CHÈCHEMENI
Aksesibilite
EnglishEspañol中文 (简体)中文 (繁體)​한국어​Русский​Tiếng ViệtKreyòl ayisyen
More In Èd
Sèvis Revni Entèn angaje l pou rann sitwèb li aksesib pou tout moun. Nou konsevwa sitwèb nou yo pou l satisfè oubyen depase kritè ki nan Seksyon 508 Lwa Reyabilitasyon an (an Anglè) epi pou l konfòm ak Machaswiv pou Aksesibilite Kontni Web (WCAG) (an Anglè), W3C Nivo A ak AA. Pa egzanp:
Kisa Aksesibilite a
Seksyon 508 Lwa Reyabilitasyon an se yon lwa federal ki mande ajans Federal yo pou yo mete teknoloji ki aksesib menm pou moun ki gen andikap. Sa mande pou nou devlope, pwokire epi kenbe yon teknologi elektwonik, yon teknoloji enfòmasyon(EIT) pou l ka aksesib ak moun ki gen andikap, sa enkli tou menm pwòp anplwaye nou yo ak moun gwo piblik la tou.
Gid Itilizatè Aksesib
Gid Aksè pou IRS.gov (an Anglè)
Gid itilizatè pou ede w gen aksè epi itilize kontni IRS.gov.
Gid Aksè pou Aplikasyon IRS (an Anglè)
Gid itilizatè ak enfòmasyon pou ede w gen aksè epi itilize aplikasyon IRS yo.
Materyèl Akssesib
Pwodui pou Taks IRS Aksesib (an Anglè)
Chwazi nan you lis fòm pou taks ki aksesib, enstriksyon epi Piblikasyon an gwo karaktè, epi nan fòma PDF konfòm ak Seksyon 508 la.
Videyo pou Lang Siy Soumyè Ameriken (ASL) (an Anglè)
IRS kreye Yon lis videyo Youtoub ki gen tradiksyon pou Lang Siy Soumyè Ameriken (ASL).
Page Last Reviewed or Updated: 18-Jul-2022
Share
Politik Konfidansyalite
Aksesibilite
ÈD