklare Taks Ou Yo Gratis
Jwenn Dosye Taks Ou
Fè yon Peman
Jwenn Repons pou Kesyon Fiskal Ou Yo
Fè Demand yon Nimewo Idantifikasyon Anplwayè (EIN)
Jwenn Fòm yo ak Enstriksyon yo
Zouti ak Aplikasyon
Kote ranbousman m nan?
Chèche konnen estati dènye deklarasyon w la epi verifye ranbousman w la.
Verifye estati ranbousman w la
Estimatè taks yo pran
Rasire w gen montan ekzak taks yo pran nan chèk ou a.
Verifye montan yo pran sou ou a
Nouvèl ak Anons
Kredi enpo pou veyikil ki an règ
Nouvo lwa fiskal la chanje règleman elijibilite yo
Chèche konnen plis toujou
Ou Bezwen Deklare Toujou?
Ou pa bezwen jiska dat limit pwolongasyon 17 oktòb la
Deklare pa vwa elektwonik pi vit posib
Alèt espesyal pou sezon deklarasyon an
Alèt pou peryòd fiskal la ak planifikasyon davans pou 2023
Li dènye evolisyon yo
Alèjman sou Penalite
Pou yon seri deklarasyon 2019 ak 2020 akoz pandemi an
Chèche konnen si ou kalifye
Politik Konfidansyalite
Aksesibilite
ÈD